Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 
Amunicja jutra dla dzisiejszego żołnierza
Nasza amunicja osiąga gwarantowane efekty
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Nasze wyroby są gwarancja osiągnięcia celu
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 

Ochrona danych osobowych

Obowiązek informacyjny MESKO S.A. w zakresie ochrony danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO” informujemy, że:
 
1. Administratorem Państwa danych osobowych („ADO”) jest MESKO S.A. z siedzibą
w Skarżysku-Kamiennej, przy ul. Legionów 122, KRS: 0000041811, NIP: 6630002096, tel. 41 253 30 01
 
2. W sprawie ochrony Państwa danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez kontakt elektroniczny, pod adresem e-mail: iodo@mesko.com.pl,  kontakt telefoniczny pod numerem telefonu +48 41 253 67 90.
 
3. Cele i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych przez MESKO S.A.
1)       Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:
a)       podjęcia działań przed zawarciem umowy,
b)       wykonania umowy,
c)       wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
2)       Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)  RODO – prawnie uzasadnione interesy MESKO S.A. w celu:
a)       nawiązania współpracy i utrzymania kontaktów biznesowych,
b)       przetwarzania danych osobowych osób wyznaczonych przez kontrahenta do kontaktów
przy realizacji umowy,
c)       konieczności wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO,
takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski,
d)       dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, jeśli takie powstaną w ramach postępowań pozasądowych, sądowych, arbitrażowych, mediacyjnych, egzekucyjnych,
e)       identyfikacji osoby wchodzącej/wychodzącej na teren MESKO S.A., min. za pośrednictwem systemu monitoringu wizyjnego,
f)        archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.
 
4. Odbiorcy danych. Odbiorcą Państwa danych osobowych są uprawnione instytucje określone przez przepisy prawa oraz podmioty przetwarzające, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych, czyli MESKO S.A.
i którym te dane są powierzane np. firmom prawniczym, informatycznym, audytorom zewnętrznym, podmiotom świadczącym usługi ochrony, PGZ S.A., instytucjom naukowym. Od podmiotów, którym mogą zostać udostępnione dane osobowe, wymagamy zachowania poufności oraz wdrożenia odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych, gwarantujących ochronę powierzonych danych osobowych.

5. Przesyłanie danych osobowych do państwa trzeciego. Dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców
w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („państwa trzecie”) wyłącznie jeśli jest to niezbędne do wykonywania umów z kontrahentami Administratora. Jakiekolwiek inne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego może mieć miejsce po uzyskaniu Państwa zgody.

6. Czas przetwarzania danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania.
W związku z powyższym dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych.

7. Prawo osoby, której dane dotyczą. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymanie ich kopii, do sprostowania (poprawienia) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych.
 
8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 606-950-000

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do kontaktów biznesowych, wejścia na teren zakładu MESKO S.A. oraz prawidłowej realizacji umowy. Podanie danych osobowych wynika
z przepisów wewnętrznych obowiązujących w MESKO S.A. oraz wymienionych w klauzuli powyżej przepisów Unii Europejskiej.

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych,
o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016 r., str. 1, nazwanego dalej RODO informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych („ADO”) jest MESKO S.A. z siedzibą
w Skarżysku-Kamiennej (26-111), przy ul. Legionów 122, KRS: 0000041811, NIP: 663 000 20 96,
tel. 41 253 30 01, e-mail: info@mesko.com.pl

2. W sprawie ochrony Państwa danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez kontakt elektroniczny, pod adresem e-mail: iodo@mesko.com.pl,  kontakt telefoniczny pod numerem telefonu +48 41 253 67 90.

3. Cele i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych przez MESKO S.A.
1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:
a) podjęcia działań przed zawarciem umowy,
b) wykonania umowy,
c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)  RODO – prawnie uzasadnione interesy MESKO S.A. w celu:
a) nawiązania współpracy i utrzymania kontaktów biznesowych,
b) przetwarzania danych osobowych osób wyznaczonych przez kontrahenta do kontaktów przy realizacji umowy,
c) konieczności wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO, takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski,
d) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, jeśli takie powstaną w ramach postępowań pozasądowych, sądowych, arbitrażowych, mediacyjnych, egzekucyjnych,
e) identyfikacji osoby wchodzącej/wychodzącej na teren MESKO S.A., min. za pośrednictwem systemu monitoringu wizyjnego,
f) archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.

4. Kategorie danych osobowych Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Państwa danych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

5. Odbiorcy danych. Odbiorcą Państwa danych osobowych są podmioty współdziałające
z Administratorem przy realizacji celów przetwarzania określonych w p. 3., które świadczą usługi na rzecz Administratora danych, czyli MESKO S.A. i którym te dane są powierzane np. firmom prawniczym, informatycznym, audytorom zewnętrznym, podmiotom świadczącym usługi ochrony,
PGZ S.A., instytucjom naukowym. Podmioty, którym zostaną udostępnione dane osobowe, zobowiązują się do zachowania poufności oraz wdrożenia odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych, gwarantujących ochronę powierzonych danych osobowych.

6. Przesyłanie danych osobowych do państwa trzeciego. Dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („państwa trzecie”) wyłącznie jeśli jest to niezbędne do wykonywania umów z kontrahentami Administratora. Jakiekolwiek inne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego może mieć miejsce po uzyskaniu Państwa zgody.

7. Czas przetwarzania danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. W związku z powyższym dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celów wskazanych w p. 3, a następnie  przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych.

8. Prawo osoby, której dane dotyczą. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych, do sprostowania (poprawienia) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych.

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe:
Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 606-950-000

10. Źródło danych. Państwa dane osobowe pochodzą z ……………………………..

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów np. kontaktów biznesowych, wejścia na teren zakładu MESKO S.A. oraz prawidłowej realizacji umowy.

12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa, nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust 1 i 4 RODO.