Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 
Amunicja jutra dla dzisiejszego żołnierza
Nasza amunicja osiąga gwarantowane efekty
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Nasze wyroby są gwarancja osiągnięcia celu
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 

Ogłoszenia i przetargi

28.01.2019
OGŁOSZENIE 007/2019
Mesko S.A. z siedzibą w Skarżysku-Kam., zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na wykonanie:
Regeneracji pojemników do Zespołu Ćwiczebnego „Pelikan” ZC-WŁWD


Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikiem do pobrania poniżej:

Załączniki do pobrania:
1. Rodzaj zamówienia: Regeneracja pojemników do ZC-WŁWD „Pelikan”
2. Zamawiający Mesko S.A., ul. Legionów 122, 26-111 Skarżysko-Kam.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie wg procedury wewnętrznej Zamawiającego.
4. Ogłoszenie o konkursie ofert opublikowane zostało na stronie internetowej: www.mesko.com.pl
5. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
6. Okres udzielonej gwarancji: Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonanie robót.
7. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Pan Dariusz Cybulski, email: d.cybulski@mesko.com.pl tel. 600241948
8. Przed opracowaniem i złożeniem oferty Wykonawca powinien obowiązkowo przeprowadzić wizję lokalną w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia. Bez potwierdzenia spełnienia tego warunku oferty nie będą rozpatrywane.
9. Nie dopuszcza się ofert częściowych i wariantowych.
10. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej oraz podpisana własnoręcznym podpisem przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres.
11. Oferta powinna zawierać:
• Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że profil działalności Wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia- wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
• Kopię decyzji nadania numeru identyfikacyjnego NIP
• Kopię zaświadczenia o numerze statystycznym REGON
• Zaświadczenie oferenta, że:
1. Nie posiada zaległości podatkowych wobec Urzędu Skarbowego
2. Nie jest obciążony żadnym długiem egzekucyjnym wobec banku
3. Nie zalega w płatnościach składek ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
• Referencje zrealizowanych zadań o porównywalnym zakresie zamówienia.
• Kopię polisy odpowiedzialności OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą niż wartości zamówienia
• Cenę netto i brutto, która obejmować powinna koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
12. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach na adres Mesko S.A. O/Pionki, ul. Zakładowa 7 . Z dopiskiem „ Regeneracja pojemników ZC-WŁWD „Pelikan”
13. Ofertę należy przesłać lub złożyć w sekretariacie Zakładu Mesko S.A. O/Pionki ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki. Do dnia 04.02.2019 do godz. 15
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
• Prowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami
• Swobodnego wyboru oferty
• Odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny
• Żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów
• Odrzucenia oferty w przypadku nie spełnienie wymogów formalnych oferty lub wezwania oferenta do uzupełnienia braków formalnych oferty.
15. Z oferentem, którego oferta zostanie wybrana, zostanie wybrana, zostaną podjęte negocjacje w celu zawarcia umowy na warunkach określonych przez Zamawiającego.
16. Mesko S.A. zastrzega sobie prawo anulowania konkursu ofert na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
Powrót

Zobacz także

  • 26-07-2019 OGŁOSZENIE 097/2019
    MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do...
  • 25-07-2019 OGŁOSZENIE 096/2019
    MESKO S.A. zaprasza do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę 8 sztuk pras...