Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 
Amunicja jutra dla dzisiejszego żołnierza
Nasza amunicja osiąga gwarantowane efekty
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Nasze wyroby są gwarancja osiągnięcia celu
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 

Ogłoszenia i przetargi

26.09.2019
OGŁOSZENIE 114/2019
MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na „Remont i dostosowanie istniejących powierzchni budynku SP-6, w tym niezbędnych instalacji wewnętrznych oraz przyłączy dla potrzeb elaboracji i prac montażowych elementów pirotechnicznych”  przy ul. Ekonomii 8, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania poniżej:
Załączniki do pobrania: 
1. Ogłoszenie ZS/022/649/19 z dnia 24.09.2019r.
2. Zał. Nr 1 – SIWZ L.dz. 650/ZS/2019 z dnia 24.09.2019r.
3. Zał. Nr 2  – Warunki przetargowe
4. Zał. Nr 3 – Druk oferty (wersja PDF i edytowalna).
5. Zał. Nr 4 – Projekt umowy
6. Zał. Nr 5 – Druk oświadczenia
7. Zał. Nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia
8. Zał. Nr 7 – Program funkcjonalno-użytkowy
9. Zał. Nr 7.1 – Koncepcja zagospodarowania budynku SP-6
10. Zał. Nr 7.2 – Kopia mapy zasadniczej z zakresem opracowania – do wglądu na etapie przetargu. Mapa zostanie przekazana Oferentowi, który wygra przetarg.
11. Zał. Nr 8 – Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej
12. Zał. Nr 9 – Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych.
13. Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych.
14. Ogłoszenie z otwarcia ofert - ZS/022/677/2019 z dnia 2.10.2019r.
15. Unieważnienie przetargu - ZS/022/741/2019 z dnia 23.10.2019r.

Oferty pisemne należy składać w siedzibie MESKO S.A. ul. Legionów 122, 26-111 Skarżysko-Kamienna w Biurze Głównym  pok. 127 do dnia 2.10.2019r. godz. 11:00  w zamkniętych kopertach, opieczętowanych i zaadresowanych na Zamawiającego z dopiskiem „Oferta na remont budynku  SP-6”
Osobą  do kontaktu z oferentami jest Pani Jolanta Szymańska,  tel. 41/253-67-47, e-mail: j.szymanska@mesko.com.pl,

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu, adresu e-mail oraz osoby do kontaktu wraz z informacją o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną w sprawie ochrony danych.
Powrót

Zobacz także

  • 21-01-2020 OGŁOSZENIE 008/2020
    MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do...
  • 21-01-2020 OGŁOSZENIE 007/2020
    MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do...