Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 
Amunicja jutra dla dzisiejszego żołnierza
Nasza amunicja osiąga gwarantowane efekty
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Nasze wyroby są gwarancja osiągnięcia celu
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 

Ogłoszenia i przetargi

09.10.2019
OGŁOSZENIE 117/2019
MESKO S. A. w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 122, kod 26-111, zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na usługę transportu drogowego w tym transportu drogowego materiałów niebezpiecznych.

Załączniki do pobrania:
1. Rodzaj zamówienia: usługa

2. Zamawiający:
MESKO S.A. 
ul. Legionów 122
26-111 Skarżysko-Kamienna
tel./fax: 41/253 65 22
e-mail: t.wojcik@mesko.com.pl
strona internetowa: www.mesko.com.pl

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie wg procedury wewnętrznej Zamawiającego.

4. Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane na stronie internetowej: www.mesko.com.pl

5. Przedmiot zamówienia: Usługa transportu drogowego w tym transportu drogowego materiałów niebezpiecznych.

6. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:


 • Zadanie 1- Usługa transportu drogowego na trasach krajowych dla MESKO S.A. Skarżysko-Kamienna
 • Zadanie 2 - Usługa transportu drogowego na trasach krajowych dla MESKO S.A. W-ł Produkcyjny Pionki
 • Zadanie 3 -Usługa transportu drogowego na trasach krajowych dla MESKO S.A. W-ł  Produkcyjny Kraśnik/Bolechowo
 • Zadanie 4 - Usługa transportu drogowego na trasach zagranicznych dla MESKO S.A. Skarżysko-Kamienna
 • Zadanie 5 - Codzienna obsługa transportu międzywydziałowego i międzyoddziałowego dla MESKO S.A. Skarżysko-Kamienna

7. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: 8. Termin wykonania całości zamówienia: do 31.12.2021r.

9. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i złożyli dokumenty, o których mowa w pkt 14 SIWZ.

10. Oferty należy składać w sekretariacie MESKO S.A. pokój nr 77 w Skarżysku-Kam. ul. Legionów 122, do dnia  29.10.2019 r. do godz.1000 (liczy się data wpływu do sekretariatu) w zamkniętych kopertach, opieczętowanych, zaadresowanych na Zamawiającego z napisem: „Oferta na usługę transportu drogowego w tym transportu drogowego materiałów niebezpiecznych; nie otwierać przed 29.10.2019 r. godz. 1200”.

11. Oferty zostaną otwarte komisyjnie w siedzibie Zamawiającego w dniu 29.10.2019 r. o godz. 1200.

12. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Powrót

Zobacz także

 • 21-01-2020 OGŁOSZENIE 008/2020
  MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do...
 • 21-01-2020 OGŁOSZENIE 007/2020
  MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do...