Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 
Amunicja jutra dla dzisiejszego żołnierza
Nasza amunicja osiąga gwarantowane efekty
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Nasze wyroby są gwarancja osiągnięcia celu
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 

Ogłoszenia i przetargi

17.12.2019
OGŁOSZENIE 144/2019
MESKO S.A. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, zwany dalej ,,Zamawiającym’’ zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na zakup złomu w postaci likwidowanych wag i innych elementów z Dywizji Wielkokalibrowej w Pionkach przy ul. Zakładowej 7.

1. Rodzaj zamówienia: sprzedaż złomu
2. Zamawiający: Mesko S.A.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie wg procedury wewnętrznej Zamawiającego.
4. Wynik postępowania wygenerowany przez platformę nie jest jednoznaczny ze złożeniem zamówienia i zawarciem umowy.
5. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup, odbiór i transport we własnym zakresie 23 wag, 1 warnika oraz innych rzeczy, określanych jako stal niesortowana, wskazanych na fotografiach poglądowych.
6. Wykonawca wykona wszystkie te prace samodzielnie, we własnym zakresie zapewni załadunek, transport i ewentualne zakwaterowanie swoich pracowników oraz magazynowanie narzędzi. Zamawiający zapewni ważenie kupowanego przez wykonawcę złomu stosownie do procedur wewnętrznych obowiązujących w MESKO S.A.
7. Realizacja prac objętych przedmiotem zamówienia nastąpi w terminie do 2 miesięcy od daty wyboru oferenta. Termin płatności będzie wynosił 7 dni od daty wystawienia faktury dla każdej z wywiezionych partii złomu.
8. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:
Jacek Kwaśnik, tel.  695 204 388, e-mail j.kwasnik@mesko.com.pl,
Jacek Sałbut, tel. 608 428 471, e-mail j.salbut@mesko.com.pl,
Katarzyna Kowalczyk, tel. 885 200 315, e-mail k.kowalczyk@mesko.com.pl,
Rafał Barański, tel. 41 253 65 43, e-mail r.baranski@mesko.com.pl.
9. Przed opracowaniem i złożeniem oferty Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić wizję lokalną w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia, po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty.
10. Oferty należy składać na platformie zakupowej eb2b - https://platforma.eb2b.com.pl/.  Oferenci nie posiadający konta na platformie powinni najpierw dokonać stosownej rejestracji.
11. Oferty należy składać do dnia 27.01.2020 r. do godz. 1400.
12. Oferta powinna być sporządzona również w formie pisemnej oraz podpisana własnoręcznym podpisem przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres. Tak sporządzoną ofertę należy zeskanować i dodać jako załącznik na platformie eb2b.
13. Oferta powinna określać dwie ceny zakupu jednego kilograma złomu. Jedna cena dla wag i warnika, a druga dla stali niesortowanej:
14. Nie dopuszcza się ofert częściowych i wariantowych.
15. Oferta, oprócz załącznika wymienionego w pkt. 12 powinna zawierać także załączniki w postaci skanów poniższych dokumentów:
a) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że profil działalności oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
b) Kopię decyzji nadania numeru identyfikacyjnego NIP,
c) Kopię zaświadczenia o numerze statystycznym REGON,
d) Zaświadczenie oferenta, że:
- nie posiada zaległości podatkowych wobec Urzędu Skarbowego,
- nie zalega wobec ZUS w płatnościach składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
e) Oświadczenie oferenta, że nie jest obciążony wobec banku żadnym długiem, który byłby stwierdzony prawomocnym orzeczeniem sądowym ani, że nie toczy się wobec niego żadne postępowanie o zapłatę takiego długu.
f) Referencje zrealizowanych zadań o porównywalnym zakresie zamówienia.
g) Stosowne uprawnienia dotyczące handlu złomem (zezwolenie na zbieranie i transport).
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- prowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami,
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia licytacji w dalszym etapie postępowania,
- odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny,
- żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów,
- odrzucenia oferty w przypadku nie spełnienia wymogów formalnych oferty lub wezwania oferenta do uzupełnienia braków formalnych oferty,
- żądania zapłaty przedpłaty za zakupiony w ramach niniejszego postępowania złom.
17. Z oferentem, którego oferta zostanie wybrana, zostaną podjęte negocjacje w celu zawarcia umowy na warunkach określonych przez Zamawiającego.
18. Mesko S.A. zastrzega sobie prawo anulowania konkursu ofert na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/158057/zakup-zlomu-w-postaci-likwidowanych-wag-i-innych-elementow-z-dywizji-wielkokalibrowej-w-pionkach-przy-ul-zakladowej-7 Powrót

Zobacz także

  • 30-03-2020 OGŁOSZENIE 052/2020
    MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze...
  • 26-03-2020 OGŁOSZENIE 050/2020
    MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do...