Pozostałe ogłoszenia

OGŁOSZENIE  Nr 48/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę zasilaczy, oscyloskopów, multimetrów i częstościomierza.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikiem do pobrania poniżej:

Załączniki:  - Ogłoszenie L.dz.  TI/022/195/15 z dnia 25.05.2015r.

 

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

 

OGŁOSZENIE  Nr 47/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na realizację projektu „Modernizacja produkcji prochu i amunicji  w MESKO S.A. Oddział w Pionkach” w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania poniżej:

Załączniki:

Zał. Nr 2 – Program funkcjonalno-użytkowy cz1; cz2; cz3

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

Załącznik  Nr 2a tj. Uzupełnienie do programu funkcjonalno-użytkowego.

 

OGŁOSZENIE  Nr 46/15

MESKO S.A., Zakład Z-8 (DM-8) zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na: Roboty gospodarcze na terenie placu nr 2 przy ulicy Ekonomii 8 w Skarżysku-Kam.

 

Załącznik

OGŁOSZENIE  Nr 45/15

MESKO S.A., Zakład Z-8 (DM-8) zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na: Remont pomieszczeń WC i natrysków przy szatni damskiej i męskiej w bud. Centralnej Galwanizerni przy ulicy Ekonomii 8 Skarżysko-Kamienna

Załącznik

OGŁOSZENIE  Nr 44/15

MESKO S.A., Zakład Z-8 (DM-8) zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na: Wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w bud. 27C1; 27C2; 27C3 przy ulicy Ekonomii 8 Skarżysko-Kamienna

Załącznik

 

 

OGŁOSZENIE  Nr 43/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę wolumetru Scotta.

Pełna treść Ogłoszenia do pobrania poniżej:

Załączniki:  - Ogłoszenie L.dz.  TI/022/175/15 z dnia 11.05.2015r.

 

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

 

OGŁOSZENIE  Nr 42/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę wagi hydrostatycznej do wyznaczania gęstości ciał stałych.

Pełna treść Ogłoszenia do pobrania poniżej:

Załączniki:  - Ogłoszenie L.dz.  TI/022/174/15 z dnia 11.05.2015r.

 

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

 

OGŁOSZENIE  Nr 41/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę wózka paletowego ręcznego.

Pełna treść Ogłoszenia do pobrania poniżej:

Załączniki:  - Ogłoszenie L.dz.  TI/022/173/15 z dnia 11.05.2015r.

 

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

 

OGŁOSZENIE  Nr 40/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę urządzenia do  taśmowania prętów.

Pełna treść Ogłoszenia do pobrania poniżej:

Załączniki:  - Ogłoszenie L.dz.  TI/022/172/15 z dnia 11.05.2015r.

 

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

 

OGŁOSZENIE  Nr 39/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę piły taśmowej.

Pełna treść Ogłoszenia do pobrania poniżej:

Załączniki:  - Ogłoszenie L.dz.  TI/022/171/15 z dnia 11.05.2015r.

 

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

Ogłoszenie 38/15

MESKO S.A. ogłasza konkurs ofert na dostawę kompletnych lamp oświetleniowych w technologii LED w ramach prowadzonego remontu oświetlenia dróg wewnętrznych zakładu przemysłowego. Lampy w ilości 21szt. do zainstalowania na słupach o wysokości 8m. + 1,5m. wysięgnik. Dodatkowo 6szt. lamp parkowych do zainstalowania na słupach o wysokości 3m.

Oferty należy złożyć w sekretariacie Głównego Energetyka, Szefa Zakładu ul. Legionów 122, 26-111 Skarżysko-Kamienna do dnia 26.05.2015r. do godziny 13.00 w zaklejonych kopertach. Wybrane firmy będą powiadomione o terminie dalszych negocjacji.

Oferta musi zawierać:

- typ i ilość lamp wraz z określoną mocą

- propozycję cenową

- wyciąg z działalności gospodarczej/KRS

- termin i warunki płatności

- warunki gwarancji

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania przedsiębiorcy. MESKO S.A. zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert na każdym etapie postępowania. Przy wyborze najlepszej oferty pod uwagę będzie brana cena, moc lamp, natężenie oświetlenia oraz warunki gwarancji.

Osobą do kontaktu z oferentami jest Pan Tomasz Stępień tel. kom. 662 186 101.

 

 

Ogłoszenie 37/15

MESKO S.A., Zakład Z-8 (DM-8) informuje, że Ogłoszenie nr 29/15 zostało anulowane ze względu na konieczność poszerzenia zakresu prac.

MESKO S.A., Zakład Z-8 (DM-8) zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na wykonanie: Dokumentacji projektowej przystosowania pomieszczeń Bud. 53C-12C

 

Treść ogłoszenia: załącznik

 

Ogłoszenie 36/15

MESKO S.A., Zakład Z-8 (DM-8) zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na wykonanie: "Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy i klatek schodowych w Biurze Głównym przy ulicy Legionów 122 w Skarżysku-Kamiennej."

Załącznik: pobierz

 

 

Ogłoszenie 35/15

MESKO S.A., Zakład Z-8 (DM-8) zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na realizację zadania pn.: „Przegląd techniczny komina żelbetowego h=70m”.

Zakres prac będących przedmiotem postępowania konkursowego:

−        Przegląd płaszcza zewnętrznego trzonu komina,

−        Przegląd powierzchni wewnętrznej drąży kominowej,

−        Przegląd osprzętu stalowego (galerie, drabiny),

−        Przegląd zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych,

−        Geodezyjny pomiar pionowości osi trzonu komina,

−        Przegląd instalacji odprowadzania kondensatu,

−        Przegląd instalacji oświetlenia przeszkodowego,

−        Przegląd instalacji odgromowej,

−        Wykonanie dokumentacji fotograficznej,

−        Opracowanie sprawozdania z przeglądu

Komin znajduje się za budynkiem Elektrociepłowni w Skarżysku Kamiennej przy ulicy Mościckiego 14. Budowlę wykonano w konstrukcji żelbetowej monolitycznej. Wykładzinę wewnętrzną do wysokości + 68 m stanowi żarobeton, powyżej cegła kominówka. Zakończenie komina tworzy wyprofilowana głowica wyłożona płytami stalowymi, służącymi do zbierania wydobywających się z trzonu skroplin, które odprowadzane są systemem odwadniającym.

Komin posiada: oznakowanie przeszkodowe dzienne i nocne (lampy na barierkach podestów), dwie galerie do jego obsługi, drabinę z koszem ochronnym, instalację oświetleniową i odgromową.

Dodatkowo na trzonie komina zainstalowano infrastrukturę telefonii komórkowej.

Szczegółowych informacji udzielają:

Pan Edward Głowacki tel. (041) 253 68 34, 604 287 276 (w sprawach ofertacji),

Pan Radosław Materek tel. (041) 253 67 02, 695 204 861 (w sprawach technicznych)

W ofercie należy podać:

−        cenę netto i brutto za realizację całego zadania.

Ponadto do oferty należy dołączyć:

−        zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej,

−        nr Regon i NIP,

−        zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami,

−        polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,

−        zaświadczenie z banku, że firma nie jest obciążona żadnym długiem egzekucyjnym,

−        referencje.

Oferta powinna być złożona do dnia 22.05.2015r. do godz. 1400 w siedzibie Zakładu Z-8 (DM-8),     MESKO S.A. w Skarżysku–Kam., ul. Ekonomii 8 w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Przegląd techniczny komina żelbetowego h=70m"

MESKO S.A. zastrzega sobie prawo anulowania konkursu ofert na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Kontakt: Nr  faksu: (041) 253 68 06

Email: e.glowacki@mesko.com.pl

Tel. (041) 253 68 34, Edward Głowacki

Email: r.materek@mesko.com.pl

Tel. (041) 253 67 02, Radosław Materek

 

OGŁOSZENIE 34/15

MESKO S.A. ogłasza konkurs ofert na dostawę kompletnych lamp oświetleniowych w technologii LED lub indukcyjnych w ramach prowadzonego remontu oświetlenia hali Zakładu Budowy Maszyn i Narzędzi Specjalnych Z- 5 wedle parametrów określonych poniżej.

- remont zostanie przeprowadzony w trzech częściach hali produkcyjnej każda   o wymiarach 15x40 metrów

- wysokość zawieszenia lamp 7m.

- światło barwy ciepłej

- natężenie oświetlenia na wysokości 1,5m minimum 200lx

Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w godz. 8:00 – 14:00.

Oferty należy złożyć w sekretariacie Głównego Energetyka, Szefa Zakładu ul. Legionów 122, 26-111 Skarżysko-Kamienna do dnia 13.05.2015r. do godziny 14.00 w zaklejonych kopertach. Wybrane firmy będą powiadomione o terminie dalszych negocjacji.

Oferta musi zawierać:

- typ i ilość lamp wraz z określoną mocą

- propozycję cenową

- wyciąg z działalności gospodarczej/KRS

- termin i warunki płatności

- warunki gwarancji

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania przedsiębiorcy. MESKO S.A. zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert na każdym etapie postępowania. Przy wyborze najlepszej oferty pod uwagę będzie brana cena, moc lamp oraz natężenie oświetlenia.

Osobą do kontaktu z oferentami jest Pan Jan Strzelec tel. kom. 793 210 973

 

 

Uzupełnienie do ogłoszenia nr 33/15 z dnia 16.04.2015r.

dotyczącego konkurs ofert na wykonanie/modernizację stacji do produkcji wody zdemineralizowanej.

 

W powyższym ogłoszeniu zmianie ulegają parametry wody zdemineralizowanej

Właściwe wartości podajemy poniżej:

Twardość mval/l                       < 0,02

Przewodność µS/cm                  < 20

pH przy 200 8,5 – 9,5

W związku z powyższym zmianie ulega termin składania ofert, które należy złożyć w sekretariacie Głównego Energetyka, Szefa Zakładu ul. Legionów 122, 26-111 Skarżysko-Kamienna do dnia 06.05.2015r. do godziny 14.00 w zaklejonych kopertach.

Pozostała treść ogłoszenia nie ulega zmianie.

Przypominamy, że osobą do kontaktu z oferentami jest Pan Piotr Smolarczyk tel. (041) 253 6720 lub tel. kom. 662 186 106

OGŁOSZENIE  Nr 33/15

Konkurs ofert na wykonanie/modernizację stacji

do produkcji wody zdemineralizowanej.

 

MESKO S.A. ogłasza konkurs ofert na wykonie/modernizację stacji do produkcji wody zdemineralizowanej na potrzeby zakładowej elektrociepłowni wedle parametrów określonych poniżej.

- dostawa/modernizacja urządzenia o wydajności 12m³/h z automatycznym

pomiarem twardości i odczyny pH.

- parametry jakości wody zdemineralizowanej:

Twardość mval/l                       < 0,02

Przewodność µS/cm                 < 0,2

pH przy 200 8,5 – 9,5

- czas pracy stacji wyłącznie w okresie grzewczym tj. ok 6-7 miesięcy/rok.

Od potencjalnego wykonawcy wymaga się przeprowadzenia wizji lokalnej celem zapoznania się z warunkami zabudowy i ewentualną możliwością wykorzystania części bądź całości obecnie pracujących urządzeń do demineralizacji wody.

Oferty należy złożyć w sekretariacie Głównego Energetyka, Szefa Zakładu ul. Legionów 122, 26-111 Skarżysko-Kamienna do dnia 04.05.2015r. do godziny 14.00 w zaklejonych kopertach. Wybrane firmy będą powiadomione o terminie dalszych negocjacji.

Oferta musi zawierać:

- propozycję cenową w tym określenie kosztów dostawy urządzeń

- koszt montażu i uruchomienia urządzeń (wraz  z kosztami szkolenia)

- roczny kosz serwisu wraz kosztami materiałów eksploatacyjnych

- określenie prac, które przygotowuje inwestor

- alternatywnie, koszt modernizacji odgazowywacza

- wyciąg z działalności gospodarczej/KRS

- termin i warunki płatności

- warunki gwarancji

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania przedsiębiorcy. MESKO S.A. zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert na każdym etapie postępowania.

Osobą do kontaktu z oferentami jest Pan Piotr Smolarczyk tel. (041) 253 6720 lub tel. kom. 662 186 106

OGŁOSZENIE  Nr 32/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę frezarki z możliwością obróbki w 4-ch osiach..

Pełna treść Ogłoszenia do pobrania poniżej:

Załączniki:  - Ogłoszenie L.dz.  TI/022/133/15 z dnia 13.04.2015r.

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

 

OGŁOSZENIE  Nr 31/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę pH-metru.

Pełna treść Ogłoszenia do pobrania poniżej:

Załączniki:  - Ogłoszenie L.dz.  TI/022/132/15 z dnia 13.04.2015r.

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

 

OGŁOSZENIE  Nr 30/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę pompki (aspiratora) do poboru prób powietrza na stanowiskach pracy.

Pełna treść Ogłoszenia do pobrania poniżej:

Załączniki:  - Ogłoszenie L.dz.  TI/022/131/15 z dnia 13.04.2015r.

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 


OGŁOSZENIE 29/15

MESKO SA, Zakład Z-8 zaprasza zainteresowane Pracownie projektowe do składania oferty na:

Wykonanie dokumentacji projektowej przystosowania pomieszczeń bud. 53C do produkcji elementów metalowych z obróbką cieplną i galwaniczna wg. założeń technologicznych - I etap.

 

Załącznik

 

------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE 28/15

MESKO SA, Zakład Z-8 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania oferty na  wykonanie: Remont budynku Sp-8 Skarżysko-Kam ul Ekonomii 8 - Etap II

Załącznik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE 27/15

MESKO SA, Zakład Z-8 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania oferty na  wykonanie: Roboty Remontowo-budowlane w Zakładzie Budowy Maszyn Z-5 MESKO S.A.

załacznik

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE 26/15

 

MESKO S.A w Skarżysku-Kamiennej 26-110 ul. Legionów 122.

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż pakietu wszystkich następujących maszyn, urządzeń,  nakładów budowlanych i złomu stalowego wchodzących w skład mienia znajdującego się w Oddziale w Lubiczowie MESKO S.A. przy ul. Podskarbińskiej 32/34 w Warszawie 03-829.

pobierz - załącznik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE 25/15

MESKO S.A w Skarżysku-Kamiennej 26-110 ul. Legionów 122.

ogłasza pisemny przetarg ogłaszają konkurs Ofert pn. "Przetarg- Ręczniki frote".

Przedmiot zamówienia:

- ręczniki frotte gramatura 500-550/m2 wymiar: 50x100 i 70x 140

- przewidywana roczna ilość zakupu -około 1300 sztuk

- wyroby muszą spełniać wymagania ART. 2376 Kodeksu Pracy i do każdej dostawy musi być dołączone Świadectwo Jakości.

- z wybranym Oferentem zostanie podpisana umowa na okres 2 lat

- w okresie obowiązywania umowy będą obowiązywać stałe ceny

- dostawy na koszt i staraniem Dostawcy

Miejsce i termin złożenia ofert oraz wymagania jakim powinny odpowiadać oferty:

Ofertę wraz z wymienionymi poniżej dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem  "NIE OTWIERAĆ - OFERTA W PRZETARGU Ręczniki frotte" osobiście pod adresem:

Skarżysko Kam. ul. Ekonomii 8 pokój - Sekretariat HZ 
Termin uznaje się za zachowany, jeżeli oferta wpłynie

do dnia 08.04.2015r. do godz. 14.00

Oferta jest wiążąca w okresie 30 dni, licząc od dnia otwarcia ofert.

Oferta, czytelnie podpisana przez oferenta osobiście lub przez osobę uprawnioną do reprezentacji
oferenta, powinna zawierać:

 1. Imię i nazwisko lub nazwę ( firmę) oferenta;
 2. adres oraz numer telefonu oferenta;
 3. oferowaną cenę sprzedaży stałą na okres współpracy;
 4. nie dopuszcza się ofert wariantowych
 5. nie dopuszcza się ofert częściowych;
 6. kopię dokumentu tożsamości, jeżeli oferent jest osobą fizyczną;
 7. odpis z właściwego rejestru sądowego potwierdzający prawo do występowania w imieniu 
  oferenta, jeżeli oferent jest osobą prawna;
 8. pełnomocnictwo do występowania w imieniu oferenta, jeżeli ofertę w jego imieniu składa inna osoba;
 9. oświadczenie, podpisane przez oferenta osobiście lub przez osobę uprawnioną do  reprezentacji oferenta, o zapoznaniu się z Ogłoszeniem;
 10. oświadczenie, podpisane przez oferenta osobiście lub przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta, o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu lub że oferent ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin
 11. zaświadczenie o nie zaleganiu opłat z US i ZUS.
 12. wykaz ewentualnych poddostawców lub konsorcjantów

Oferta może zawierać oświadczenie, podpisane przez oferenta osobiście lub przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta, o wyrażeniu zgody na poinformowanie o wynikach przetargu drogą elektroniczną lub za pośrednictwem faksu. W takim przypadku, oferent powinien podać także adres  e-mail lub numer faksu.

Dopuszcza się składanie ofert przez konsorcjum i podzlecać część prac poddostawcom. Wówczas
konsorcjanci i poddostawcy zobowiązani są do dostarczenia dokumentów wymienionych powyżej w
punktach 1, 2, 6,7,11. Konsorcjum musi przedstawić umowę konsorcjum ze wskazaniem LIDERA
konsorcjum działającego w jego imieniu i reprezentacji.


MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU

Przetarg zostanie przeprowadzony- Komisja dokona otwarcia kopert w dniu 09.04.2015r w
Skarżysku-Kamiennej o godzinie 11.00. Z postępowania komisja sporządzi protokół

Wadium - Nie przewiduje się wnoszenia wadium.

Odrzucenie oferty:

Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

 1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu przez oferenta lub w
  niewłaściwy sposób inny niż w ogłoszeniu;
 2. nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w Ogłoszeniu o przetargu. Komisja
  przetargowa może wzywać oferenta telefonicznie do jej uzupełnienia w terminie l-go dnia.
 3. Po bezskutecznym upływie tego terminu, oferta ulega odrzuceniu z przyczyn formalnych.

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadomi oferenta w terminie 3 dni od dnia odrzucenia.

ZA WARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

Osoby wybrane jako Dostawcy zostaną zawiadomieni o terminie i miejscu zawarcia umowy
najpóźniej w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Brak podpisania umowy w ciągu 7 dni automatycznie eliminuje oferenta od dalszego postępowania i stanowi możliwość wyboru kolejnej najlepszej oferty.

OPŁATY I KOSZTY

W szystkie opłaty i podatki związane z zawarciem umowy i przygotowaniem oferty ponosi w całości
Oferent.

INFORMACJE DODATKOWE

Przetarg odbędzie się na warunkach określonych w Ogłoszeniu o przetargu.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwołania, unieważnienia oraz zamknięcia przetargu
bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn i na każdym etapie postępowania.
Dokumenty złożone w postępowaniu przetargowym nie będą zwracane.

----------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE  Nr 24/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę zestawów komputerowych, laptopów i urządzeń peryferyjnych.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania poniżej:

Załączniki:  - Ogłoszenie L.dz.  TI/022/101/15 z dnia 18.03.2015r.

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE  Nr  18/15

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE  Nr  17/15

 

----------------------------------------------------


 


 

 

OGŁOSZENIE 03/15

MESKO S.A., Zakład Z-8 (DM-8) zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na wykonanie remontu Osadnika Wód Deszczowych ZD w Skarżysku – Kam. przy ul. Ekonomii 8.
Zakres prac do wykonania oraz rysunek poglądowy osadnika są załączone do ogłoszenia jako załączniki.
Szczegółowych informacji na powyższy temat można uzyskać w Oddziale Infrastruktury Zakładu Z-8 informacji udziela Pan Edward Głowacki tel. (041) 253 68 34.
W ofercie należy podać cenę netto na wykonanie całości prac.
Ponadto do oferty należy dołączyć:
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej,
- nr Regon i NIP,
- zaświadczenie  z  ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami,
- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,
- zaświadczenie z banku, że firma nie jest obciążona żadnym długiem egzekucyjnym,
- referencje.
Oferta powinna być złożona do dnia 02.03.2015 r. do godz.1500 w siedzibie DM-8, Mesko S.A. w Skarżysku – Kam., ul. Ekonomii 8 w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,, oferta na wykonanie remontu osadnika ZD‘’.
Mesko S.A. zastrzega sobie prawo anulowania konkursu ofert na każdym etapie  postępowania bez podania przyczyny.
Kontakt: Nr. faksu:  (041) 253 68 06
Tel. (041) 253 68 34, Edward Głowacki
Załączniki  Zał nr 1; zał nr 2

 

 

OGŁOSZENIE 02/15

MESKO S.A., Zakład Z-8 (DM-8) zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na wykonanie n/w robót w Zakładzie Budowy Maszyn i Narzędzi Specjalnych (Z-5) w Skarżysku – Kam. przy ul. Mościckiego 42.
Prace do wykonania:
 1. 1. Wykonanie zasilania rozdzielnicy oraz oświetlenia pomieszczenia oprawami typu LED wg projektu wykonawczego.
 2. 2. Wykonanie posadzki w pomieszczeniach z żywicy epoksydowej typu ,,schomburg’’.
Szczegółowy zakres robót znajduje się w Oddziale Infrastruktury Zakładu Z-8, niezbędnych informacji na powyższy temat udziela Pan Edward Głowacki tel. (041) 253 68 34.
W ofercie należy podać cenę netto osobno na każdy temat robót oraz cenę łączną na wykonanie całości prac.
Ponadto do oferty należy dołączyć:
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej,
- nr Regon i NIP,
- zaświadczenie  z  ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami,
- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,
- zaświadczenie z banku, że firma nie jest obciążona żadnym długiem egzekucyjnym,
- referencje.
Oferta powinna być złożona do dnia 02.03.2015 r. do godz.1500 w siedzibie DM-8, Mesko S.A. w Skarżysku – Kam., ul. Ekonomii 8 w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,, oferta na wykonanie robót w Z-5‘’.
Mesko S.A. zastrzega sobie prawo anulowania konkursu ofert na każdym etapie  postępowania bez podania przyczyny.
Kontakt: Nr. faksu:  (041) 253 68 06
Tel. (041) 253 68 34, Edward Głowacki

OGŁOSZENIE 01/15

 

Skarżysko-Kam. 16.01.2015

 

 

MESKO S.A., Zakład Z-8 (DM-8) zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na likwidację dzikiego wysypiska śmieci za budynkiem nr 6 w Skarżysku – Kam. przy ul. Ekonomii 8

Zakres prac do wykonania:

 1. Wywiezienie różnego rodzaju odpadów jak: drewniane skrzynie, opakowania metalowe po farbach, wióry i inny złom metalowy, tworzywo, szkło, itp.
 2. Uporządkowanie terenu po uprzątnięciu odpadów.
 3. Likwidacja pozostałości starego ogrodzenia z siatki.
 4. Wykonanie ogrodzenia z bramą pomiędzy budynkiem 130 a ogrodzeniem zewnętrznym zakładu.
 5. Jak w pkt.4 lecz pomiędzy budynkiem 6a a magazynem 97.
 6. Sprzątanie wskazanych obszarów w zakładzie z zalegającego złomu metali.

Pozyskany złom metali w ramach realizacji pkt.1-5 zakresu prac pozostaje w gestii wykonawcy. Na realizację pkt. 6 zakresu  prac należy podać proponowana cenę za pozyskany złom.

Z uzyskanymi odpadami należy postępować zgodnie z ustawą o odpadach. Szczegółowych informacji na powyższy temat udziela Pan Edward Głowacki tel. (041) 253 68 34.

W ofercie należy podać cenę netto dla całego zakresu robót oraz proponowaną cenę za pozyskany złom metali na realizację pkt.6 zakresu prac.

Ponadto do oferty należy dołączyć:

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej,

- nr Regon i NIP,

- zaświadczenie  z  ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami,

- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,

- zaświadczenie z banku, że firma nie jest obciążona żadnym długiem egzekucyjnym,

- referencje.

 

Oferta powinna być złożona do dnia 20.01.2015 r. do godz.1500 w siedzibie DM-8, Mesko S.A. w Skarżysku – Kam., ul. Ekonomii 8 w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,, oferta na likwidację dzikiego wysypiska śmieci za bud.6 ‘’.

Mesko S.A. zastrzega sobie prawo anulowania konkursu ofert na każdym etapie  postępowania bez podania przyczyny.

 

Kontakt: Nr. faksu:  (041) 253 68 06

Email: e.glowacki@mesko.com.pl

Tel. (041) 253 68 34, Edward Głowacki