Pozostałe ogłoszenia

OGŁOSZENIE  Nr 71/14

 

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikiem do pobrania poniżej:

Załączniki:  - Ogłoszenie L.dz.  TI/022/532/14 z dnia 19.08.2014r.

 

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

OGŁOSZENIE 70/14

MESKO S.A., Zakład Z-8 (DM-8) zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na wykonanie remontu budynku 40c-1 / nr. inw. 101-0069 / zgodnie z istniejącym projektem w Skarżysku – Kam. przy ul. Ekonomii 8. Zakres remontu obejmuje zmianę elewacji i docieplenie budynku hali produkcyjnej.

Szczegółowy zakres prac do wykonania jest dostępny w DM-8 przy ul. Ekonomii 8, informacji udziela Pan Edward Głowacki tel. (041) 253 68 34.

W ofercie należy podać cenę netto dla całego zakresu robót

Ponadto do oferty należy dołączyć:

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej,

- nr Regon i NIP,

- zaświadczenie  z  ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami,

- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,

- zaświadczenie z banku, że firma nie jest obciążona żadnym długiem egzekucyjnym,

- referencje.

 

Oferta powinna być złożona do dnia 01.09.2014 r. do godz.1500 w siedzibie DM-8, Mesko S.A. w Skarżysku – Kam., ul. Ekonomii 8 w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,, oferta na wykonanie remontu budynku 40c-1 ‘’.

Mesko S.A. zastrzega sobie prawo anulowania konkursu ofert na każdym etapie  postępowania bez podania przyczyny.

 

Kontakt: Nr. faksu:  (041) 253 68 06

Email: e.glowacki@mesko.com.pl

 

Tel. (041) 253 68 34, Edward Głowacki

 

 

 

OGŁOSZENIE 69/14

Skarżysko,18.08.2014

 

MESKO S.A., Zakład Z-8 (DM-8) zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na wykonanie remontu budynku R-59 / nr. inw. 104-0056 /w Skarżysku – Kam. przy ul. Ekonomii 8 wg n/w zakresu.

Zakres prac remontowych do wykonania:

 1. Zerwanie (skucie) posadzki o grubości ok. 5 cm – 801,50 m2
 2. Ułożenie folii izolacyjnej PE – 801,50 m2
 3. Wykonanie wylewki o grubości 5 cm z betonu B-25 ze zbrojeniem rozproszonym lub zbrojoną siatką do betonu – 801,50 m2
 4. Wykonanie posadzki epoksydowej antyelektrostatycznej – 801,50 m2
 5. Zamurowanie otworów w ścianie o grubości 53 cm – 15,12 m2
 6. Otynkowanie zamurowanych miejsc  - 30,24 m2
 7. Dwukrotne malowanie ścian z wcześniejszym przygotowaniem farbą epoksydową – 870,40 m2
 8. Uprzątnięcie i wywiezienie gruzu – ok. 40 m3

W ofercie należy podać cenę netto dla całego zakresu robót

Ponadto do oferty należy dołączyć:

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej,

- nr Regon i NIP,

- zaświadczenie  z  ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami,

- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,

- zaświadczenie z banku, że firma nie jest obciążona żadnym długiem egzekucyjnym,

- referencje.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu prac do wykonania można uzyskać w DM-8 przy ul. Ekonomii 8. Informacji udziela Pan Edward Głowacki tel. (041) 253 68 34.

 

Oferta powinna być złożona do dnia 28.08.2014 r. do godz.1500 w siedzibie DM-8, Mesko S.A. w Skarżysku – Kam., ul. Ekonomii 8 w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,, oferta na wykonanie remontu budynku R-59 ‘’.

Mesko S.A. zastrzega sobie prawo anulowania konkursu ofert na każdym etapie  postępowania bez podania przyczyny.

 

Kontakt: Nr. faksu:  (041) 253 68 06

Email: e.glowacki@mesko.com.pl

Tel. (041) 253 68 34, Edward Głowacki

 

 

 

 

OGŁOSZENIE 68/14

Skarżysko,18.08.2014

MESKO S.A., Zakład Z-8 (DM-8) zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na wykonanie remontu budynku 82 / nr. inw. 101-0011 / zgodnie z istniejącym projektem TI/1779/B w Skarżysku – Kam. przy ul. Ekonomii 8 wg zakresu, który został załączony w załączniku do ogłoszenia.

W ofercie należy podać cenę netto dla całego zakresu robót

Ponadto do oferty należy dołączyć:

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej,

- nr Regon i NIP,

- zaświadczenie  z  ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami,

- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,

- zaświadczenie z banku, że firma nie jest obciążona żadnym długiem egzekucyjnym,

- referencje.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu prac do wykonania można uzyskać w DM-8 przy ul. Ekonomii 8. Informacji udziela Pan Edward Głowacki tel. (041) 253 68 34.

Oferta powinna być złożona do dnia 28.08.2014 r. do godz.1500 w siedzibie DM-8, Mesko S.A. w Skarżysku – Kam., ul. Ekonomii 8 w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,, oferta na wykonanie remontu budynku 82 ‘’.

Mesko S.A. zastrzega sobie prawo anulowania konkursu ofert na każdym etapie  postępowania bez podania przyczyny.

 

Kontakt: Nr. faksu:  (041) 253 68 06

Email: e.glowacki@mesko.com.pl

Tel. (041) 253 68 34, Edward Głowacki

 

Załącznik

 

 

OGŁOSZENIE  67/14

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę wózka widłowego z napędem elektrycznym.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikiem do pobrania poniżej:

Załączniki:  - Ogłoszenie L.dz.  TI/022/511/14 z dnia 21.07.2014r.

 

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

 

OGŁOSZENIE 66/14

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę komputerów.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikiem do pobrania poniżej:

Załączniki:  - Ogłoszenie L.dz.  TI/022/481/14 z dnia 9.07.2014r.

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

 

OGŁOSZENIE 65/14

Mesko S.A., Zakład Z-8 (DM-8) zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na wykonanie:
 1. Rozbiórki budynku 708 (nr.inw. 105-0007).
 2. Rozbiórki chłodni kominowej przy Elektrociepłowni (nr.inw. 203-0001)
Opis budynków:
Ad.1.   Budynek 708 znajduje się w Skarżysku – Kam przy ul. Mościckiego 8A. Budynek murowany z cegły, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony oddany do użytku w 1967 roku. Dach budynku żelbetowy pokryty papą. Budynek obecnie użytkowany pełni funkcję socjalno-biurową i jest wyposażony we wszystkie instalacje (energia elektr., woda, kanalizacja sanitarna, własne c.o.). Budynek 708 posiada powierzchnię użytkową 241,00 m2 oraz kubaturę 952,00 m3. W części budynku znajduje się stacja transformatorowo – rozdzielcza.
Ad.2.  Chłodnia kominowa znajduje się obok budynku Elektrociepłowni w Skarżysku – Kam przy ul. Mościckiego 14. Obiekt stanowi stalowa konstrukcja o wysokości 37 m pokryta w całości płytami azbestowo-cementowymi wykorzystywana do chłodzenia pracy turbiny w EC. Ściany chłodni posiadają wymiary 7m x 37m x 5m (8 – ścian). Część obiektu wewnątrz do wysokości ok.5 m stanowi konstrukcja drewniana. Obiekt wybudowany w 1967 r. Podstawą chłodni jest betonowy zbiornik zagłębiony w ziemi, który nie podlega rozbiórce.
Zakres prac do wykonania obejmuje; rozbiórkę budynków, zagospodarowanie we własnym zakresie powstałego z rozbiórki złomu (z chłodni ok. 30 t.), wywiezienie gruzu i odpadów oraz uporządkowanie terenu.
W przypadku odpadów należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie (Ustawa o odpadach).  W szczególny sposób należy postępować w przypadku chłodni, która jest pokryta płytami azbestowymi. Należy spełnić wszystkie wymagania prawne z tytułu jej rozbiórki i utylizacji. Oferent powinien posiadać stosowne uprawnienia dotyczące rozbiórki odpadu niebezpiecznego jakim jest azbest. Dodatkowo powinien potwierdzić na piśmie zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą rozbiórki obiektów.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Z-8 (DM-8) przy ul. Ekonomii 8, informacji udziela Pan Edward Głowacki tel. (041) 253 68 34.
W ofercie należy podać:
- cenę netto i brutto za realizację całego zadania (łącznie na w/w obiekty).
Ponadto do oferty należy dołączyć:
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej,
- nr Regon i NIP,
- zaświadczenie  z  ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami,
- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
- zaświadczenie z banku, że firma nie jest obciążona żadnym długiem egzekucyjnym,
- referencje w których należy przedstawić wykonywanie robót związanych z rozbiórką materiałów z azbestu i ich odpowiednim zagospodarowaniem
-  dokument potwierdzający zapoznanie się z dokumentacją rozbiórki obiektów
- dokumenty potwierdzające uprawnienia do prac przy rozbiórce i zagospodarowaniu odpadów azbestowych
Oferta powinna być złożona do dnia 14.07.2014 do godz. 1400 w siedzibie Zakładu Z-8     (DM-8), Mesko S.A. w Skarżysku – Kam., ul. Ekonomii 8 w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,, Rozbiórka budynku 708 i chłodni EC‘’.
Mesko S.A. zastrzega sobie prawo anulowania konkursu ofert na każdym etapie  postępowania bez podania przyczyny.
Kontakt: Nr. faksu:  (041) 253 68 06
Tel. (041) 253 68 34, Edward Głowacki

OGŁOSZENIE 64/14

Mesko S.A., Zakład Z-8 (DM-8) informuje zainteresowane podmioty gospodarcze, że zostało anulowane  postępowanie konkursowe dotyczące rozbiórki n/w obiektów:

 1. Budynek 708 (nr.inw. 105-0007).
 2. Chłodnia kominowa przy Elektrociepłowni (nr.inw. 203-0001)

 

Powyższe działanie jest zgodne z zapisem postępowania konkursowego, które zostało zamieszczone na stronie internetowej pod nr 55/14.

Dodatkowo informujemy, że dla w/w postepowania rozpisany zostanie nowy konkurs ofert w innym terminie.

 

OGŁOSZENIE 63/14

MESKO S.A., Zakład Z-8 (DM-8) zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na realizację zadania pn.: „Remont komina żelbetowego h=70m”.

Załączniki do ogłoszenia pobierz

 

OGŁOSZENIE 62/14

MESKO SA oddział Kraśnik-Bolechowo zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na wykonanie przeglądów okresowych urządzeń dźwigowych znajdujących się w Kraśniku ul. Fabryczna 6. Oferta powinna uwzględniać prowadzenie dokumentacji przeglądowej, prowadzenie dokumentacji z pomiarów oraz obecność przy badaniach okresowych.

Wykaz urządzeń

Wciągniki:

1. 0,25T   1 szt
2. 0,5T     8 szt
3. 1T        2 szt
4. 2T        2 szt
5. 3,2T     1 szt
6. 5T        1 szt

Żurawiki obrotowe

1. 0,125T   7 szt

Suwnice:

1. 1T      3 szt
2. 1,6T   3 szt
3. 9T      1 szt

Żuraw samojezdny

1. ŻK 162   1 szt

Oferta powinna być złożona do dnia 15.07.2014 r. do godz. 14:00 w siedzibie Oddziału 23-210 Kraśnik, ul. Fabryczna 6, MESKO S.A. Szczegółowych informacji udziela Pan Leszek Bańka tel: 601 500 606

 

OGŁOSZENIE 61/14

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na „Opracowanie projektu budowlanego w zakresie instalacji elektrycznych do podłączenia tokarki CNC ST500x3000” .
Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania poniżej:
Załączniki:  -  Ogłoszenie L.dz.  TI/022/458/14 z dnia 27.06.2014r.

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

OGŁOSZENIE 60/14

MESKO S.A., Zakład Z-8 (DM-8) zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na wykonanie robót remontowo – budowlanych w budynkach Biura Głównego oraz garaży w Skarżysku – Kam. przy ul. Legionów 122 w n/w zakresie:

 1. Wykonanie okładzin stropów płytami g/k na ruszcie metalowym – 183 m2
 2. Przygotowanie powierzchni oraz wykonanie gładzi gipsowych na ścianach – 528,5 m2
 3. Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną powierzchni ścian i sufitów – 712 m2
 4. Montaż narożników ochronnych – 108 mb
 5. Zerwanie starych wykładzin podłogowych oraz montaż płyt pilśniowych twardych do podłóg – 183,5 m2
 6. Zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych oraz ich dwukrotne malowanie – 47,5 m2
 7. Wykonanie posadzki z wykładziny tarkett – 183,5 m2
 8. Montaż listew przyściennych – 114 mb
 9. Wykonanie sufitów podwieszanych o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych – 89,5 m2

10.  Zerwanie drewnianej podłogi z desek na legarach – 125,5 m2

11.  Wykonanie izolacji z folii, styropianu gr. 3 cm oraz wylewki betonowej gr. 5 cm – 125,5 m2

12.  Wymiana drzwi wraz z ościeżnicami (80) – szt.8

13.  Wykonanie odwodnienia liniowego w bramach – 6 mb

14.  Podłączenie odwodnienia do studni, wykucie w asfalcie – 8 mb

15.  Wykonanie posadzki z płytek gresowych – 89,5 m2

16.  Wykonanie cokolików z płytek gresowych – 72 mb

17.  Wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej – 38 m2

18.  Zamurowanie otworów w ścianach gr. 24 cm – 4,75 m2

 

W ofercie należy podać cenę netto dla całego zakresu robót

Ponadto do oferty należy dołączyć:

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej,

- nr Regon i NIP,

- zaświadczenie  z  ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami,

- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

- zaświadczenie z banku, że firma nie jest obciążona żadnym długiem egzekucyjnym,

- referencje.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu prac do wykonania można uzyskać w DM-8 przy ul. Ekonomii 8. Informacji udziela Pan Edward Głowacki tel. (041) 253 68 34.

 

Oferta powinna być złożona do dnia 07.07.2014 r. do godz.1400 w siedzibie DM-8, Mesko S.A. w Skarżysku – Kam., ul. Ekonomii 8 w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,, oferta na wykonanie remontu w Biurze Głównym i garażach ‘’.

Mesko S.A. zastrzega sobie prawo anulowania konkursu ofert na każdym etapie  postępowania bez podania przyczyny.

 

Kontakt: Nr. faksu:  (041) 253 68 06

Email: e.glowacki@bumaramunicja.com

Tel. (041) 253 68 34, Edward Głowacki

 

 

OGŁOSZENIE  Nr 59/14MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę pojemników transportowych metalowych.
Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania poniżej:
Załączniki:  -  Ogłoszenie L.dz.  TI/022/437/14 z dnia 23.06.2014r.

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

OGŁOSZENIE  Nr 58/14MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę kserokopiarki.
Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania poniżej:
Załączniki:  -  Ogłoszenie L.dz.  TI/022/431/14 z dnia 23.06.2014r.

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

OGŁOSZENIE  Nr 57/14


MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę defektoskopu.
Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania poniżej:
Załączniki:  -  Ogłoszenie L.dz.  TI/022/424/14 z dnia 23.06.2014r.

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

pismo Nr TI/022/503/14 z dnia 15.07.2014r

 

 

Ogłoszenie 56/14

MESKO S.A. w Skarżysku Kamiennej, Oddział w Lubiczowie zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na realizację zadania pn.: „Modernizacja sieci zewnętrznej c.o. na terenie nieruchomości przy ulicy Podskarbińskiej 32/34, pomiędzy budynkami: 8-15-13”.

Zakres prac do wykonania będących przedmiotem postępowania konkursowego:

−        Demontaż rurociągu z rur stalowych DN40 w izolacji z pianki poliuretanowej gr. 30 mm na odcinku 98 mb,

−        Wykonanie konstrukcji wsporczej rurociągu,

−        Wykonanie nowego odcinka rurociągu z rur stalowych w izolacji z pianki poliuretanowej twardej z wtopioną blachą ocynkowaną.

Parametry pracy sieci c.o. – woda grzewcza 72/40oC.

Szczegółowych informacji udziela:

Pan Krzysztof Goliszewski tel. 605 582 201

W ofercie należy podać:

−        cenę netto i brutto za realizację całego zadania.

Ponadto do oferty należy dołączyć:

−        zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej,

−        nr Regon i NIP,

−        zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłatami,

−        polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,

−        zaświadczenie z banku, że firma nie jest obciążona żadnym długiem egzekucyjnym,

−        referencje.

Oferta powinna być złożona do dnia 27.06.2014r. w siedzibie Zakładu Z-4 (DM-4), MESKO S.A.                 26-111 Skarżysku–Kam., ul. Legionów 122 w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Modernizacja sieci zewnętrznej c.o. na terenie nieruchomości przy ulicy Podskarbińskiej 32/34, pomiędzy budynkami: 8-15-13”.

MESKO S.A. zastrzega sobie prawo anulowania konkursu ofert na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Kontakt:

Email: k.goliszewski@mesko.com.pl

Tel. 605 582 201 Krzysztof Goliszewski

 

OGŁOSZENIE 55/14

Mesko S.A., Zakład Z-8 (DM-8) zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na wykonanie :
 1. Rozbiórki budynku 708 (nr.inw. 105-0007).
 2. Rozbiórki chłodni kominowej przy Elektrociepłowni (nr.inw. 203-0001)
Opis budynków: Ad.1.   Budynek 708 znajduje się w Skarżysku – Kam przy ul. Mościckiego 8A. Budynek murowany z cegły, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony oddany do użytku w 1967 roku. Dach budynku żelbetowy pokryty papą. Budynek obecnie użytkowany pełni funkcję socjalno-biurową i jest wyposażony we wszystkie instalacje (energia elektr., woda, kanalizacja sanitarna, własne c.o.). Budynek 708 posiada powierzchnię użytkową 241,00 m2 oraz kubaturę 952,00 m3. W części budynku znajduje się stacja transformatorowo – rozdzielcza. Ad.2.  Chłodnia kominowa znajduje się obok budynku Elektrociepłowni w Skarżysku – Kam przy ul. Mościckiego 14. Obiekt stanowi stalowa konstrukcja o wysokości 37 m pokryta w całości płytami azbestowo-cementowymi wykorzystywana do chłodzenia pracy turbiny w EC. Ściany chłodni posiadają wymiary 7m x 37m x 5m (8 – ścian). Część obiektu wewnątrz do wysokości ok.5 m stanowi konstrukcja drewniana. Obiekt wybudowany w 1967 r. Podstawą chłodni jest betonowy zbiornik zagłębiony w ziemi, który nie podlega rozbiórce. Zakres prac do wykonania obejmuje; rozbiórkę budynków, zagospodarowanie we własnym zakresie powstałego z rozbiórki złomu (z chłodni ok. 30 t.), wywiezienie gruzu i odpadów oraz uporządkowanie terenu. W przypadku odpadów należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie (Ustawa o odpadach).  W szczególny sposób należy postępować w przypadku chłodni, która pokryta jest płytami azbestowymi. Należy spełnić wszystkie wymagania prawne z tytułu jego rozbiórki i utylizacji. Szczegółowe informacje można uzyskać w Z-8 (DM-8) przy ul. Ekonomii 8, informacji udziela Pan Edward Głowacki tel. (041) 253 68 34.W ofercie należy podać:- cenę netto i brutto za realizację całego zadania (łącznie na w/w obiekty).Ponadto do oferty należy dołączyć:- zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej,- nr Regon i NIP,- zaświadczenie  z  ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami,- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.- zaświadczenie z banku, że firma nie jest obciążona żadnym długiem egzekucyjnym,- referencje. Oferta powinna być złożona do dnia 23.06.2014 do godz. 1400 w siedzibie Zakładu Z-8     (DM-8), Mesko S.A. w Skarżysku – Kam., ul. Ekonomii 8 w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,, Rozbiórka budynku 708 i chłodni EC‘’. Mesko S.A. zastrzega sobie prawo anulowania konkursu ofert na każdym etapie  postępowania bez podania przyczyny. Kontakt: Nr. faksu:  (041) 253 68 06    Email: e.glowacki@mesko.com.pl Tel. (041) 253 68 34, Edward Głowacki

 

OGŁOSZENIE  Nr 54/14

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na „Przebudowę podparcia istniejącej sieci c.o. i c.t. na działce 1/419”.

Pełna treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do pobrania poniżej:
Załączniki: pobierz

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

OGŁOSZENIE  Nr 53/14MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę wag elektronicznych.
Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania poniżej:
Załączniki:  -  Ogłoszenie L.dz.  TI/022/379/14 z dnia 4.06.2014r.

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

 

OGŁOSZENIE  Nr 52/14


MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę wózka platformowego.
Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikiem do pobrania poniżej:
Załączniki:  -  Ogłoszenie L.dz.  TI/022/378/14 z dnia 4.06.2014r.

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

OGŁOSZENIE  Nr 51/14


MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę wózka widłowego.
Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikiem do pobrania poniżej:
Załączniki:  -  Ogłoszenie L.dz.  TI/022/377/14 z dnia 4.06.2014r.

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

OGŁOSZENIE 50/14


MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę analizatora podsitowego.
Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikiem do pobrania poniżej:
Załączniki:  -  Ogłoszenie L.dz.  TI/022/370/14 z dnia 3.06.2014r.

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

OGŁOSZENIE 49/14

 

MESKO S.A., Zakład Z-8 (DM-8) zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na wykonanie robót remontowo – budowlanych w budynku Nr-6 w Skarżysku – Kam. przy ul. Ekonomii 8.

Zakres prac remontowych budynku Nr-6 będzie przedstawiony zainteresowanym podmiotom gospodarczym w Z.M. ,,Mesko’’ S.A. przy ul. Ekonomii 8 w Skarżysku-Kam przez P. Jerzego Szwej tel. (041) 253 68 33 w terminie 28 - 30.05.2014 w godzinach 730 – 1430.

W ofercie należy podać cenę netto dla całego zakresu robót

Ponadto do oferty należy dołączyć:

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej,

- nr Regon i NIP,

- zaświadczenie  z  ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami,

- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,

w wysokości nie mniejszej niż 500 000 zł.

- zaświadczenie z banku, że firma nie jest obciążona żadnym długiem egzekucyjnym,

- referenc- zaświadczenie z banku, że firma nie jest obciążona żadnym długiem egzekucyjnym,uploads/Ogłoszenie 57-14/Ogłoszenie L.dz. TI_022_424_14 z dnia 23.06.2014r..pdfje.

 

Oferta powinna być złożona do dnia 02.06.2014 r. do godz.1400 w siedzibie DM-8, Mesko S.A. w Skarżysku –strongp Kam., ul. Ekonomii 8 w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,, oferta na wykonanie remontu w budynku Nr-6 ‘’.

Mesko S.A. zastrzega sobie prawo anulowania konkursu ofert na każdym etapie  postępowania bez podania przyczyny.

 

Kontakt: Nr. faksu:  (041) 253 68 06

Email: j.szwej@mesko.com.pl

Tel. (041) 253 68 33, Jerzy Szwej

-------------------------------------

Ogłoszenie 48/14

Mesko S.A. w Skarżysku Kamiennej, Oddział Kraśnik – Bolechowo w Kraśniku zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na realizację zadania:
Wykonanie odgrodzenia części magazynowej w halach produkcyjnych 201 i 202 konstrukcja metalową i blachą.
Wymiary magazynu Hala 201:
17 m x 16 m wysokość 2,8 m plus brama przesuwna szerokość 4 m
Wymiary magazynu Hala 202
60 m x 11 m wysokość 2,8 m plus dwie bramy przesuwne szerokość 5 m oraz 3 m
Szczegółowych informacji udziela :
Kierownik Utrzymania Ruchu Pan Leszek Bańka
Tel. 601 500 606
Oferty proszę składać do 30 maja 2014 roku w Biurze Dyrektora Oddziału Kraśniku ul. Fabryczna

Ogłoszenie 47/14

Mesko SA w Skarżysko Kamiennej Oddział Kraśnik – Bolechowo w Kraśniku zaprasza zainteresowane podmioty na złożenie oferty na dostawę i montaż bram przeciwpożarowych oraz drzwi przeciwpożarowych.
Wymiary bram:
 1. Wysokość 3113 mm Szerokość 3010 mm
 2. Wysokość 2123 mm Szerokość 2300 mm
Wymiary drzwi:
 1. Wysokość 2021 mm Szerokość 900 mm
Szczegółowych informacji udziela :
Kierownik Utrzymania Ruchu Pan Leszek Bańka
Tel. 601 500 606

 

Ogłoszenie 46/14

MESKO S.A. w Skarżysku Kamiennej, Zakład Z-4 (DM-4) zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na realizację zadania pn.: „Pomiary sieci, ochrona przeciwprzepięciowa oraz dobór baterii kondensatorowych w stacjach oddziałowych na Placu Nr 2 w MESKO S.A.”.
Zakres prac do wykonania będących przedmiotem postępowania konkursowego:
−        Wykonanie pomiarów na zawartość wyższych harmonicznych wraz z przystosowaniem istniejących baterii kondensatorowych do nowych warunków pracy sieci w stacjach oddziałowych: SO-130, SO-R60, SO-84/85;
−        Opracowanie projektu ochrony przeciwprzepięciowej odbiorów zasilanych ze stacji SO-R60.
Szczegółowych informacji udziela:
Pan Tomasz Stępień tel. (041) 253 67 71
W ofercie należy podać:
−        cenę netto i brutto za realizację poszczególnych składowych całego zadania.
Ponadto do oferty należy dołączyć:
−        zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej,
−        nr Regon i NIP,
−        zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłatami,
−        polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,
−        zaświadczenie z banku, że firma nie jest obciążona żadnym długiem egzekucyjnym,
−        referencje.
Oferta powinna być złożona do dnia 03.06.2014r. do godz. 12oo w siedzibie Zakładu Z-4(DM-4), MESKO S.A. 26-111 Skarżysku–Kam., ul. Legionów 122 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Pomiary sieci, ochrona przeciwprzepięciowa oraz dobór baterii kondensatorów w stacjach oddziałowych na Placu Nr 2 w MESKO S.A.”.
MESKO S.A. zastrzega sobie prawo anulowania konkursu ofert na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
Kontakt:
Tel. (041) 253 67 71, 661 186 101 − Tomasz Stępień

 

 

OGŁOSZENIE 45/14

MESKO S.A., Zakład Z-8 (DM-8) zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na wykonanie robót remontowo – budowlanych w budynku Biura Głównego w Skarżysku – Kam. przy ul. Legionów 122 w n/w zakresie:

 1. I. Zakres robót obejmujący pomieszczenia Nr.3, 5, 6, 7.

 1. Wyburzenie ściany murowanej z cegły gr. 24 cm – 12, 60 m2
 2. Demontaż drewnianych ościeżnic i skrzydeł drzwiowych: 90 x 200 – 5 szt. oraz podwójnych 120 x 200 – 2 szt.
 3. Zasypanie i zabetonowanie kanału – 2,5 m3
 4. Demontaż drewnianej podłogi na legarach – 153,60 m3
 5. Demontaż przeszklonych ścianek – 25,60 m2
 6. Skucie fundamentów blokowych – 1,15 m3
 7. Wylewki betonowe do 5 cm podłoży pod posadzki – 195,40 m2
 8. Wykonanie ścianek działowych z g/k gr. 10 cm – 38,20 m2
 9. Skucie terrakoty – 7,80 m2

10.  Montaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami ( 90 x 200 ) – 5 szt.

11.  Montaż drzwi PCV ( 120 x 200 ) częściowo przeszklonych – 2 szt.

12.  Zamurowanie otworów drzwiowych z otynkowaniem – 3,60 m2

13.  Skucie i uzupełnienie tynków wewnętrznych III kat. – 62,50 m2

14.  Gładzie gipsowe na ścianach i sufitach – 340,50 m2

15.  Malowanie ścian farbą emulsyjną z przygotowaniem podłoża na starych tynkach – 687, 80 m2

16.  Malowanie sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem podłoża – 195,40 m2

17.  Wykonanie lamperii olejnej – 27,50 m2

18.  Malowanie farbą olejną parapetów betonowych – 2,80 m2

19.  Wymurowanie ścianki oddzielającej z cegły 12,5 – 18 m2

20.  Ułożenie glazury – 61 m2

21.  Ułożenie płytek gresowych – 265,40 m2

22.  Ułożenie cokolików z płytek – 193 mb

23.  Montaż narożnej kabiny prysznicowej ( 90 x 90 ) wraz z baterią – 1 szt.

24.  Montaż sedesów – 2 szt.

25.  Montaż systemowej kabiny WC – 2 szt.

26.  Montaż umywalki wraz z baterią – 1 szt.

 

 

 1. II. Zakres robót dla pomieszczenia Nr. 130

 1. Demontaż ścianki drewnianej – 22 m2
 2. Wykucie otworu pod drzwi w ścianie 24 cm – 2 m2
 3. Demontaż drzwi z ościeżnicą metalową – 1 szt. ( 1,80 m2 )
 4. Zamurowanie i otynkowanie otworu drzwiowego – 1,80 m2
 5. Montaż przedścianki  z jednostronnym opłytowaniem z g/k – 18 m2
 6. Wykonanie sufitu podwieszanego z g/k – 22 m2
 7. Gładź gipsowa na ścianach – 39,60 m2
 8. Montaż skrzydeł drzwiowych z ościeżnicami ( 90 ) – 2 szt.
 9. Malowanie farbą emulsyjną ścian – 57,60 m2

10.  Malowanie farbą emulsyjna sufitu - 22 m2

11.  Zerwanie starych wykładzin podłogowych i ułożenie płyt OSB – 22 m2

12.  Ułożenie wykładziny tarkett – 22 m2

13.  Malowanie farbą olejna parapetu – 1,20 m2

 

W ofercie należy podać cenę netto osobno dla I i II zakresu robót

Ponadto do oferty należy dołączyć:

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej,

- nr Regon i NIP,

- zaświadczenie  z  ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami,

- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,

w wysokości nie mniejszej niż 500 000 zł.

- zaświadczenie z banku, że firma nie jest obciążona żadnym długiem egzekucyjnym,

- referencje.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu prac do wykonania można uzyskać w DM-8 przy ul. Ekonomii 8. Informacji udziela Pan Edward Głowacki tel. (041) 253 68 34.

 

Oferta powinna być złożona do dnia 22.05.2014 r. do godz.1400 w siedzibie DM-8, Mesko S.A. w Skarżysku – Kam., ul. Ekonomii 8 w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,, oferta na wykonanie remontu w Biurze Głównym ‘’.

--------------------------------------

OGŁOSZENIE 44/14

MESKO S.A. zaprasza zainteresowane podmioty  gospodarcze do  składania ofert na dostawę piasku  i  żwiru filtracyjnego do komór filtracyjnych,  filtrów otwartych (woda pitna) znajdujących  się na Stacji  Uzdatniania Wody wedle następujących  parametrów:

- granulat  1 ÷ 5 mm  piasek  filtracyjny, ilość – 23m3
- granulat 5 ÷ 10 mm żwirek  filtracyjny ,  ilość  - 14m3
- granulat 10 ÷ 20 mm żwirek  filtracyjny ,  ilość – 21 m3

W/w   materiały powinny  być dostarczone w big-bagach  w terminie  do  30.06.2014.
Oferty  należy  złożyć na adres:
MESKO  S.A.
ul. Legionów 122
26-111 Skarżysko- Kam.
z dopiskiem EŚ/402- oferta na dostawę piasku  i  żwiru  filtracyjnego lub pocztą elektroniczna na adres: j.chaba@mesko.com.pl w terminie  do  23.05.2014

kontakt: Tadeusz Hajdak  tel: 507 069 909

 

 

OGŁOSZENIE  Nr 43/14


MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę i instalację stanowiska do badań narażeń mechanicznych.
Pełna treść Ogłoszenia do pobrania poniżej:
Załączniki:  -  Ogłoszenie L.dz.  TI/022/304/14 z dnia 7.05.2014r.

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

 

OGŁOSZENIE  Nr 42/14


MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę profilomierza (konturografu)   
Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikiem do pobrania poniżej:
Załączniki:  -  Ogłoszenie L.dz.  TI/022/298/14/1384 z dnia 5.05.2014r.

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

OGŁOSZENIE 41/14

o Sprzedaży z dnia 30.04.2014r.
MESKO S.A. w Skarżysko-Kam. ul. Legionów 122 zaprasza do składania ofert na złomowane części, materiały zaopatrzeniowe, które wykazano w odrębnym  zestawieniu.
Cena powinna zawierać załadunek i transport rzeczy z obiektu  składowania tj.:
MESKO S.A. O/Warszawa. ul. Podskarbińska 32/34,  03-829 Warszawa.
Oferty prosimy składać  w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Części,  materiały zaopatrzeniowe WSK” do MESKO S.A, 26-110 Skarżysko-Kam. w Sekretariacie Działu Zaopatrzenia i Kooperacji(MZ) ul. Ekonomii 8 do dnia 09.05.2014r. do  godz. 12.00
Komisyjne rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 12.05.2014r. o godz. 12.00.
Kryterium wyboru oferenta: cena 90%, logistyka 10%.
MESKO S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia Ogłoszenia  lub wyłączenie rzeczy z oferty bez podania przyczyny.
Osoba do kontaktu :      Stanisław Ślusarczyk
Tel.:        041/ 253 65 11, 041/253 65 12
Fax.:        041/253 61 90
Uwaga:
Termin odbioru przedmiotu OGŁOSZENIA zostanie ustalony z oferentem
odrębnie po wyborze najkorzystniejszej oferty.
Rozliczenie za odebrany przedmiot oferty: forma równoważna gotówce dla oferenta,
który nie prowadzi z naszą Spółką stałych kontaktów handlowych.
Rozpatrywane będą oferty złożone kompleksowo, na wszystkie pozycje  Ogłoszenia.

Zalącznik - wykaz

/pmailto:inwestycje@mesko.com.pl