Pozostałe ogłoszenia

OGŁOSZENIE 01/15

 

Skarżysko-Kam. 16.01.2015

 

 

MESKO S.A., Zakład Z-8 (DM-8) zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na likwidację dzikiego wysypiska śmieci za budynkiem nr 6 w Skarżysku – Kam. przy ul. Ekonomii 8

Zakres prac do wykonania:

  1. Wywiezienie różnego rodzaju odpadów jak: drewniane skrzynie, opakowania metalowe po farbach, wióry i inny złom metalowy, tworzywo, szkło, itp.
  2. Uporządkowanie terenu po uprzątnięciu odpadów.
  3. Likwidacja pozostałości starego ogrodzenia z siatki.
  4. Wykonanie ogrodzenia z bramą pomiędzy budynkiem 130 a ogrodzeniem zewnętrznym zakładu.
  5. Jak w pkt.4 lecz pomiędzy budynkiem 6a a magazynem 97.
  6. Sprzątanie wskazanych obszarów w zakładzie z zalegającego złomu metali.

Pozyskany złom metali w ramach realizacji pkt.1-5 zakresu prac pozostaje w gestii wykonawcy. Na realizację pkt. 6 zakresu  prac należy podać proponowana cenę za pozyskany złom.

Z uzyskanymi odpadami należy postępować zgodnie z ustawą o odpadach. Szczegółowych informacji na powyższy temat udziela Pan Edward Głowacki tel. (041) 253 68 34.

W ofercie należy podać cenę netto dla całego zakresu robót oraz proponowaną cenę za pozyskany złom metali na realizację pkt.6 zakresu prac.

Ponadto do oferty należy dołączyć:

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej,

- nr Regon i NIP,

- zaświadczenie  z  ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami,

- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,

- zaświadczenie z banku, że firma nie jest obciążona żadnym długiem egzekucyjnym,

- referencje.

 

Oferta powinna być złożona do dnia 20.01.2015 r. do godz.1500 w siedzibie DM-8, Mesko S.A. w Skarżysku – Kam., ul. Ekonomii 8 w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,, oferta na likwidację dzikiego wysypiska śmieci za bud.6 ‘’.

Mesko S.A. zastrzega sobie prawo anulowania konkursu ofert na każdym etapie  postępowania bez podania przyczyny.

 

Kontakt: Nr. faksu:  (041) 253 68 06

Email: e.glowacki@mesko.com.pl

Tel. (041) 253 68 34, Edward Głowacki

 

 

---------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE 102/14

MESKO S.A. w Skarżysku Kamiennej, Zakład Z-8 (DM-8) zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na realizację zadania pn.: „Remont sieci ciepłowniczej niskich parametrów od wymiennikowni KW-87 do bud. SP-8 na Placu Nr 2”.
Zakres prac do wykonania będących przedmiotem postępowania konkursowego:
−        Opracowanie dokumentacji technicznej,
−        Remont sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych,
−        Remont rozdzielacza ciepła w budynku SP-8,
−        Montaż układu pomiarowo-rozliczeniowego wraz z zaworem regulacyjnym i sterownikiem przepływu.
Szczegółowych informacji udziela:
Piotr Smolarczyk tel. (041) 253 67 20, 662 186 106
W ofercie należy podać:
−        cenę netto i brutto za realizację całego zadania.
Ponadto do oferty należy dołączyć:
−        zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej,
−        nr Regon i NIP,
−        zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłatami,
−        polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,
−        zaświadczenie z banku, że firma nie jest obciążona żadnym długiem egzekucyjnym,
−        referencje.
Oferta powinna być złożona do dnia 08.01.2015r. do godz. 1100 w Sekretariacie Zakładu Z-8 (DM-8), MESKO S.A. 26-111 Skarżysku–Kam., ul. Ekonomii 8 w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Remont sieci ciepłowniczej od wymiennikowni KW-87 do bud. SP-8 na Placu Nr 2”.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.01.2015r o godz. 1200.
MESKO S.A. zastrzega sobie prawo anulowania konkursu ofert na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
Oględziny zakresu prac do wykonania w dniach 29.12.2014r. i 31.12.2014r. w godzinach 800 – 1400.
Kontakt:
Tel. (041) 253 67 20, 662 186 106 – Piotr Smolarczyk

 

 

OGŁOSZENIE 101/14

MESKO S.A., Zakład Z-8 (DM-8) zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych Nr; 27, 46, 47, 48, 50 na parterze budynku Biura Głównego (Z-1) w Skarżysku – Kam. przy ul. Legionów 122.
Zakres prac / przedmiar robót / jest udostępniony w załączniku do ogłoszenia. Szczegółowych informacji udziela Pan Edward Głowacki tel. (041) 253 68 34.
W ofercie należy podać cenę netto dla całego zakresu robót
Ponadto do oferty należy dołączyć:
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej,
- nr Regon i NIP,
- zaświadczenie  z  ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami,
- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,
- zaświadczenie z banku, że firma nie jest obciążona żadnym długiem egzekucyjnym,
- referencje.
Oferta powinna być złożona do dnia 15.12.2014 r. do godz.1500 w siedzibie DM-8, Mesko S.A. w Skarżysku – Kam., ul. Ekonomii 8 w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,, oferta na wykonanie remontu pomieszczeń Biura Głównego Z-1 ‘’.
Mesko S.A. zastrzega sobie prawo anulowania konkursu ofert na każdym etapie  postępowania bez podania przyczyny.
Kontakt: Nr. faksu:  (041) 253 68 06
Tel. (041) 253 68 34, Edward Głowacki

 

Załączniki:zakres robót  str1; str2

 

 

OGŁOSZENIE 100/14

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę regałów.

Pełna treść Ogłoszenia do pobrania poniżej:

Załączniki:  - Ogłoszenie L.dz.  TI/022/778/14 z dnia 13.11.2014r.

 

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

Odpowiedzi na pytania

 

 

OGŁOSZENIE 99/14

MESKO Spółka Akcyjna
w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 122
ogłasza nieograniczony
PRZETARG OFERTOWY
na sprzedaż
1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1464/106 o pow. 1,4022 ha, położonej w Pionkach przy ul. Zakładowej 7, zabudowanej budynkiem o pow. uż. 2.938,00 m2, budynkiem E-21 o pow. uż. 12,00 m2, budynkiem E-2b o pow. uż. 20,85 m2 oraz budowlami. Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW RA2Z/00007522/1.
- udziału w 27/10000 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej drogi wewnętrzne asfaltowe, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki o numerach: 1464/31; 1464/166; 1464/167; 1464/71; 1464/110; 1464/36; 1464/90; 1464/103; 1464/126; 1464/33; 1464/16; 1464/22; 1464/60; 1464/83; 1464/154; 1464/141; 1464/34, położone
w Pionkach.
Cena wywoławcza wynosi – 1.690.000,00 zł,
słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych
2. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1464/107 o pow. 1,6970 ha, położonej w Pionkach przy ul. Zakładowej 7, zabudowanej budynkiem biurowym o pow. uż. 2.557,81 m2 oraz budowlami. Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW RA2Z/00007523/8.
- udziału w 33/10000 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej drogi wewnętrzne asfaltowe, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki o numerach: 1464/31; 1464/166; 1464/167; 1464/71; 1464/110; 1464/36; 1464/90; 1464/103; 1464/126; 1464/33; 1464/16; 1464/22; 1464/60; 1464/83; 1464/154; 1464/141; 1464/34, położone
w Pionkach.
Cena wywoławcza wynosi – 2.328.000,00 zł,
słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych
Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie
z dopiskiem na kopercie odpowiednio: „przetarg – działka 1464/106”, „przetarg – działka 1464/107”, w siedzibie MESKO S.A. w Skarżysku-Kamiennej 26-111, przy ul. Legionów 122,
w Sekretariacie Prezesa pokój nr 80, oraz wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto MESKO S.A. PEKAO S.A. o/Skarżysko-Kamienna.
numer konta 52 1240 4416 1111 0000 4952 9133
w terminie do dnia 01.12.2014r. (decyduje data wpływu oferty i uznania rachunku).
Podana cena wywoławcza jest ceną netto, do której zostanie doliczony należny podatek 
w obowiązującej wysokości.
Oferta winna zawierać:
- imię, nazwisko i adres albo nazwę (firmę) i siedzibę oferenta wraz z odpisem KRS,
- dokładne określenie przedmiotu oferty wraz z oferowaną ceną nabycia,
- dowód wpłaty wadium,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu określonymi w Regulaminie oraz ogłoszeniu i akceptuje je bez zastrzeżeń.
Cena nabycia nieruchomości musi być zapłacona najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem umowy ponosi Kupujący.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.12.2014 r. o godz. 1100 w siedzibie MESKO S.A. w Skarżysku-Kamiennej.
W terminie 7 dni od otwarcia ofert oferent, którego oferta zostanie wybrana do dalszego postępowania zostanie o tym powiadomiony, a pozostałym oferentom zostanie zwrócone wadium.
Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa sprzedaży po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia na zbycie przedmiotowej nieruchomości.
Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli żaden z oferentów nie zaoferuje ceny wywoławczej, lub oferent, którego oferta została wybrana nie zawrze umowy w terminie wskazanym przez organizatora przetargu.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn, prawo swobodnego wyboru oferty, a w razie zaoferowania zbliżonej ceny o różnicy nieprzekraczającej 10% ceny wywoławczej przez kilku oferentów, przeprowadzenie dodatkowej licytacji ustnej. Szczegółowe zasady, warunki oraz tryb przeprowadzenia przetargu reguluje Regulamin Przetargu, dostępny w siedzibie Spółki oraz na stronie  www.mesko.com.pl.
Bliższe informacje dotyczące przedmiotu przetargu i możliwości jego oględzin można uzyskać pod numerem tel. 41/2536833 lub 609300185 w Skarżysku-Kamiennej lub 605902599 Pionki.
Załącznik: Regulamin

 

 

 

OGŁOSZENIE 98/14

 

MESKO S.A., Zakład Z-8 (DM-8) zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na wykonanie remontu budynku Stacji Uzdatniania Wody w Skarżysku – Kam. przy ul. Spokojnej.
Szczegółowy zakres prac / przedmiar robót / jest udostępniony w załączniku do ogłoszenia. Szczegółowych informacji udziela Pan Edward Głowacki tel. (041) 253 68 34.
W ofercie należy podać cenę netto dla całego zakresu robót
Ponadto do oferty należy dołączyć:
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej,
- nr Regon i NIP,
- zaświadczenie  z  ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami,
- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,
- zaświadczenie z banku, że firma nie jest obciążona żadnym długiem egzekucyjnym,
- referencje.
Oferta powinna być złożona do dnia 12.11.2014 r. do godz.1500 w siedzibie DM-8, Mesko S.A. w Skarżysku – Kam., ul. Ekonomii 8 w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,, oferta na wykonanie remontu bud. Stacji Uzdatniania Wody ‘’.
Mesko S.A. zastrzega sobie prawo anulowania konkursu ofert na każdym etapie  postępowania bez podania przyczyny.
Kontakt: Nr. faksu:  (041) 253 68 06
Tel. (041) 253 68 34, Edward Głowacki
Załącznik: nr 1

 

 

OGŁOSZENIE 97/14

 

MESKO S.A., Zakład Z-8 (DM-8) zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na wykonanie remontu pomieszczeń w budynku Hali Z (Z-5) w Skarżysku – Kam. przy ul. Mościckiego 32.
Szczegółowy zakres prac / przedmiar robót jest udostępniony w załączniku do ogłoszenia. Szczegółowych informacji udziela Pan Edward Głowacki tel. (041) 253 68 34.
W ofercie należy podać cenę netto dla całego zakresu robót
Ponadto do oferty należy dołączyć:
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej,
- nr Regon i NIP,
- zaświadczenie  z  ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami,
- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,
- zaświadczenie z banku, że firma nie jest obciążona żadnym długiem egzekucyjnym,
- referencje.
Oferta powinna być złożona do dnia 12.11.2014 r. do godz.1500 w siedzibie DM-8, Mesko S.A. w Skarżysku – Kam., ul. Ekonomii 8 w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,, oferta na wykonanie remontu pomieszczeń w Hali Z (Z-5) ‘’.
Mesko S.A. zastrzega sobie prawo anulowania konkursu ofert na każdym etapie  postępowania bez podania przyczyny.
Kontakt: Nr. faksu:  (041) 253 68 06
Tel. (041) 253 68 34, Edward Głowacki
Załączniki: nr 1; nr 2

 

 

OGŁOSZENIE 96/14

MESKO S.A., Zakład Z-8 (DM-8) zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na wykonanie remontu budynku SP-8 w Skarżysku – Kam. przy ul. Ekonomii 8.
Szczegółowy zakres prac / przedmiar robót / do wykonania jest dostępny w biurze DM-8. Informacji udziela Pan Edward Głowacki tel. (041) 253 68 34.
W ofercie należy podać cenę netto dla całego zakresu robót
Ponadto do oferty należy dołączyć:
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej,
- nr Regon i NIP,
- zaświadczenie  z  ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami,
- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,
- zaświadczenie z banku, że firma nie jest obciążona żadnym długiem egzekucyjnym,
- referencje.
Oferta powinna być złożona do dnia 03.11.2014 r. do godz.1500 w siedzibie DM-8, Mesko S.A. w Skarżysku – Kam., ul. Ekonomii 8 w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,, oferta na wykonanie remontu bud.SP-8 ‘’.
Mesko S.A. zastrzega sobie prawo anulowania konkursu ofert na każdym etapie  postępowania bez podania przyczyny.
Kontakt: Nr. faksu:  (041) 253 68 06
Tel. (041) 253 68 34, Edward Głowacki

 

 

OGŁOSZENIE 95/14

z dnia 21.10.2014r.

o sprzedaży złomów maszyn i urządzeń ( w pakiecie )
MESKO S.A. w Skarżysko-Kam Dział Zaopatrzenia i Kooperacji zaprasza do składania ofert na zakup załomu maszyn i urządzeń, które wykazano w  niniejszym zestawieniu.
Cena powinna zawierać demontaż, załadunek, transport oraz uprzątnięcie terenu i winna ona być wyliczona w jednostkach rozliczeniowych tj. w złotych za jedną tonę złomu.
Sprzedaż urządzeń w pakiecie (tzn. wycena obejmuje wszystkie pozycje wyszczególnione w wykazie).
Oferty prosimy składać do MESKO S.A.,  26-110 Skarżysko-Kam.  ul. Ekonomii 8 w Sekretariacie Działu Zaopatrzenia i Kooperacji ( MZ ) do dnia 29.10.2014r. do godz.12.00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Złomy maszyn i rządzeń 21.10.2014r.
MESKO S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia Ogłoszenia lub wyłączenie pozycji maszyny, urządzenia z Oferty bez podania przyczyny.
Komisyjne rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 30.10.2014r. o godz. 10.00.
Odbiór złomowanych maszyn, urządzeń winien nastąpić w ciągu 14 dni od przyjęcia oferty.
Osoba do kontaktu : Stanisław Ślusarczyk, Grażyna Wątrobińska.
telefon: 041/ 25 36 511,
fax.: 041/ 25 36 191.
e-mail: s.slusarczyk@mesko.com.pl
Wykaz złomowanych maszyn i urządzeń przeznaczonych do sprzedaży w MESKO S.A.
TABELA I.

Lp.

Nr inwent.

Nazwa urządz.

Rok budowy

Waga wg Dokument.

Uwagi

Oferta cenowa

1.

4210/0384

Prasa pozioma-wgłębiarka

1925

3640kg

 

 

2.

4210/0407

Prasa pozioma-wgłębiarka

1925

3600kg

 

 

3.

4210/0428

Prasa pozioma-wgłębiarka

1927

3640kg

 

 

4.

4210/0439

Prasa pozioma-składarka

1937

1350kg

 

 

5.

4210/0453

Prasa pozioma-szpicarka

1940

1350kg

 

 

6.

4210/0462

Prasa pozioma-ciągarka

1940

1350kg

 

 

7.

4210/0655

Prasa pozioma-ciągarka

1926

800kg

 

 

8.

4210/0852

Prasa pozioma-składarka

1938

1300kg

 

 

9.

4210/1082

Prasa pozioma-zwężarka

1966

1800kg

 

 

10.

4210/1089

Prasa pozioma-zwężarka

1966

1800kg

 

 

11.

4210/1101

Prasa pozioma-wgłębiarka

1953

3750kg

 

 

12.

4210/1282

Prasa pozioma-przebijarka

1969

1300kg

 

 

13.

4210/1608

Prasa pozioma-ciągarka

1941

4110kg

 

 

14.

4440/0146

Agregat sprężarkowy

1987

b.d.

 

 

15.

411/0689

Wiertarka wysokoobrot.

1989

60kg

 

 

16.

412/0091

Frezarka specjalna

1941

3800kg

 

 

17.

412/0093

Frezarka specjalna

1941

3800kg

 

 

18.

412/0095

Frezarka specjalna

1941

3800kg

 

 

19.

412/0096

Frezarka specjalna

1941

3800kg

 

 

20.

412/0166

Frezarka specjalna

1941

3800kg

 

 

21.

421/0529

Prasa korbowa pionowa

1939

1500kg

 

 

22.

421/0530

Prasa korbowa pionowa

1939

1500kg

 

 

23.

421/0532

Prasa korbowa pionowa

1939

1500kg

 

 

24.

421/0549

Prasa korbowa pionowa

1939

1600kg

 

 

25.

421/0550

Prasa korbowa pozioma

1937

1500kg

 

 

26.

421/0584

Prasa korbowa

1925

1500kg

 

 

27.

421/0626

Kalibrownica

1941

1050kg

 

 

28.

421/0644

Ciągarka

1940

4050kg

 

 

29.

421/0694

Prasa korbowa

1926

800kg

 

 

30.

421/0890

Prasa korbowa

1936

1000kg

 

 

31.

421/1016

Szpicarka

1960

2500kg

 

 

32.

421/1242

Ciągarka

1953

800kg

 

 

33.

421/1437

Prasa hydrauliczna

1953

2000kg

 

 

34.

421/1445

Ciągarka

1941

8000kg

 

 

35.

421/1574

Ciągarka

1940

4050kg

 

 

36.

641/0278

Elektrowciąg

1988

39kg

 

 

37.

652/0739

Urządzenie wentylacyjne

1981

b.d.

 

 

38.

653/0025

Urządzenie nawiewno-klimatyczne

1973

b.d.

 

 

39.

653/0026

Urządzenie nawiewno-grzewcze

1973

b.d.

 

 

40.

659/0418

Frezarka specjalna

1985

b.d.

 

 

41.

659/0420

Myjka zegarmistrzowska

1985

b.d.

 

 

42.

4410/0592

Pompa do elektrolitu

2000

3,6kg

 

 

43.

4410/0593

Pompa do elektrolitu

2000

3,6kg

 

 

44.

4770/0144

Suszarka elektr.komorowa

1978

825kg

 

 

45.

4770/0147

Suszarka elektr.komorowa

1978

825kg

 

 

46.

4770/0148

Suszarka elektr.komorowa

1979

1150kg

 

 

47.

6430/0089

Przenośnik ślimakowy

1973

b.d.

 

 

48.

6430/0091

Przenośnik ślimakowy

1973

b.d.

 

 

49.

6430/0092

Przenośnik ślimakowy

1973

b.d.

 

 

50.

6580/32E

Wymiennik sodowy

1992

230kg

 

 

51.

6590/0439

Kielich galwaniczny

1986

263kg

 

 

52.

6590/0549

Kielich galwaniczny

1989

b.d.

 

 

53.

6590/0575

Kielich galwaniczny

1996

b.d.

 

 

54.

6590/0476

Urządzenie do cechow.

1987

450kg

 

 

55.

6590/0571

Filtr galwaniczny

1995

60kg

 

 

56.

6590/0572

Filtr galwaniczny

1995

60kg

 

 

57.

6590/0573

Filtr galwaniczny

1995

60kg

 

 

58.

6590/0612

Urządz. do odwadn. osad.

2000

b.d.

 

 

59.

8080/0315

Elektrolizer

1997

19kg

 

 

60.

4410/0549

Agregat pompowy

1997

104kg

 

 

61.

4410/0550

Agregat pompowy

1997

104kg

 

 

62.

 

Kocioł c.o.

 

1020kg

 

 

63.

211-0341

Rurociąg wodny

1974

360kg

 

 

64.

610-0495

Tablica pod przepływom.

1973

b.d

 

 

65.

611-0034

Szafa pomiar. turbiny BBC

1974

120kg

 

 

66.

630-0167

Transformator TO394/22

 

2830kg

Al, bez oleju

 

Odbiór i transport po stronie nabywcy złomu.
Płatność - przedpłata  oferenta na niżej podany rachunek bankowy naszej Spółki:
Bank :   PKO BP PLN
Konto:   17 1020 1097 0000 7102 0128 7408
Oferent musi posiadać aktualne zezwolenie na zbieranie i transport odpadów (złomów metali) na terenie naszego kraju.

 

 

OGŁOSZENIE 94/14

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę szafek pracowniczych.

Pełna treść Ogłoszenia do pobrania poniżej:

Załączniki:  - Ogłoszenie L.dz.  TI/022/712/14 z dnia 20.10.2014r.

 

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

 

OGŁOSZENIE 93/14

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę regałów.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikiem do pobrania poniżej:

Załączniki:  - Ogłoszenie L.dz.  TI/022/706/14 z dnia 20.10.2014r.

 

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

 

OGŁOSZENIE 92/14

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę mebli biurowych.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikiem do pobrania poniżej:

Załączniki:  - Ogłoszenie L.dz.  TI/022/700/14 z dnia 20.10.2014r.

 

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

OGŁOSZENIE 91/14

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę wózka platformowego.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikiem do pobrania poniżej:

Załączniki:  - Ogłoszenie L.dz.  TI/022/694/14 z dnia 20.10.2014r.

 

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

Odpowiedzi na pytania zał nr1

 

OGŁOSZENIE 90/14

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę kserokopiarki.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikiem do pobrania poniżej:

Załączniki:  - Ogłoszenie L.dz.  TI/022/682/14 z dnia 20.10.2014r.

 

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

OGŁOSZENIE 89/14


MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę komputerów.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikiem do pobrania poniżej:

Załączniki:  - Ogłoszenie L.dz.  TI/022/688/14 z dnia 20.10.2014r.

 

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl


OGŁOSZENIE 88/14

 

MESKO S.A. zwraca się do firm posiadających stosowne decyzje zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. o przesłanie oferty cenowej dotyczącej transportu  i unieszkodliwienia następujących odpadów:
- 19 02 05*-szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne w ilości ok. 12 ton,
- 08 01 11*- odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne w ilości ok.1,5 tony.
Zagęszczone, zneutralizowane szlamy pogalwaniczne znajdują się w workach foliowych umieszczonych na paletach, a odpady farb w beczkach metalowych.
Oferty należy  kierować  w terminie do  24.10.2014r. na adres:
MESKO S.A.
26-111 Skarżysko-Kamienna
ul. Legionów 122  z dopiskiem: EŚ/402
lub pocztą elektroniczną  na adres: srodowisko@mesko.com.pl
Kontakt:  Tel. ( 041) 253 67 31, Ewa Magdziarz

 

 

OGŁOSZENIE 87/14

MESKO S.A., Zakład Z-8 (DM-8) zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na wykonanie remontu dachu budynku 48c część produkcyjna w Skarżysku – Kam. przy ul. Ekonomii 8.

Szczegółowy zakres prac / przedmiar robót / do wykonania jest dostępny jako załącznik do ogłoszenia. Szczegółowych informacji udziela Pan Jerzy Szwej tel. (041) 253 68 33.

W ofercie należy podać cenę netto dla całego zakresu robót

Ponadto do oferty należy dołączyć:

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej,

- nr Regon i NIP,

- zaświadczenie  z  ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami,

- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,

- zaświadczenie z banku, że firma nie jest obciążona żadnym długiem egzekucyjnym,

- referencje.

 

Oferta powinna być złożona do dnia 20.10.2014 r. do godz.1500 w siedzibie DM-8, Mesko S.A. w Skarżysku – Kam., ul. Ekonomii 8 w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,, oferta na wykonanie remontu dachu budynku 48 c ‘’.

Mesko S.A. zastrzega sobie prawo anulowania konkursu ofert na każdym etapie  postępowania bez podania przyczyny.

Kontakt: Nr. faksu:  (041) 253 68 06

Email: j.szwej@mesko.com.pl

Tel. (041) 253 68 33, Jerzy Szwej

załącznik

------------------------------------------------

OGŁOSZENIE 86/14

MESKO S.A., Zakład Z-8 (DM-8) zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na wykonanie naprawy drogi i ogrodzenia w Skarżysku – Kam. przy ul. Ekonomii 8.

Szczegółowy zakres prac / przedmiar robót / do wykonania jest dostępny jako załącznik do ogłoszenia. Szczegółowych informacji udziela Pan Jerzy Szwej tel. (041) 253 68 33.

W ofercie należy podać cenę netto dla całego zakresu robót

Ponadto do oferty należy dołączyć:

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej,

- nr Regon i NIP,

- zaświadczenie  z  ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami,

- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,

- zaświadczenie z banku, że firma nie jest obciążona żadnym długiem egzekucyjnym,

- referencje.

Oferta powinna być złożona do dnia 20.10.2014 r. do godz.1500 w siedzibie DM-8, Mesko S.A. w Skarżysku – Kam., ul. Ekonomii 8 w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,, oferta na wykonanie naprawy drogi i ogrodzenia ‘’.

Mesko S.A. zastrzega sobie prawo anulowania konkursu ofert na każdym etapie  postępowania bez podania przyczyny.

 

Kontakt: Nr. faksu:  (041) 253 68 06

Email: j.szwej@mesko.com.pl

Tel. (041) 253 68 33, Jerzy Szwej

załacznik

-------------------------

OGŁOSZENIE 85/14

MESKO S.A., Zakład Z-8 (DM-8) zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na wykonanie remontu podłoży i ogrzewania na hali produkcyjnej w budynku Nr-8 w Skarżysku – Kam. przy ul. Ekonomii 8.

Szczegółowy zakres prac / przedmiar robót / do wykonania jest dostępny jako załącznik do ogłoszenia. Szczegółowych informacji udziela Pan Jerzy Szwej tel. (041) 253 68 33.

W ofercie należy podać cenę netto dla całego zakresu robót

Ponadto do oferty należy dołączyć:

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej,

- nr Regon i NIP,

- zaświadczenie  z  ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami,

- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,

- zaświadczenie z banku, że firma nie jest obciążona żadnym długiem egzekucyjnym,

- referencje.

 

Oferta powinna być złożona do dnia 20.10.2014 r. do godz.1500 w siedzibie DM-8, Mesko S.A. w Skarżysku – Kam., ul. Ekonomii 8 w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,, oferta na wykonanie remontu podłoży i ogrzewania w bud. Nr-8 ‘’.

Mesko S.A. zastrzega sobie prawo anulowania konkursu ofert na każdym etapie  postępowania bez podania przyczyny.

 

Kontakt: Nr. faksu:  (041) 253 68 06

Email: j.szwej@mesko.com.pl

Tel. (041) 253 68 33, Jerzy Szwej

załacznik 1

załacznik 2

 

--------------------------------

OGŁOSZENIE 84/14

MESKO S.A., Zakład Z-8 (DM-8) zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na wykonanie remontu dachu budynku Nr-3 w Skarżysku – Kam. przy ul. Ekonomii 8.

Szczegółowy zakres prac / przedmiar robót / do wykonania jest dostępny jako załącznik do ogłoszenia. Szczegółowych informacji udziela Pan Jerzy Szwej tel. (041) 253 68 33.

W ofercie należy podać cenę netto dla całego zakresu robót

Ponadto do oferty należy dołączyć:

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej,

- nr Regon i NIP,

- zaświadczenie  z  ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami,

- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,

- zaświadczenie z banku, że firma nie jest obciążona żadnym długiem egzekucyjnym,

- referencje.

 

Oferta powinna być złożona do dnia 20.10.2014 r. do godz.1500 w siedzibie DM-8, Mesko S.A. w Skarżysku – Kam., ul. Ekonomii 8 w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,, oferta na wykonanie remontu dachu budynku Nr-3‘’.

Mesko S.A. zastrzega sobie prawo anulowania konkursu ofert na każdym etapie  postępowania bez podania przyczyny.

 

Kontakt: Nr. faksu:  (041) 253 68 06

Email: j.szwej@mesko.com.pl

Tel. (041) 253 68 33, Jerzy Szwej

załącznik

----------------------------------------

OGŁOSZENIE 83/14

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na sprzętu komputerowego.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikiem do pobrania poniżej:

Załączniki:  - Ogłoszenie L.dz.  TI/022/646/14 z dnia 8.10.2014r.

 

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

 

OGŁOSZENIE  81/14

 

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę laptopa, oprogramowania oraz drukarki.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikiem do pobrania poniżej:

Załączniki:  - Ogłoszenie L.dz.  TI/022/599/14 z dnia 22.09.2014r.

 

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 


 

 

OGŁOSZENIE  80/14

 

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę zasilaczy, rejestratora oraz woltomierza.

Pełna treść Ogłoszenia do pobrania poniżej:

Załączniki:  - Ogłoszenie L.dz.  TI/022/598/14 z dnia 22.09.2014r.

 

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 


 

 

OGŁOSZENIE  Nr 79/14

MESKO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 122

ogłasza nieograniczony

PRZETARG OFERTOWY

na sprzedaż:

 

Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej składającej się z działek oznaczonych
w ewidencji gruntów jako działki Nr 4/1 i 4/2 położonych w Skarżysku – Kamiennej przy
ul. Struga o łącznej powierzchni  16 367 m2 wraz z prawem odrębnej własności budynku fabrycznego o pow. użytkowej 36,00 m2.

Dla nieruchomości urządzona jest Księga Wieczysta Nr KI1R/00021532/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Skarżysku - Kamiennej, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Cena wywoławcza wynosi – 663.650,00 zł netto

słownie: sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych netto

Warunkiem udziału w prze