Pozostałe ogłoszenia

OGŁOSZENIE  Nr 39/14

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę urządzenia do owijania palet folią Stretch wg założeń technicznych Nr J-2936   
Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikiem do pobrania poniżej:
Załączniki:  -  Ogłoszenie L.dz.  TI/022/258/14 z dnia 16.04.2014r.
                 - Założenia techniczne nr J-2936

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

Ogłoszenie 38/14

MESKO S.A. zaprasza do  składania ofert na opracowanie operatu wodnoprawnego na pobór wody  do  celów produkcyjnych i  bytowych z ujęć należących  do naszej Spółki.
Prosimy o przesłanie ofert  na wykonanie  w/w wniosku w terminie do 07.05.2014r.
Ofertę należy kierować na adres:
MESKO  S.A.
ul. Legionów 122
26-111 Skarżysko- Kam.
z dopiskiem EŚ/402- oferta na wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego  na pobór wody  do  celów produkcyjnych  i  bytowych
 
lub
lub pocztą elektroniczna na adres: j.chaba@mesko.com.pl
Kontakt: Joanna Chaba tel: (041) 253 67 57

OGŁOSZENIE  Nr 37/14


MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę oscyloskopów z wyposażeniem oraz megaomomierza.
Pełna treść Ogłoszenia do pobrania poniżej:
Załączniki:  -  Ogłoszenie L.dz.  TI/022/239/14 z dnia 9.04.2014r.

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

OGŁOSZENIE  Nr 36/14

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na modernizację analizatora wielkości cząstek Malwern Master Size 2000 z przystawką Hydro 2000S.
Pełna treść Ogłoszenia do pobrania poniżej:
Załączniki:  -  Ogłoszenie L.dz.  TI/022/238/14 z dnia 9.04.2014r.

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

OGŁOSZENIE 35/14

MESKO S.A., Zakład Z-8 (DM-8) zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na wykonanie n/w robót budowlanych:
  1. Budynek CG część socjalno/biurowa - wymiana okien istniejących na okna PCV:
-  w pomieszczeniach na I piętrze (obecnie w ramach drewnianych)
- na parterze (obecnie w ramach metalowych) tj: na klatkach schodowych, pom. małej galwanizerni, warsztat, magazyn cyjanów, pom. agregatów chłodniczych z pominięciem pom. wentylatorowni.
  1. Budynek 27c2 – część socjalno/biurowa - wymiana okien istniejących na okna PCV:
- wszystkie pomieszczenia na I piętrze (obecnie w ramach drewnianych).
Budynki znajdują się w Skarżysku – Kam. przy ul. Ekonomii 8.
W ofercie należy podać cenę netto i brutto łączną za wszystkie zadania.
 
Ponadto do oferty należy dołączyć:
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej,
- nr Regon i NIP,
- zaświadczenie  z  ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami,
- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,
   w wysokości nie mniejszej niż 500 000 zł.
- zaświadczenie z banku, że firma nie jest obciążona żadnym długiem egzekucyjnym,
- referencje.
 
Szczegółowe informacje dotyczące zakresu prac do wykonania można uzyskać w DM-8 przy ul. Ekonomii 8. Informacji udziela Pan Edward Głowacki tel. (041) 253 68 34.                                                                                  
Oferta powinna być złożona do dnia 22.04.2014 r. w siedzibie DM-8, MESKO S.A. w Skarżysku – Kam., ul. Ekonomii 8 w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,, oferta na wykonanie wymiany okien w bud. CG i 27c2 ‘’.
 
MESKO S.A. zastrzega sobie prawo anulowania konkursu ofert na każdym etapie  postępowania bez podania przyczyny.
 
Kontakt:  Nr. faksu:  (041) 253 68 06
    Tel. (041) 253 68 34, Edward Głowacki

 

 

OGŁOSZENIE 34/14

MESKO S.A., Zakład Z-8 (DM-8) zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na wykonanie n/w robót budowlanych:

  1. Budynek CG – część produkcyjna – remont dwóch pomieszczeń WC ( część damska i męska )
  2. Budynek 27c - remont sześciu pomieszczeń WC (3 męskie i 3 damskie)
Zakres prac do wykonania zgodnie z załączonym przedmiarem robót. Budynki znajdują się w Skarżysku – Kam. przy ul. Ekonomii 8
W ofercie należy podać cenę netto i brutto łączną za wszystkie zadania.
 
Ponadto do oferty należy dołączyć:
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej,
- nr Regon i NIP,
- zaświadczenie  z  ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami,
- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,
   w wysokości nie mniejszej niż 500 000 zł.
- zaświadczenie z banku, że firma nie jest obciążona żadnym długiem egzekucyjnym,
- referencje.
 
Szczegółowe informacje dotyczące zakresu prac do wykonania można uzyskać w DM-8 przy ul. Ekonomii 8. Informacji udziela Pan Edward Głowacki tel. (041) 253 68 34.                                                                                  
Oferta powinna być złożona do dnia 22.04.2014 r. w siedzibie DM-8, MESKO S.A. w Skarżysku – Kam., ul. Ekonomii 8 w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,, oferta na wykonanie remontu pom.WC w bud.CG i 27c ‘’.
 
MESKO S.A. zastrzega sobie prawo anulowania konkursu ofert na każdym etapie  postępowania bez podania przyczyny.
 
Kontakt:  Nr. faksu:  (041) 253 68 06
    Tel. (041) 253 68 34, Edward Głowacki

 

 

OGŁOSZENIE 33/14

z dnia 08.04.2014r. – złomy maszyn i urządzeń.
 
 
MESKO S.A. w Skarżysko-Kam. ul. Legionów 122 zaprasza do składania ofert na zakup złomu stalowego, którego ilości i rodzaje przedstawiamy w tabeli poniżej.
W cenie powinno zawierać się  pozyskanie złomów, odbiór i transport oraz uprzątnięcie terenu we własnym zakresie.
Miejsce lokalizacji Złomu MESKO S.A. Skarżysko-Kam. ul. Ekonomii 8.
Oferty prosimy składać do sekretariatu Działu Zaopatrzenia ( MZ ) ul. Ekonomii nr 8 , 26-110 Skarżysko-Kam. do dnia 14.04.2014r. ( włącznie), do  godz. 10.00,  w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
Złom maszyn i urządzeń–ogłoszenie z dn. 08.04.2104r.
Osoba do kontaktu :     
Stanisław Ślusarczyk
Tel.: 41/ 253 65 11, 041/253 65 40 
Fax.:41/253 61 90
  
Wykaz sprzedaży niżej wymienionych złomów Maszyn i urządzeń z firmy MESKO S.A. w Skarżysko-Kam.
                                              
 

Lp.

Nazwa

Cena proponowana

Waga wg Dokumentacji.

  1.

Złom stalowy : Prasy

Hydraulicznej ( LAGAN 250 prod. Szwecja ) BPC 4500S, rok bud. 1989.

Pozyskanie złomu z ww. prasy wymaga wykonania prac demontażu we własnym zakresie. Uwaga: urządzenia fotokomórek będące przy prasie wyłączone są ze sprzedaży.

 

   Ok.: 30.000 kg.

  2.

Złom stalowy : Zbiornik Hydrofor( 1954 rok). Pozyskanie złomu we własnym zakresie. 

 

   Ok.: brak danych.

  3.

Złom stalowy : Tokarka Gwintownica 16B05P. Pozyskanie złomu we własnym zakresie.

 

   Ok.       960 kg.

  4.

Złom stalowy: Pompa Głębinowa GC 3.05.2.1.1

 

   Ok.:          94 kg.

  5.

Złom stalowy: Pilarka Spalinowa HQV-61

 

   Ok.:           7 kg

 
 
Sprzedaż złomów wg poszczególnych  pozycji.
Odbiór, załadunek, transport i uprzątnięcie terenu po stronie nabywcy.
Komisyjne rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 14.04.2014r. o godz. 12.00
Kryterium wyboru oferenta : 90% cena , 10% logistyka.
Termin odbioru przedmiotu ogłoszenia ( złomy) – odwrotny.
Rozliczenie za odebrany przedmiot oferty : przelew lub forma równoważna gotówce dla oferenta, który nie prowadzi z naszą Spółką stałych kontaktów handlowych.
Oferent musi posiadać aktualne Zezwolenie na odbiór i transport odpadów (złomów) na terenie kraju, stosownie do odpowiednich kodów przypisanych tym odpadom oraz złożone oświadczenie, że jest  czynnym płatnikiem podatku VAT i rozliczy obowiązujący podatek  jako „ odwrotne obciążenie”.
MESKO S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia Ogłoszenia lub wyłączenia jakiejkolwiek pozycji oferowanego złomu lub unieważnienia wyników tego Ogłoszenia bez podania przyczyny.
Do niniejszego Ogłoszenia załączono zdjęcia Prasy LAGAN 250.
 
Załączniki: 1,2,3,4

 

 

OGŁOSZENIE 32/14 

Konkurs ofert na dostawy miału węglowego
 
MESKO S.A. ogłasza konkurs ofert na dostawę 13 000 ton miału węglowego, wedle parametrów określonych w Specyfikacji Warunków Zzamówienia.
Dostawca winien zapoznać się z SWZ dotyczącym niniejszego postępowania oraz wszystkimi załącznikami.
Oferty należy złożyć wraz z Oświadczeniem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ w sekretariacie Głównego Energetyka, Szefa Zakładu ul. Legionów 122, 26-111 Skarżysko-Kamienna  do dnia 08.05.2014r. do godziny 14.00 w zaklejonych kopertach. Wybrane firmy będą powiadomione o terminie dalszych negocjacji.
Oferta musi zawierać:
- wyciąg z działalności gospodarczej/KRS
- propozycję cenową   
- termin płatności                            
- referencje
- zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami ZUS i US
Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania przedsiębiorcy. Dokumenty muszą być oryginalne lub poświadczone za zgodność przez pracodawcę lub notariusza.
MESKO S.A. zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert na każdym etapie postępowania.

Załączniki do ogłoszenia 32/14
Załącznik-harmonogram dostaw

 

OGŁOSZENIE 31/14

z dnia 27.03.2014r.

„ Złomy z wyposażenia Budynków 51 i 53”
 
 
MESKO S.A. w Skarżysko-Kam. ul. Legionów 122 zaprasza do składania ofert na zakup złomu stalowego , który pochodzi z wyposażenia Budynków 51 i 53
zlokalizowanych na terenie MESKO S.A. w Skarżysku-Kam. ul. Ekonomii 8.
Ceny powinny zawierać załadunek, transport oraz uprzątnięcie terenu we własnym zakresie.
Oferty prosimy składać do sekretariatu Działu Zaopatrzenia ( MZ ) ul. Ekonomii nr 8 , 26-110 Skarżysko-Kam. do dnia 31.03.2014r. ( włącznie), do  godz. 12.00,  (osobiście) ,  w zamkniętych kopertach z dopiskiem „złom z wyposażenia bud.51 i 53”
Osoba do kontaktu :      Stanisław Ślusarczyk
         Tel.:        041/ 253 65 11, 041/253 65 40 
         Fax.:        041/253 61 90       
 
 
 Wykaz sprzedaży złomów z firmy MESKO S.A. w Skarżysko-Kam.
 
                                              
 

Lp.

Nazwa

Cena

proponowana

Waga

 

  1.

Złomy stalowe niesortowane

z wyposażenia budynków

51 i 53 różne .

W tym transportery.

Konieczność cięcia i nastepnie

demontażu.

 

Waga określona

na podstawie

oględzin około

60.000kg.

  2.

Złom stali nierdzewnej,

pozostałość rur wentylacji.

W tym kołnierze stalowe +

częściowo odcinki rur

z tworzywa.

 

 

   Waga określona

na podstawie

oględzin około

      600kg

 
 
Sprzedaż złomów w pakiecie, tzn. bez pominięcia jakiejkolwiek pozycji.
Odbiór, załadunek, transport i uprzątnięcie terenu po stronie nabywcy.
Komisyjne rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 31.03.2014r. o godz. 14.00
Kryterium wyboru oferenta : 90% cena , 10% logistyka.
Termin odbioru przedmiotu ogłoszenia ( złomy) – bardzo pilny!
Rozliczenie za odebrany przedmiot oferty : przelew lub forma równoważna
gotówce dla oferenta, który nie prowadzi z naszą Spółką stałych kontaktów
handlowych.
Oferent musi posiadać aktualne Zezwolenie na odbiór i transport odpadów
( złomów ) na terenie kraju, stosownie do odpowiednich kodów przypisanych
tym odpadom oraz złożone oświadczenie, że jest  czynnym płatnikiem podatku
 VAT i rozliczy obowiązujący podatek jako „ odwrotne obciążenie”.
Ponadto oferent musi pozytywnie wykazać się przeszkoleniem w zakresie przepisów BHP i P.poż. dotyczących prac pozyskiwania złomów w obiektach zagrożonych wybuchem.
Do oferty prosimy załączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności
gospodarczej oraz NIP i Regon.
MESKO S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia Ogłoszenia
lub jego wyników bez podania przyczyny.

 

 

OGŁOSZENIE 30/14

MESKO S.A. w Skarżysku Kamiennej, Zakład Z-4 (DM-4) zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na realizację zadania pn.: „Remont kapitalny turbogeneratora TP-2”.

Zakres prac do wykonania będących przedmiotem postępowania konkursowego:

−       Wykonanie kompletu łopatek C1 i C2 stopnia regulacyjnego (koło Curtisa) wirnika turbiny;

−       Załopatkowanie stopnia regulacyjnego C1 i C2 nowymi łopatkami (po usunięciu starych);

−       Załopatkowanie pozostałych kół wirnikowych nowymi łopatkami rzędów A1 do A9 (po usunięciu starych) na wirniku turbiny – łopatki kół wirnikowych od A1 do A9 w posiadaniu MESKO S.A.

−       Wykonanie nowych bandaży na całość układu łopatkowego (wszystkie rzędy) wirnika turbiny;

−       Przegląd łożysk turbiny i generatora z ewentualną ich wymianą;

−       Przegląd układu łopatkowego części przepływowej turbiny;

−       Przegląd połączony z wybudowaniem i czyszczeniem kierownic turbiny;

−       Przegląd połączony z dopasowaniem uszczelnień końcowych i międzystopniowych turbiny;

−       Przegląd układu regulacji z ewentualną wymianą elementów;

−       Przegląd przekładni ślimakowej do napędu pompy i regulatora obrotów;

−       Przegląd regulatora bezpieczeństwa turbiny;

−       Remont regulatora obrotów turbiny;

−       Remont zaworów regulacyjnych i zaworu szybkozamykającego;

−       Usunięcie nieszczelności na wale zespołu zaworów regulacyjnych i serwomotoru;

−       Przegląd i czyszczenie układu olejowego i chłodnic oleju;

−       Wykonanie analizy oleju turbinowego;

−       Demontaż wirnika generatora połączony z legalizacją pierścieni ślizgowych i kolektora wzbudnicy;

−       Przegląd części mechanicznej generatora;

−       Przegląd zabezpieczeń turbiny;

−       Wyważenie wirnika turbiny i generatora;

−       Montaż i osiowanie zespołu;

−       Nadzór nad uruchomieniem turbozespołu

Szczegółowych informacji udziela:

Pan Radosław Materek tel. (041) 253 67 02, 695 204 861

W ofercie należy podać:

−       cenę netto i brutto za realizację całego zadania.

Ponadto do oferty należy dołączyć:

−       zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej,

−       nr Regon i NIP,

−       zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłatami,

−       polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,

−       zaświadczenie z banku, że firma nie jest obciążona żadnym długiem egzekucyjnym,

−       referencje.

Oferta powinna być złożona do dnia 17.04.2014r. w siedzibie Zakładu Z-4 (DM-4), MESKO S.A.                 26-111 Skarżysku–Kam., ul. Legionów 122 w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Remont kapitalny turbogeneratora TP-2”

MESKO S.A. zastrzega sobie prawo anulowania konkursu ofert na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Kontakt:

Email: r.materek@mesko.com

Tel. (041) 253 67 02, 695 204 861 Radosław Materek

-----------------------------------------------

OGŁOSZENIE 29/14

z dnia 20.03.2014r. – złomy metali – różne.

 
 
MESKO S.A. w Skarżysko-Kam. ul. Legionów 122 zaprasza do składania ofert na zakup złomu stalowego i met. kolorowych, którego ilości i rodzaje przedstawiamy poniżej.
Ceny powinny zawierać załadunek, transport oraz uprzątnięcie terenu we własnym zakresie.
Oferty prosimy składać do sekretariatu Działu Zaopatrzenia ( MZ ) ul. Ekonomii nr 8 , 26-110 Skarżysko-Kam. do dnia 24.03.2014r. ( włącznie), do  godz. 12.00,  osobiście,  faksem lub mailem : zaopatrzenie@mesko.com.pl
 
Osoba do kontaktu :      Stanisław Ślusarczyk
         Tel.:        041/ 253 65 11, 041/253 65 40 
         Fax.:        041/253 61 90       
 
 
 Wykaz sprzedaży niżej wymienionych złomów z firmy MESKO S.A.
                                               w Skarżysko-Kam.
 
                                              
 

Lp.

Nazwa

Cena

proponowana

Waga

 

  1.

Złom aluminium niesortowane

po demontażu z utylizacji.

 

   Ok.:       997 kg.

  2.

Złom stalowy ( inny )

po utylizacji ( do strzępienia)

 

   Ok.:   20.000 kg.

  3.

Złom stalowy  ( pojemniki

 PW-ŁWD ) szt. 5 x 220 kg.

 

 

   Ok.       1.100 kg.

  4.

Złom aluminium ( kawałki )

 

 

   Ok.:          32 kg.

  5.

Złom mosiądzu ( bez cechy)

 

 

   Ok.:           5,5 kg

.

  6.   

Złom miedzi  ( bez cechy )

 

 

   Ok.:         14,0 kg

  7.

Złom cyny

 

   Ok.:           4,4 kg

 

  8. 

 

Złom stalowy Bimetal

( obustronnie platerow. )

 

   Ok.:        1.700 kg 

  9.

 

Złom stalowy niesort.

( różny)

 

   Ok.:        1.300 kg

 
 
Sprzedaż złomów w pakiecie, tzn. bez pominięcia jakiejkolwiek pozycji.
Odbiór, załadunek, transport i uprzątnięcie terenu po stronie nabywcy.
Komisyjne rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 25.03.2014r. o godz. 8.00
Kryterium wyboru oferenta : 90% cena , 10% logistyka.
Termin odbioru przedmiotu ogłoszenia ( złomy) – odwrotny.
Rozliczenie za odebrany przedmiot oferty : przelew lub forma równoważna
gotówce dla oferenta, który nie prowadzi z naszą Spółką stałych kontaktów
handlowych.
Oferent musi posiadać aktualne Zezwolenie na odbiór i transport odpadów
( złomów ) na terenie kraju, stosownie do odpowiednich kodów przypisanych
tym odpadom ( w tym kody 19.10.01 i 19.10.02 ) oraz złożone oświadczenie,
że jest  czynnym płatnikiem podatku VAT i rozliczy obowiązujący podatek
jako „ odwrotne obciążenie”.
MESKO S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia Ogłoszenia
lub jego wyników bez podania przyczyny.
 
 

 

OGŁOSZENIE  Nr 28/14


MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę oscyloskopu oraz multimetra.     
Pełna treść Ogłoszenia do pobrania poniżeJ:
Załączniki:  -  Ogłoszenie L.dz.  TI/022/164/14 z dnia 19.03.2014r.

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

 

OGŁOSZENIE  Nr 27/14


MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę wtryskarki poziomej CNC do tworzyw termoplastycznych z osprzętem dodatkowym.
Pełna treść Ogłoszenia do pobrania poniżej:
Załączniki:-Ogłoszenie L.dz.  TI/022/156/14 z dnia 17.03.2014r.


Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

 

OGŁOSZENIE  Nr 26/14


MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę prasy hydraulicznej pionowej CNC do tworzyw termoutwardzalnych.    
Pełna treść Ogłoszenia do pobrania poniżej:
Załączniki:-Ogłoszenie L.dz.  TI/022/155/14 z dnia 17.03.2014r.


Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

 

OGŁOSZENIE  Nr 25/14


MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę komory klimatycznej.    
Pełna treść Ogłoszenia do pobrania poniżej:
Załączniki:-Ogłoszenie L.dz.  TI/022/153/14 z dnia 17.03.2014r.

 

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

 

OGŁOSZENIE  Nr 24/14


MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zwana dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę urządzenia do owijania palet folią Stretch wg założeń technicznych Nr J-2933    
Pełna treść Ogłoszenia do pobrania poniżej:
Załączniki:
Ogłoszenie L.dz.  TI/022/154/14 z dnia 17.03.2014r. 
Założenia techniczne Nr J-2933

 

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

 

OGŁOSZENIE  Nr 23/14

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zwana dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania, w tym: - przełączniki firmy Enterasys, montaż przełączników i szkolenie z zakresu obsługi,    oprogramowanie, komputery wg ilości oraz załączonych wymagań technicznych (Zał. Nr 1). 

   
Pełna treść Ogłoszenia do pobrania poniżej:
Załączniki:
Ogłoszenie L.dz.  TI/022/157/14 z dnia 17.03.2014r. 
Zał. Nr 1 – Wymagania techniczne


Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 Pytania i odpowiedzi cz.1 -26.03.2014r.

 

Ogłoszenie 22/14

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zwana dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert o udzielenie zamówienia na: „Wykonanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego dla inwestycji pn. „Przebudowa podparcia magistrali ciepłowniczej  c.o i c.t  na działce 1/419”.
Pełna treść Ogłoszenia do pobrania poniżej:


Załącznik: Ogłoszenie L.dz.  TI/022/144/14 z dnia 17.03.2014r.

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

 

Ogłoszenie 21/14      

 

MESKO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 122
 
ogłasza nieograniczony
PRZETARG OFERTOWY
na sprzedaż:
 
Prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka Nr 4/2
o pow.  16 295 m2 położonej w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Struga wraz z prawem odrębnej własności budynku fabrycznego.
Dla nieruchomości urządzona jest Księga Wieczysta Nr KI1R/00021532/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Skarżysku - Kamiennej, V Wydział Ksiąg Wieczystych.
 
Cena wywoławcza wynosi – 880.000,00 zł netto
słownie: osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych netto
Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „przetarg – Struga”, w siedzibie MESKO S.A. w Skarżysku-Kamiennej
26-111, przy ul. Legionów 122, w Sekretariacie Prezesa oraz wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto MESKO S.A. PEKAO S.A. o/Skarżysko-Kamienna.
numer konta 52 1240 4416 1111 0000 4952 9133
w terminie do dnia 04.04.2014r. (decyduje data wpływu oferty i uznania rachunku).
Podana cena wywoławcza jest ceną netto, do której zostanie doliczony neleżny podatek VAT w obowiązującej wysokości.
Oferta winna zawierać:
- imię, nazwisko i adres albo nazwę (firmę) i siedzibę oferenta wraz z odpisem KRS,
- dokładne określenie przedmiotu oferty wraz z oferowaną ceną nabycia,
- dowód wpłaty wadium,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu określonymi w Regulaminie oraz ogłoszeniu i akceptuje je bez zastrzeżeń.
 
Cena nabycia nieruchomości musi być zapłacona najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem umowy ponosi Kupujący.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.04.2014 r. o godz. 1100 w siedzibie MESKO S.A. w Skarżysku-Kamiennej.
W terminie 7 dni od otwarcia ofert oferent, którego oferta zostanie wybrana do dalszego postępowania zostanie o tym powiadomiony, a pozostałym oferentom zostanie zwrócone wadium.
Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa sprzedaży po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia na zbycie przedmiotowej nieruchomości.
Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli żaden z oferentów nie zaoferuje ceny wywoławczej, lub oferent, którego oferta została wybrana nie zawrze umowy w terminie wskazanym przez organizatora przetargu.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn, prawo swobodnego wyboru oferty, a w razie zaoferowania zbliżonej ceny o różnicy nieprzekraczającej 10% ceny wywoławczej przez kilku oferentów, przeprowadzenie dodatkowej licytacji ustnej. Szczegółowe zasady, warunki oraz tryb przeprowadzenia przetargu reguluje Regulamin Przetargu, dostępny w siedzibie Spółki oraz na stronie  www.mesko.com.pl i www.bumaramunicja.com .
Bliższe informacje dotyczące przedmiotu przetargu i możliwości jego oględzin można uzyskać pod numerem tel. 41/2536833 lub 609300185 w Skarżysku-Kamiennej.

Załącznik:

Regulamin przerargu

 

 

Ogłoszenie 20/14

„MESKO”  Spółka Akcyjna zaprasza do składania ofert o udzielenie zamówienia na wykonanie prac  związanych z wykonaniem  „Przebudowy węzłów cieplnych, sieci ciepłowniczych oraz wykonaniem opomiarowania zużycia czynników energetycznych wraz z ich zdalnym odczytem”. 

1. Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane

2. Zamawiający: „MESKO”  S.A.

3. Tryb udzielania zamówienia: zamówienie będzie udzielone wg procedury wewnętrznej Zamawiającego.

4. Przedmiot Zamówienia: „Przebudowa węzłów cieplnych, sieci ciepłowniczych oraz wykonanie opomiarowania zużycia czynników energetycznych wraz z ich zdalnym odczytem”. 

5. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej www.mesko.com.pl w zakładce „Ogłoszenia”.

6. Osoby uprawnione do kontaktu:
w sprawach formalnych - Henryk Piętak  tel. komórkowy 602 472 237, e-mail: inwestycje@mesko.com.pl   
w sprawach technicznych – Radosław Materek tel. 41/253-67-02

7. Termin wykonania zamówienia do: 10.12.2014r.

 8. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy złożyli dokumenty,o których mowa w pkt. 16 a÷p Warunków przetargowych (Zał. Nr 1 do SIWZ).

 9. Oferty pisemne należy składać w sekretariacie Zarządu „MESKO” S.A.  w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 do dnia 14.04.2014r. godz. 1100 w zamkniętych kopertach, opieczętowanych i zaadresowanych na Zamawiającego z dopiskiem „Oferta na  przebudowę węzłów cieplnych, sieci ciepłowniczych oraz wykonanie opomiarowania zużycia czynników energetycznych wraz z ich zdalnym odczytem”.

 10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sali konferencyjnej w dniu 14.04.2014r. godz. 1200.                             

11. Termin związania z ofertą wynosi 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

12. Warunkiem realizacji zadania  jest uzyskanie  pożyczki, o którą Zamawiający ubiega się w Wojewódzkim
      Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Kielcach, a która  finansowałaby 90% kosztów
      uzasadnionych zadania. Nieotrzymanie pożyczki będzie podstawą do unieważnienia przetargu oraz
    odstąpienia od zawarcia umowy z Wykonawcą zadania bez ujemnych skutków dla każdej ze Stron.

Firmy, które pobrały SIWZ ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy  przesłać na adres e-mail:  inwestycje@mesko.com.pl 

załaczniki

1)     Ogłoszenie o zamówieniu,

2)     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Nr  L.dz.135/TI/022/14 – 10.03.2014r.

3)     Zał. Nr 1 – Warunki przetargowe,

4)     Zał. Nr 2– Druk oferty,

5)     Zał. Nr 3 – Projekt umowy,

6)     Zał. Nr 4 – Oświadczenie,

7)     Zał. Nr 5 –  Założenia techniczne dla opomiarowania zużycia czynników energetycznych wraz z ich zdalnym odczytem.

8)     Zał. Nr 6 - Wykaz liczników dla ciepła i wody

9)     Zał. Nr 7 - Wykaz liczników dla energii elektrycznej

10) Zał. Nr 8 - Wykaz stanu sieci teletechnicznej

11) Zał. Nr 9 - Założenia techniczne przebudowy sieci ciepłowniczych

12) Zał. Nr 10 - Mapka poglądowa sieci na Placu Nr 2

13) Zał. Nr 11- Mapka poglądowa sieci na Placu Nr 1

14) Zał. Nr 12 - Założenia techniczne przebudowy węzłów cieplnych 

15) Zał. Nr 13 - Schemat pomieszczeń w bud. Biura Głównego na Placu Nr 1

16) Zał. Nr 14 - Schemat pomieszczeń w budynku Zakładu Nr 5 

17) Pytania i odpowiedzi cz. 1 - 20.04.2014     

18) Pytania i odpowiedzi cz. 2-8.04.2014

19) Pytania i odpowiedzi cz. 3-10.04.2014

----------------------------------------------------

Ogłoszenie 19/14

I.  MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zwana dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert o udzielenie zamówienia na: „Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku 708/9”.
II.  Rodzaj zamówienia:  Usługa. 
III.  Zamawiający:     
MESKO Spółka Akcyjna
ul. Legionów  122
26-111 Skarżysko-Kamienna
tel.: 41 / 253 68 80;  fax: 41 / 252 02 70;
e-mail: inwestycje@mesko.com.pl
IV.  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie wg procedury wewnętrznej Zamawiającego.
V.  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku 708/9 zlokalizowanego na Placu nr 1 przy ul. Mościckiego 8 (2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej - edytowalnej).
Zakres opracowania winien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. (w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. 2010.109.719 § 6) i w szczególności winien zawierać:
   1.  warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania)  i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
   2.  określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym,
   3.  posoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
   4.  sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
   4.  warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania,
   5.  sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji,
   6.  zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących  ich stałymi użytkownikami,
   7.  plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:
     a.  powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku, odległości od obiektów sąsiadujących,
     b. parametrów pożarowych występujących substancji palnych, występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej,
     c. kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
     d.  lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
     e.  podziału obiektu na strefy pożarowe,
     f.  warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
     g. miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
     h. wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
     i. hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł czerpania wody do celów przeciwpożarowych,
     j. dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony,  9.wskazanie osób lub podmiotów opracowujących Instrukcję.
VI.   Termin wykonania zamówienia:   30.06.2014r.
VII.  Cenę ofertową należy podać w kwotach netto i  brutto.
VIII. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcą jest:  
       Henryk Piętak, tel.: 41-253-68-80,  fax.: 41-252-02-70, e-mail: inwestycje@mesko.com.pl
IX.   Oferta powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z dostawą do Zamawiającego i być sporządzona w formie pisemnej oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela oferenta.
X.    Termin związania z ofertą wynosi 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
XI.   Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach, opieczętowanych i zaadresowanych na Zamawiającego do dnia 14.04.2014r. z dopiskiem „Oferta   na wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku 708/9”. 
XII.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 
 
Załącznik: Odpowied na pytania
              
 
 
 
             

Załącznik nr 2 -Pytania i odp. cz. II            

 

 

Ogłoszenie 18/14

Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziałów w kapitale zakładowym spółki Presseko Sp. z o.o. z siedzibą w Bolechowie

Termin udostępniania „Memorandum Informacyjnego” oraz składania pisemnych odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji został wydłużony do 11 kwietnia 2014 r.

Eksi Consulting Sp. z o.o., w imieniu właściciela zaprasza wszystkich zainteresowanych do negocjacji w sprawie nabycia: 1.400 (słownie: jeden tysiąc czterysta) udziałów o wartości nominalnej 580 zł każdy, stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki Presseko Sp. z o.o. z siedzibą w Bolechowie, ul. Obornicka 1, 62-005 Bolechowo, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000105193, zwanej dalej „Spółką".

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest utylizacja odpadów płynnych, która odbywa się w zakładzie zlokalizowanym w siedzibie Spółki.

Zainteresowanym podmiotom, ( „Potencjalnym Inwestorom"), które do dnia 28 marca 2014 r. po zgłoszeniu zainteresowania nabyciem udziałów Spółki do firmy Eksi Consulting Sp. z o.o. (Doradcy) po przedstawieniu stosownych dokumentów umożliwiających identyfikację Potencjalnego Inwestora oraz po podpisaniu przez odpowiednio umocowanych przedstawicieli Potencjalnego Inwestora dokumentu „Zobowiązanie do zachowania poufności", zostanie udostępnione „Memorandum Informacyjne" („Memorandum"), zawierające informacje o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Spółki.

Zgłoszenie zainteresowania nabyciem udziałów należy kierować do: Eksi Consulting Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 2/1, 60-518 Poznań tel. +48 61 640 37 73, faks +48 61 662 80 07. Osobami odpowiedzialnymi za przyjmowanie zgłoszeń są: Marek Machnicki (e-mail: marek.machnicki@eksi.pl) oraz Wojciech Górecki (e-mail: wojciech.goreckii@eksi.pl). Przedmiotem negocjacji będzie w szczególności cena za nabywany pakiet udziałów, a także ewentualnie inne zobowiązania pozacenowe, m.in.: zobowiązania inwestycyjne, zobowiązania dotyczące ochrony interesów pracowników oraz sposoby zabezpieczenia wykonania tych zobowiązań.

Termin składania pisemnych odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji przez Potencjalnych Inwestorów, którzy odebrali Memorandum, upływa w dniu 31 marca 2014 r. o godzinie 15:00 czasu warszawskiego.

Odpowiedzi Potencjalnych Inwestorów powinny być sporządzone w języku polskim. Należy je składać w dwóch egzemplarzach, w zaklejonej kopercie w siedzibie Eksi Consulting Sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 2/1, 60-518 Poznań.

Na kopercie należy umieścić napis „Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziałów spółki Presseko Sp. z o.o. z siedzibą w Bolechowie - NIE OTWIERAĆ" oraz dane umożliwiające identyfikację Potencjalnego Inwestora.

Eksi Consulting Sp. z o.o., Właściciel oraz Spółka nie ponoszą i nie zwracają żadnych kosztów poniesionych przez Potencjalnych Inwestorów zainteresowanych nabyciem udziałów w związku ze złożeniem odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji, uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy sprzedaży udziałów Spółki.

 

Ogłoszenie 17/14

MESKO S.A. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej zaprasza do  składania ofert dotyczących wykonania remontu komory  złoża filtracyjnego.
      Zakres prac obejmować będzie:
1.  Piaskowanie komory  filtracyjnej, płyt dennych oraz koryt
2.  Naprawa ubytków ścian, płyt dennych wraz z poziomowaniem koryt w celu  równomiernego wypływu  wody.
3.  Pokrycie ścian komory,  płyt dennych oraz koryt masą z atestem do  wody  pitnej  PZH
4.  Montaż dysz filtracyjnych w płytach dennych  ok.300szt
5.  Końcowe uszczelnienie płyt dennych
Oferta powinna być  złożona do  dnia 25.03.2014 na adres:
MESKO  S.A.
26-111 Skarżysko-Kamienna
ul. Legionów 122
Pion DM-4
lub pocztą elektroniczną :j.chaba@mesko.com.pl
W razie pytań proszę o  kontakt: Tadeusz Hajdak tel .041 253 67 32
 
MESKO S.A.  zastrzega sobie prawo  anulowania ofertacji  na każdym  etapie postępowania bez podania przyczyny.

 

Ogłoszenie 16/14

Bumar Amunicja S.A., Zakład Z-8 (DM-8) zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na realizację zadania pn.: „Przegląd komina żelbetowego h=70m”.
Zakres prac będących przedmiotem postępowania konkursowego:
−        Przegląd powierzchni zewnętrznej trzonu,
−        Przegląd powierzchni wewnętrznej trzonu,
−        Przegląd i ocena stanu technicznego elementów konstrukcji stalowych i osprzętu stalowego,
−        Przegląd zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych,
−        Przegląd instalacji odprowadzania kondensatu,
−        Przegląd instalacji oświetlenia przeszkodowego,
−        Wykonanie dokumentacji fotograficznej,
−        Wykonanie pomiarów sprawdzających instalacji elektrycznej (rezystancji izolacji, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji uziemień),
−        Opracowanie wniosków i zaleceń
Komin znajduje się za budynkiem Elektrociepłowni w Skarżysku Kamiennej przy ulicy Mościckiego 14. Budowlę wykonano w konstrukcji żelbetowej monolitycznej. Wykładzinę wewnętrzną do wysokości + 68 m stanowi żarobeton, powyżej cegła kominówka. Zakończenie komina tworzy wyprofilowana głowica wyłożona płytami stalowymi, służącymi do zbierania wydobywających się z trzonu skroplin, które odprowadzane są systemem odwadniającym.
Komin posiada: oznakowanie przeszkodowe dzienne i nocne (lampy na barierkach podestów), dwie galerie do jego obsługi, drabinę z koszem ochronnym, instalację oświetleniową i odgromową.
 Dodatkowo na trzonie komina zainstalowano infrastrukturę telefonii komórkowej.
Szczegółowych informacji udzielają:
Pan Edward Głowacki tel. (041) 253 68 34 (w sprawach ofertacji),
Pan Radosław Materek tel. (041) 253 67 02, 695 204 861 (w sprawach technicznych)
W ofercie należy podać:
−        cenę netto i brutto za realizację całego zadania.
Ponadto do oferty należy dołączyć:
−        zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej,
−        nr Regon i NIP,
−        zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami,
−        polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,
−        zaświadczenie z banku, że firma nie jest obciążona żadnym długiem egzekucyjnym,
−        referencje.
Oferta powinna być złożona do dnia 20.03.2014r. w siedzibie Zakładu Z-8 (DM-8), Bumar Amunicja S.A.   w Skarżysku–Kam., ul. Ekonomii 8 w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Przegląd komina żelbetowego h=70m"
Bumar Amunicja S.A. zastrzega sobie prawo anulowania konkursu ofert na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
Kontakt: Nr  faksu: (041) 253 68 06
Tel. (041) 253 68 34, Edward Głowacki
Tel. (041) 253 67 02, Radosław Materek

 

 

 

OGŁOSZENIE 15/14

 
Bumar Amunicja S.A., Zakład Z-8 (DM-8) zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na wykonanie :
1. Projektu rozbiórki budynku 708 (nr.inw. 105-0007).
2. Projektu rozbiórki chłodni kominowej przy Elektrociepłowni (nr.inw. 203-0001)
 
Ad.1.   Budynek 708 znajduje się w Skarżysku – Kam przy ul. Mościckiego 8A. Budynek murowany z cegły, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony oddany do użytku w 1967 roku. Dach budynku żelbetowy pokryty papą. Budynek obecnie użytkowany pełni funkcję socjalno-biurową i jest wyposażony we wszystkie instalacje (energia elektr., woda, kanalizacja sanitarna, własne c.o.). Budynek 708 posiada powierzchnię użytkową 241,00 m2 oraz kubaturę 952,00 m3.
 
Ad.2.  Chłodnia kominowa znajduje się obok budynku Elektrociepłowni w Skarżysku – Kam przy ul. Mościckiego 14. Obiekt stanowi stalowa konstrukcja o wysokości 37 m pokryta w całości płytami azbestowo-cementowymi wykorzystywana do chłodzenia pracy turbiny w EC. Ściany chłodni posiadają wymiary 7m x 37m x 5m (8 – ścian). Część obiektu wewnątrz do wysokości ok.5 m stanowi konstrukcja drewniana. Obiekt wybudowany w 1967 r. Podstawą chłodni jest betonowy zbiornik zagłębiony w ziemi, który nie podlega rozbiórce.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Z-8 (DM-8) przy ul. Ekonomii 8, informacji udziela Pan Edward Głowacki tel. (041) 253 68 34.
W ofercie należy podać:
- cenę netto i brutto za realizację całego zadania oraz oddzielnie dla każdego punktu.
Ponadto do oferty należy dołączyć:
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej,
- nr Regon i NIP,
- zaświadczenie  z  ZUS i U