Pozostałe ogłoszenia

OGŁOSZENIE  Nr 79/14

MESKO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 122

ogłasza nieograniczony

PRZETARG OFERTOWY

na sprzedaż:

 

Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej składającej się z działek oznaczonych
w ewidencji gruntów jako działki Nr 4/1 i 4/2 położonych w Skarżysku – Kamiennej przy
ul. Struga o łącznej powierzchni  16 367 m2 wraz z prawem odrębnej własności budynku fabrycznego o pow. użytkowej 36,00 m2.

Dla nieruchomości urządzona jest Księga Wieczysta Nr KI1R/00021532/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Skarżysku - Kamiennej, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Cena wywoławcza wynosi – 663.650,00 zł netto

słownie: sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych netto

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „przetarg – Struga”, w siedzibie MESKO S.A. w Skarżysku-Kamiennej
26-111, przy ul. Legionów 122, w Sekretariacie Prezesa pokój nr 80, oraz wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto MESKO S.A. PEKAO S.A. o/Skarżysko-Kamienna.

numer konta 52 1240 4416 1111 0000 4952 9133
w terminie do dnia 29.09.2014r. (decyduje data wpływu oferty i uznania rachunku).

Podana cena wywoławcza jest ceną netto, do której zostanie doliczony należny podatek  
w obowiązującej wysokości.

Oferta winna zawierać:

- imię, nazwisko i adres albo nazwę (firmę) i siedzibę oferenta wraz z odpisem KRS,

- dokładne określenie przedmiotu oferty wraz z oferowaną ceną nabycia,

- dowód wpłaty wadium,

- oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu określonymi w Regulaminie oraz ogłoszeniu i akceptuje je bez zastrzeżeń.

 

Cena nabycia nieruchomości musi być zapłacona najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem umowy ponosi Kupujący.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.10.2014 r. o godz. 1100 w siedzibie MESKO S.A. w Skarżysku-Kamiennej.

W terminie 7 dni od otwarcia ofert oferent, którego oferta zostanie wybrana do dalszego postępowania zostanie o tym powiadomiony, a pozostałym oferentom zostanie zwrócone wadium.

Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa sprzedaży po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia na zbycie przedmiotowej nieruchomości.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli żaden z oferentów nie zaoferuje ceny wywoławczej, lub oferent, którego oferta została wybrana nie zawrze umowy w terminie wskazanym przez organizatora przetargu.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn, prawo swobodnego wyboru oferty, a w razie zaoferowania zbliżonej ceny o różnicy nieprzekraczającej 10% ceny wywoławczej przez kilku oferentów, przeprowadzenie dodatkowej licytacji ustnej. Szczegółowe zasady, warunki oraz tryb przeprowadzenia przetargu reguluje Regulamin Przetargu, dostępny w siedzibie Spółki oraz na stronie  www.mesko.com.pl.

Bliższe informacje dotyczące przedmiotu przetargu i możliwości jego oględzin można uzyskać pod numerem tel. 41/2536833 lub 609300185 w Skarżysku-Kamiennej.

Załączniki do pobrania:
 regulamin


OGŁOSZENIE  Nr 78/14

MESKO S.A., Zakład Z-8 (DM-8) zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na wykonanie remontu budynku Stacji Prób SK w Skarżysku – Kam. przy ul. Ekonomii 8.

Szczegółowy zakres prac / przedmiar robót / do wykonania jest dostępny do pobrania w   DM-8 przy ul. Ekonomii 8, informacji udziela Pan Edward Głowacki tel. (041) 253 68 34.                                    

W ofercie należy podać cenę netto dla całego zakresu robót

Ponadto do oferty należy dołączyć:

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej,

- nr Regon i NIP,

- zaświadczenie  z  ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami,

- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,

- zaświadczenie z banku, że firma nie jest obciążona żadnym długiem egzekucyjnym,

- referencje.  

                        

Oferta powinna być złożona do dnia 15.09.2014 r. do godz.1500 w siedzibie DM-8, Mesko S.A. w Skarżysku – Kam., ul. Ekonomii 8 w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,, oferta na wykonanie remontu budynku Stacji Prób SK ‘’.

 

Mesko S.A. zastrzega sobie prawo anulowania konkursu ofert na każdym etapie  postępowania bez podania przyczyny.

 

Kontakt:  Nr. faksu:  (041) 253 68 06

    Email: e.glowacki@mesko.com.pl

                Tel. (041) 253 68 34, Edward Głowacki

OGŁOSZENIE  Nr 77/14

MESKO S.A., Zakład Z-8 (DM-8) zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na wykonanie remontu dachu budynku Centralnej Galwanizerni w Skarżysku – Kam. przy ul. Ekonomii 8.

Szczegółowy zakres prac / przedmiar robót / do wykonania jest dostępny do pobrania w   DM-8 przy ul. Ekonomii 8, informacji udziela Pan Edward Głowacki tel. (041) 253 68 34.                                    

W ofercie należy podać cenę netto dla całego zakresu robót

Ponadto do oferty należy dołączyć:

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej,

- nr Regon i NIP,

- zaświadczenie  z  ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami,

- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,

- zaświadczenie z banku, że firma nie jest obciążona żadnym długiem egzekucyjnym,

- referencje.  

                        

Oferta powinna być złożona do dnia 15.09.2014 r. do godz.1500 w siedzibie DM-8, Mesko S.A. w Skarżysku – Kam., ul. Ekonomii 8 w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,, oferta na wykonanie remontu dachu budynku Centralnej Galwanizerni ‘’.

 

Mesko S.A. zastrzega sobie prawo anulowania konkursu ofert na każdym etapie  postępowania bez podania przyczyny.

 

Kontakt:  Nr. faksu:  (041) 253 68 06

    Email: e.glowacki@mesko.com.pl

                Tel. (041) 253 68 34, Edward Głowacki

OGŁOSZENIE  Nr 76/14

MESKO S.A., Zakład Z-8 (DM-8) zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na wykonanie remontu kulochwytów w budynku Stacji Prób MK w Skarżysku – Kam. przy ul. Ekonomii 8.

Szczegółowy zakres prac / przedmiar robót / do wykonania jest dostępny do pobrania w   DM-8 przy ul. Ekonomii 8, informacji udziela Pan Edward Głowacki tel. (041) 253 68 34.                                    

W ofercie należy podać cenę netto dla całego zakresu robót

Ponadto do oferty należy dołączyć:

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej,

- nr Regon i NIP,

- zaświadczenie  z  ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami,

- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,

- zaświadczenie z banku, że firma nie jest obciążona żadnym długiem egzekucyjnym,

- referencje.  

                        

Oferta powinna być złożona do dnia 15.09.2014 r. do godz.1500 w siedzibie DM-8, Mesko S.A. w Skarżysku – Kam., ul. Ekonomii 8 w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,, oferta na wykonanie remontu kulochwytów budynku Stacji Prób MK ‘’.

 

Mesko S.A. zastrzega sobie prawo anulowania konkursu ofert na każdym etapie  postępowania bez podania przyczyny.

 

Kontakt:  Nr. faksu:  (041) 253 68 06

    Email: e.glowacki@mesko.com.pl

                Tel. (041) 253 68 34, Edward Głowacki

MESKO S.A., Zakład Z-8 (DM-8) zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na wykonanie remontu kulochwytów w budynku Stacji Prób MK w Skarżysku – Kam. przy ul. Ekonomii 8.

Szczegółowy zakres prac / przedmiar robót / do wykonania jest dostępny do pobrania w   DM-8 przy ul. Ekonomii 8, informacji udziela Pan Edward Głowacki tel. (041) 253 68 34.                                    

W ofercie należy podać cenę netto dla całego zakresu robót

Ponadto do oferty należy dołączyć:

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej,

- nr Regon i NIP,

- zaświadczenie  z  ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami,

- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,

- zaświadczenie z banku, że firma nie jest obciążona żadnym długiem egzekucyjnym,

- referencje.  

                        

Oferta powinna być złożona do dnia 15.09.2014 r. do godz.1500 w siedzibie DM-8, Mesko S.A. w Skarżysku – Kam., ul. Ekonomii 8 w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,, oferta na wykonanie remontu kulochwytów budynku Stacji Prób MK ‘’.

 

Mesko S.A. zastrzega sobie prawo anulowania konkursu ofert na każdym etapie  postępowania bez podania przyczyny.

 

Kontakt:  Nr. faksu:  (041) 253 68 06

    Email: e.glowacki@mesko.com.pl

                Tel. (041) 253 68 34, Edward Głowacki

OGŁOSZENIE  Nr 75/14

MESKO S.A., Zakład Z-8 (DM-8) zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na wykonanie remontu dachu hali produkcyjnej Z-5 w Skarżysku – Kam. przy ul. Mościckiego 32.

Szczegółowy zakres prac / przedmiar robót / do wykonania jest dostępny do pobrania w   DM-8 przy ul. Ekonomii 8, informacji udziela Pan Edward Głowacki tel. (041) 253 68 34.                                    

W ofercie należy podać cenę netto dla całego zakresu robót

Ponadto do oferty należy dołączyć:

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej,

- nr Regon i NIP,

- zaświadczenie  z  ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami,

- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,

- zaświadczenie z banku, że firma nie jest obciążona żadnym długiem egzekucyjnym,

- referencje.  

                        

Oferta powinna być złożona do dnia 15.09.2014 r. do godz.1500 w siedzibie DM-8, Mesko S.A. w Skarżysku – Kam., ul. Ekonomii 8 w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,, oferta na wykonanie remontu dachu hali produkcyjnej Z-5 ‘’.

 

Mesko S.A. zastrzega sobie prawo anulowania konkursu ofert na każdym etapie  postępowania bez podania przyczyny.

 

Kontakt:  Nr. faksu:  (041) 253 68 06

    Email: e.glowacki@mesko.com.pl

                Tel. (041) 253 68 34, Edward Głowacki

OGŁOSZENIE  Nr 74/14                                                                                                                                                                                                 

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę wag elektronicznych do odważania proszków metali.  

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania poniżej: 

Załączniki:  -  Ogłoszenie L.dz.  TI/022/553/14 z dnia 27.08.2014r.

               

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

OGŁOSZENIE  Nr 73/14

                                                                                                                                                                                                 

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę megaomomierza.  

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania poniżej: 

Załączniki:  -  Ogłoszenie L.dz.  TI/022/560/14 z dnia 27.08.2014r.

               

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

  

OGŁOSZENIE  Nr 72/14

                                                                                                                                                                                             

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę oscyloskopu z wyposażeniem.  

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania poniżej: 

Załączniki:  -  Ogłoszenie L.dz.  TI/022/561/14 z dnia 27.08.2014r.

               

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

OGŁOSZENIE  Nr 71/14

 

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikiem do pobrania poniżej:

Załączniki:  - Ogłoszenie L.dz.  TI/022/532/14 z dnia 19.08.2014r.

 

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

OGŁOSZENIE 70/14

MESKO S.A., Zakład Z-8 (DM-8) zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na wykonanie remontu budynku 40c-1 / nr. inw. 101-0069 / zgodnie z istniejącym projektem w Skarżysku – Kam. przy ul. Ekonomii 8. Zakres remontu obejmuje zmianę elewacji i docieplenie budynku hali produkcyjnej.

Szczegółowy zakres prac do wykonania jest dostępny w DM-8 przy ul. Ekonomii 8, informacji udziela Pan Edward Głowacki tel. (041) 253 68 34.

W ofercie należy podać cenę netto dla całego zakresu robót

Ponadto do oferty należy dołączyć:

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej,

- nr Regon i NIP,

- zaświadczenie  z  ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami,

- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,

- zaświadczenie z banku, że firma nie jest obciążona żadnym długiem egzekucyjnym,

- referencje.

 

Oferta powinna być złożona do dnia 01.09.2014 r. do godz.1500 w siedzibie DM-8, Mesko S.A. w Skarżysku – Kam., ul. Ekonomii 8 w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,, oferta na wykonanie remontu budynku 40c-1 ‘’.

 

Mesko S.A. zastrzega sobie prawo anulowania konkursu ofert na każdym etapie  postępowania bez podania przyczyny.

 

Kontakt: Nr. faksu:  (041) 253 68 06

Email: e.glowacki@mesko.com.pl

 

Tel. (041) 253 68 34, Edward Głowacki

 

 

 

OGŁOSZENIE 69/14

Skarżysko,18.08.2014

 

MESKO S.A., Zakład Z-8 (DM-8) zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na wykonanie remontu budynku R-59 / nr. inw. 104-0056 /w Skarżysku – Kam. przy ul. Ekonomii 8 wg n/w zakresu.

Zakres prac remontowych do wykonania:

 1. Zerwanie (skucie) posadzki o grubości ok. 5 cm – 801,50 m2
 2. Ułożenie folii izolacyjnej PE – 801,50 m2
 3. Wykonanie wylewki o grubości 5 cm z betonu B-25 ze zbrojeniem rozproszonym lub zbrojoną siatką do betonu – 801,50 m2
 4. Wykonanie posadzki epoksydowej antyelektrostatycznej – 801,50 m2
 5. Zamurowanie otworów w ścianie o grubości 53 cm – 15,12 m2
 6. Otynkowanie zamurowanych miejsc  - 30,24 m2
 7. Dwukrotne malowanie ścian z wcześniejszym przygotowaniem farbą epoksydową – 870,40 m2
 8. Uprzątnięcie i wywiezienie gruzu – ok. 40 m3

W ofercie należy podać cenę netto dla całego zakresu robót

Ponadto do oferty należy dołączyć:

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej,

- nr Regon i NIP,

- zaświadczenie  z  ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami,

- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,

- zaświadczenie z banku, że firma nie jest obciążona żadnym długiem egzekucyjnym,

- referencje.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu prac do wykonania można uzyskać w DM-8 przy ul. Ekonomii 8. Informacji udziela Pan Edward Głowacki tel. (041) 253 68 34.

 

Oferta powinna być złożona do dnia 28.08.2014 r. do godz.1500 w siedzibie DM-8, Mesko S.A. w Skarżysku – Kam., ul. Ekonomii 8 w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,, oferta na wykonanie remontu budynku R-59 ‘’.

 

Mesko S.A. zastrzega sobie prawo anulowania konkursu ofert na każdym etapie  postępowania bez podania przyczyny.

 

Kontakt: Nr. faksu:  (041) 253 68 06

Email: e.glowacki@mesko.com.pl

Tel. (041) 253 68 34, Edward Głowacki

 

 

 

 

OGŁOSZENIE 68/14

Skarżysko,18.08.2014

MESKO S.A., Zakład Z-8 (DM-8) zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na wykonanie remontu budynku 82 / nr. inw. 101-0011 / zgodnie z istniejącym projektem TI/1779/B w Skarżysku – Kam. przy ul. Ekonomii 8 wg zakresu, który został załączony w załączniku do ogłoszenia.

W ofercie należy podać cenę netto dla całego zakresu robót

Ponadto do oferty należy dołączyć:

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej,

- nr Regon i NIP,

- zaświadczenie  z  ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami,

- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,

- zaświadczenie z banku, że firma nie jest obciążona żadnym długiem egzekucyjnym,

- referencje.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu prac do wykonania można uzyskać w DM-8 przy ul. Ekonomii 8. Informacji udziela Pan Edward Głowacki tel. (041) 253 68 34.

Oferta powinna być złożona do dnia 28.08.2014 r. do godz.1500 w siedzibie DM-8, Mesko S.A. w Skarżysku – Kam., ul. Ekonomii 8 w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,, oferta na wykonanie remontu budynku 82 ‘’.

 

Mesko S.A. zastrzega sobie prawo anulowania konkursu ofert na każdym etapie  postępowania bez podania przyczyny.

 

Kontakt: Nr. faksu:  (041) 253 68 06

Email: e.glowacki@mesko.com.pl

Tel. (041) 253 68 34, Edward Głowacki

 

Załącznik

 

 

OGŁOSZENIE  67/14

 

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę wózka widłowego z napędem elektrycznym.  

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikiem do pobrania poniżej:

Załączniki:  - Ogłoszenie L.dz.  TI/022/511/14 z dnia 21.07.2014r.

 

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

 

OGŁOSZENIE 66/14

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę komputerów.  

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikiem do pobrania poniżej:

Załączniki:  - Ogłoszenie L.dz.  TI/022/481/14 z dnia 9.07.2014r.

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

 

OGŁOSZENIE 65/14

Mesko S.A., Zakład Z-8 (DM-8) zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na wykonanie:
 1. Rozbiórki budynku 708 (nr.inw. 105-0007).
 2. Rozbiórki chłodni kominowej przy Elektrociepłowni (nr.inw. 203-0001)
Opis budynków:
Ad.1.   Budynek 708 znajduje się w Skarżysku – Kam przy ul. Mościckiego 8A. Budynek murowany z cegły, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony oddany do użytku w 1967 roku. Dach budynku żelbetowy pokryty papą. Budynek obecnie użytkowany pełni funkcję socjalno-biurową i jest wyposażony we wszystkie instalacje (energia elektr., woda, kanalizacja sanitarna, własne c.o.). Budynek 708 posiada powierzchnię użytkową 241,00 m2 oraz kubaturę 952,00 m3. W części budynku znajduje się stacja transformatorowo – rozdzielcza.
Ad.2.  Chłodnia kominowa znajduje się obok budynku Elektrociepłowni w Skarżysku – Kam przy ul. Mościckiego 14. Obiekt stanowi stalowa konstrukcja o wysokości 37 m pokryta w całości płytami azbestowo-cementowymi wykorzystywana do chłodzenia pracy turbiny w EC. Ściany chłodni posiadają wymiary 7m x 37m x 5m (8 – ścian). Część obiektu wewnątrz do wysokości ok.5 m stanowi konstrukcja drewniana. Obiekt wybudowany w 1967 r. Podstawą chłodni jest betonowy zbiornik zagłębiony w ziemi, który nie podlega rozbiórce.
Zakres prac do wykonania obejmuje; rozbiórkę budynków, zagospodarowanie we własnym zakresie powstałego z rozbiórki złomu (z chłodni ok. 30 t.), wywiezienie gruzu i odpadów oraz uporządkowanie terenu.
W przypadku odpadów należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie (Ustawa o odpadach).  W szczególny sposób należy postępować w przypadku chłodni, która jest pokryta płytami azbestowymi. Należy spełnić wszystkie wymagania prawne z tytułu jej rozbiórki i utylizacji. Oferent powinien posiadać stosowne uprawnienia dotyczące rozbiórki odpadu niebezpiecznego jakim jest azbest. Dodatkowo powinien potwierdzić na piśmie zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą rozbiórki obiektów.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Z-8 (DM-8) przy ul. Ekonomii 8, informacji udziela Pan Edward Głowacki tel. (041) 253 68 34.
W ofercie należy podać:
- cenę netto i brutto za realizację całego zadania (łącznie na w/w obiekty).
Ponadto do oferty należy dołączyć:
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej,
- nr Regon i NIP,
- zaświadczenie  z  ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami,
- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
- zaświadczenie z banku, że firma nie jest obciążona żadnym długiem egzekucyjnym,
- referencje w których należy przedstawić wykonywanie robót związanych z rozbiórką materiałów z azbestu i ich odpowiednim zagospodarowaniem
-  dokument potwierdzający zapoznanie się z dokumentacją rozbiórki obiektów
- dokumenty potwierdzające uprawnienia do prac przy rozbiórce i zagospodarowaniu odpadów azbestowych
Oferta powinna być złożona do dnia 14.07.2014 do godz. 1400 w siedzibie Zakładu Z-8     (DM-8), Mesko S.A. w Skarżysku – Kam., ul. Ekonomii 8 w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,, Rozbiórka budynku 708 i chłodni EC‘’.
 
Mesko S.A. zastrzega sobie prawo anulowania konkursu ofert na każdym etapie  postępowania bez podania przyczyny.
Kontakt: Nr. faksu:  (041) 253 68 06
Tel. (041) 253 68 34, Edward Głowacki

OGŁOSZENIE 64/14

Mesko S.A., Zakład Z-8 (DM-8) informuje zainteresowane podmioty gospodarcze, że zostało anulowane  postępowanie konkursowe dotyczące rozbiórki n/w obiektów:

 1. Budynek 708 (nr.inw. 105-0007).
 2. Chłodnia kominowa przy Elektrociepłowni (nr.inw. 203-0001)

 

Powyższe działanie jest zgodne z zapisem postępowania konkursowego, które zostało zamieszczone na stronie internetowej pod nr 55/14.

Dodatkowo informujemy, że dla w/w postepowania rozpisany zostanie nowy konkurs ofert w innym terminie.

 

OGŁOSZENIE 63/14

MESKO S.A., Zakład Z-8 (DM-8) zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na realizację zadania pn.: „Remont komina żelbetowego h=70m”.

Załączniki do ogłoszenia pobierz

 

OGŁOSZENIE 62/14

MESKO SA oddział Kraśnik-Bolechowo zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na wykonanie przeglądów okresowych urządzeń dźwigowych znajdujących się w Kraśniku ul. Fabryczna 6. Oferta powinna uwzględniać prowadzenie dokumentacji przeglądowej, prowadzenie dokumentacji z pomiarów oraz obecność przy badaniach okresowych.

Wykaz urządzeń

Wciągniki:

1. 0,25T   1 szt
2. 0,5T     8 szt
3. 1T        2 szt
4. 2T        2 szt
5. 3,2T     1 szt
6. 5T        1 szt

Żurawiki obrotowe

1. 0,125T   7 szt

Suwnice:

1. 1T      3 szt
2. 1,6T   3 szt
3. 9T      1 szt

Żuraw samojezdny

1. ŻK 162   1 szt

Oferta powinna być złożona do dnia 15.07.2014 r. do godz. 14:00 w siedzibie Oddziału 23-210 Kraśnik, ul. Fabryczna 6, MESKO S.A. Szczegółowych informacji udziela Pan Leszek Bańka tel: 601 500 606

 

OGŁOSZENIE 61/14

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na „Opracowanie projektu budowlanego w zakresie instalacji elektrycznych do podłączenia tokarki CNC ST500x3000” .
Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania poniżej:
Załączniki:  -  Ogłoszenie L.dz.  TI/022/458/14 z dnia 27.06.2014r.

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

OGŁOSZENIE 60/14

MESKO S.A., Zakład Z-8 (DM-8) zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na wykonanie robót remontowo – budowlanych w budynkach Biura Głównego oraz garaży w Skarżysku – Kam. przy ul. Legionów 122 w n/w zakresie:

 1. Wykonanie okładzin stropów płytami g/k na ruszcie metalowym – 183 m2
 2. Przygotowanie powierzchni oraz wykonanie gładzi gipsowych na ścianach – 528,5 m2
 3. Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną powierzchni ścian i sufitów – 712 m2
 4. Montaż narożników ochronnych – 108 mb
 5. Zerwanie starych wykładzin podłogowych oraz montaż płyt pilśniowych twardych do podłóg – 183,5 m2
 6. Zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych oraz ich dwukrotne malowanie – 47,5 m2
 7. Wykonanie posadzki z wykładziny tarkett – 183,5 m2
 8. Montaż listew przyściennych – 114 mb
 9. Wykonanie sufitów podwieszanych o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych – 89,5 m2

10.  Zerwanie drewnianej podłogi z desek na legarach – 125,5 m2

11.  Wykonanie izolacji z folii, styropianu gr. 3 cm oraz wylewki betonowej gr. 5 cm – 125,5 m2

12.  Wymiana drzwi wraz z ościeżnicami (80) – szt.8

13.  Wykonanie odwodnienia liniowego w bramach – 6 mb

14.  Podłączenie odwodnienia do studni, wykucie w asfalcie – 8 mb

15.  Wykonanie posadzki z płytek gresowych – 89,5 m2

16.  Wykonanie cokolików z płytek gresowych – 72 mb

17.  Wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej – 38 m2

18.  Zamurowanie otworów w ścianach gr. 24 cm – 4,75 m2

 

W ofercie należy podać cenę netto dla całego zakresu robót

Ponadto do oferty należy dołączyć:

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej,

- nr Regon i NIP,

- zaświadczenie  z  ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami,

- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

- zaświadczenie z banku, że firma nie jest obciążona żadnym długiem egzekucyjnym,

- referencje.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu prac do wykonania można uzyskać w DM-8 przy ul. Ekonomii 8. Informacji udziela Pan Edward Głowacki tel. (041) 253 68 34.

 

Oferta powinna być złożona do dnia 07.07.2014 r. do godz.1400 w siedzibie DM-8, Mesko S.A. w Skarżysku – Kam., ul. Ekonomii 8 w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,, oferta na wykonanie remontu w Biurze Głównym i garażach ‘’.

 

Mesko S.A. zastrzega sobie prawo anulowania konkursu ofert na każdym etapie  postępowania bez podania przyczyny.

 

Kontakt: Nr. faksu:  (041) 253 68 06

Email: e.glowacki@bumaramunicja.com

Tel. (041) 253 68 34, Edward Głowacki

 

 

OGŁOSZENIE  Nr 59/14MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę pojemników transportowych metalowych.
Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania poniżej:
Załączniki:  -  Ogłoszenie L.dz.  TI/022/437/14 z dnia 23.06.2014r.

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

OGŁOSZENIE  Nr 58/14MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę kserokopiarki.
Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania poniżej:
Załączniki:  -  Ogłoszenie L.dz.  TI/022/431/14 z dnia 23.06.2014r.

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

OGŁOSZENIE  Nr 57/14


MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę defektoskopu.
Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania poniżej:
Załączniki:  -  Ogłoszenie L.dz.  TI/022/424/14 z dnia 23.06.2014r.

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

pismo Nr TI/022/503/14 z dnia 15.07.2014r

 

 

Ogłoszenie 56/14

MESKO S.A. w Skarżysku Kamiennej, Oddział w Lubiczowie zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na realizację zadania pn.: „Modernizacja sieci zewnętrznej c.o. na terenie nieruchomości przy ulicy Podskarbińskiej 32/34, pomiędzy budynkami: 8-15-13”.

Zakres prac do wykonania będących przedmiotem postępowania konkursowego:

−        Demontaż rurociągu z rur stalowych DN40 w izolacji z pianki poliuretanowej gr. 30 mm na odcinku 98 mb,

−        Wykonanie konstrukcji wsporczej rurociągu,

−        Wykonanie nowego odcinka rurociągu z rur stalowych w izolacji z pianki poliuretanowej twardej z wtopioną blachą ocynkowaną.

Parametry pracy sieci c.o. – woda grzewcza 72/40oC.

Szczegółowych informacji udziela:

Pan Krzysztof Goliszewski tel. 605 582 201

W ofercie należy podać:

−        cenę netto i brutto za realizację całego zadania.

Ponadto do oferty należy dołączyć:

−        zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej,

−        nr Regon i NIP,

−        zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłatami,

−        polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,

−        zaświadczenie z banku, że firma nie jest obciążona żadnym długiem egzekucyjnym,

−        referencje.

Oferta powinna być złożona do dnia 27.06.2014r. w siedzibie Zakładu Z-4 (DM-4), MESKO S.A.                 26-111 Skarżysku–Kam., ul. Legionów 122 w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Modernizacja sieci zewnętrznej c.o. na terenie nieruchomości przy ulicy Podskarbińskiej 32/34, pomiędzy budynkami: 8-15-13”.

MESKO S.A. zastrzega sobie prawo anulowania konkursu ofert na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Kontakt:

Email: k.goliszewski@mesko.com.pl

Tel. 605 582 201 Krzysztof Goliszewski

 

OGŁOSZENIE 55/14

Mesko S.A., Zakład Z-8 (DM-8) zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na wykonanie :
 1. Rozbiórki budynku 708 (nr.inw. 105-0007).
 2. Rozbiórki chłodni kominowej przy Elektrociepłowni (nr.inw. 203-0001)
Opis budynków: Ad.1.   Budynek 708 znajduje się w Skarżysku – Kam przy ul. Mościckiego 8A. Budynek murowany z cegły, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony oddany do użytku w 1967 roku. Dach budynku żelbetowy pokryty papą. Budynek obecnie użytkowany pełni funkcję socjalno-biurową i jest wyposażony we wszystkie instalacje (energia elektr., woda, kanalizacja sanitarna, własne c.o.). Budynek 708 posiada powierzchnię użytkową 241,00 m2 oraz kubaturę 952,00 m3. W części budynku znajduje się stacja transformatorowo – rozdzielcza. Ad.2.  Chłodnia kominowa znajduje się obok budynku Elektrociepłowni w Skarżysku – Kam przy ul. Mościckiego 14. Obiekt stanowi stalowa konstrukcja o wysokości 37 m pokryta w całości płytami azbestowo-cementowymi wykorzystywana do chłodzenia pracy turbiny w EC. Ściany chłodni posiadają wymiary 7m x 37m x 5m (8 – ścian). Część obiektu wewnątrz do wysokości ok.5 m stanowi konstrukcja drewniana. Obiekt wybudowany w 1967 r. Podstawą chłodni jest betonowy zbiornik zagłębiony w ziemi, który nie podlega rozbiórce. Zakres prac do wykonania obejmuje; rozbiórkę budynków, zagospodarowanie we własnym zakresie powstałego z rozbiórki złomu (z chłodni ok. 30 t.), wywiezienie gruzu i odpadów oraz uporządkowanie terenu. W przypadku odpadów należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie (Ustawa o odpadach).  W szczególny sposób należy postępować w przypadku chłodni, która pokryta jest płytami azbestowymi. Należy spełnić wszystkie wymagania prawne z tytułu jego rozbiórki i utylizacji. Szczegółowe informacje można uzyskać w Z-8 (DM-8) przy ul. Ekonomii 8, informacji udziela Pan Edward Głowacki tel. (041) 253 68 34.W ofercie należy podać:- cenę netto i brutto za realizację całego zadania (łącznie na w/w obiekty).Ponadto do oferty należy dołączyć:- zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej,- nr Regon i NIP,- zaświadczenie  z  ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami,- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.- zaświadczenie z banku, że firma nie jest obciążona żadnym długiem egzekucyjnym,- referencje. Oferta powinna być złożona do dnia 23.06.2014 do godz. 1400 w siedzibie Zakładu Z-8     (DM-8), Mesko S.A. w Skarżysku – Kam., ul. Ekonomii 8 w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,, Rozbiórka budynku 708 i chłodni EC‘’. Mesko S.A. zastrzega sobie prawo anulowania konkursu ofert na każdym etapie  postępowania bez podania przyczyny. Kontakt: Nr. faksu:  (041) 253 68 06    Email: e.glowacki@mesko.com.pl Tel. (041) 253 68 34, Edward Głowacki

 

OGŁOSZENIE  Nr 54/14

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na „Przebudowę podparcia istniejącej sieci c.o. i c.t. na działce 1/419”.

Pełna treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do pobrania poniżej:
Załączniki: pobierz

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

OGŁOSZENIE  Nr 53/14MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę wag elektronicznych.
Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania poniżej:
Załączniki:  -  Ogłoszenie L.dz.  TI/022/379/14 z dnia 4.06.2014r.

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

 

OGŁOSZENIE  Nr 52/14


MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę wózka platformowego.
Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikiem do pobrania poniżej:
Załączniki:  -  Ogłoszenie L.dz.  TI/022/378/14 z dnia 4.06.2014r.

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

OGŁOSZENIE  Nr 51/14


MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę wózka widłowego.
Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikiem do pobrania poniżej:
Załączniki:  -  Ogłoszenie L.dz.  TI/022/377/14 z dnia 4.06.2014r.

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

OGŁOSZENIE 50/14


MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę analizatora podsitowego.
Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikiem do pobrania poniżej:
Załączniki:  -  Ogłoszenie L.dz.  TI/022/370/14 z dnia 3.06.2014r.

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

OGŁOSZENIE 49/14

 

MESKO S.A., Zakład Z-8 (DM-8) zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na wykonanie robót remontowo – budowlanych w budynku Nr-6 w Skarżysku – Kam. przy ul. Ekonomii 8.

Zakres prac remontowych budynku Nr-6 będzie przedstawiony zainteresowanym podmiotom gospodarczym w Z.M. ,,Mesko’’ S.A. przy ul. Ekonomii 8 w Skarżysku-Kam przez P. Jerzego Szwej tel. (041) 253 68 33 w terminie 28 - 30.05.2014 w godzinach 730 – 1430.

W ofercie należy podać cenę netto dla całego zakresu robót

Ponadto do oferty należy dołączyć:

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej,

- nr Regon i NIP,

- zaświadczenie  z  ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami,

- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,

w wysokości nie mniejszej niż 500 000 zł.

- zaświadczenie z banku, że firma nie jest obciążona żadnym długiem egzekucyjnym,

- referenc- zaświadczenie z banku, że firma nie jest obciążona żadnym długiem egzekucyjnym,uploads/Ogłoszenie 57-14/Ogłoszenie L.dz. TI_022_424_14 z dnia 23.06.2014r..pdfje.

 

Oferta powinna być złożona do dnia 02.06.2014 r. do godz.1400 w siedzibie DM-8, Mesko S.A. w Skarżysku –strongp Kam., ul. Ekonomii 8 w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,, oferta na wykonanie remontu w budynku Nr-6 ‘’.

 

Mesko S.A. zastrzega sobie prawo anulowania konkursu ofert na każdym etapie  postępowania bez podania przyczyny.

 

Kontakt: Nr. faksu:  (041) 253 68 06

Email: j.szwej@mesko.com.pl

Tel. (041) 253 68 33, Jerzy Szwej

-------------------------------------

Ogłoszenie 48/14

Mesko S.A. w Skarżysku Kamiennej, Oddział Kraśnik – Bolechowo w Kraśniku zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na realizację zadania:
Wykonanie odgrodzenia części magazynowej w halach produkcyjnych 201 i 202 konstrukcja metalową i blachą.
Wymiary magazynu Hala 201:
17 m x 16 m wysokość 2,8 m plus brama przesuwna szerokość 4 m
Wymiary magazynu Hala 202
60 m x 11 m wysokość 2,8 m plus dwie bramy przesuwne szerokość 5 m oraz 3 m
Szczegółowych informacji udziela :
Kierownik Utrzymania Ruchu Pan Leszek Bańka
Tel. 601 500 606
Oferty proszę składać do 30 maja 2014 roku w Biurze Dyrektora Oddziału Kraśniku ul. Fabryczna

Ogłoszenie 47/14

Mesko SA w Skarżysko Kamiennej Oddział Kraśnik – Bolechowo w Kraśniku zaprasza zainteresowane podmioty na złożenie oferty na dostawę i montaż bram przeciwpożarowych oraz drzwi przeciwpożarowych.
Wymiary bram:
 1. Wysokość 3113 mm Szerokość 3010 mm
 2. Wysokość 2123 mm Szerokość 2300 mm
Wymiary drzwi:
 1. Wysokość 2021 mm Szerokość 900 mm
Szczegółowych informacji udziela :
Kierownik Utrzymania Ruchu Pan Leszek Bańka
Tel. 601 500 606

 

 

Ogłoszenie 46/14

MESKO S.A. w Skarżysku Kamiennej, Zakład Z-4 (DM-4) zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na realizację zadania pn.: „Pomiary sieci, ochrona przeciwprzepięciowa oraz dobór baterii kondensatorowych w stacjach oddziałowych na Placu Nr 2 w MESKO S.A.”.
Zakres prac do wykonania będących przedmiotem postępowania konkursowego:
−        Wykonanie pomiarów na zawartość wyższych harmonicznych wraz z przystosowaniem istniejących baterii kondensatorowych do nowych warunków pracy sieci w stacjach oddziałowych: SO-130, SO-R60, SO-84/85;
−        Opracowanie projektu ochrony przeciwprzepięciowej odbiorów zasilanych ze stacji SO-R60.
Szczegółowych informacji udziela:
Pan Tomasz Stępień tel. (041) 253 67 71
W ofercie należy podać:
−        cenę netto i brutto za realizację poszczególnych składowych całego zadania.
Ponadto do oferty należy dołączyć:
−        zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej,
−        nr Regon i NIP,
−        zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłatami,
−        polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,
−        zaświadczenie z banku, że firma nie jest obciążona żadnym długiem egzekucyjnym,
−        referencje.
Oferta powinna być złożona do dnia 03.06.2014r. do godz. 12oo w siedzibie Zakładu Z-4(DM-4), MESKO S.A. 26-111 Skarżysku–Kam., ul. Legionów 122 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Pomiary sieci, ochrona przeciwprzepięciowa oraz dobór baterii kondensatorów w stacjach oddziałowych na Placu Nr 2 w MESKO S.A.”.
MESKO S.A. zastrzega sobie prawo anulowania konkursu ofert na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
Kontakt:
Tel. (041) 253 67 71, 661 186 101 − Tomasz Stępień

 

 

OGŁOSZENIE 45/14

MESKO S.A., Zakład Z-8 (DM-8) zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na wykonanie robót remontowo – budowlanych w budynku Biura Głównego w Skarżysku – Kam. przy ul. Legionów 122 w n/w zakresie:

 1. I.