Pozostałe ogłoszenia

OGŁOSZENIE  Nr 33/15

Konkurs ofert na wykonanie/modernizację stacji

do produkcji wody zdemineralizowanej.

 

MESKO S.A. ogłasza konkurs ofert na wykonie/modernizację stacji do produkcji wody zdemineralizowanej na potrzeby zakładowej elektrociepłowni wedle parametrów określonych poniżej.

- dostawa/modernizacja urządzenia o wydajności 12m³/h z automatycznym

pomiarem twardości i odczyny pH.

- parametry jakości wody zdemineralizowanej:

Twardość mval/l                       < 0,02

Przewodność µS/cm                 < 0,2

pH przy 200 8,5 – 9,5

- czas pracy stacji wyłącznie w okresie grzewczym tj. ok 6-7 miesięcy/rok.

Od potencjalnego wykonawcy wymaga się przeprowadzenia wizji lokalnej celem zapoznania się z warunkami zabudowy i ewentualną możliwością wykorzystania części bądź całości obecnie pracujących urządzeń do demineralizacji wody.

Oferty należy złożyć w sekretariacie Głównego Energetyka, Szefa Zakładu ul. Legionów 122, 26-111 Skarżysko-Kamienna do dnia 04.05.2015r. do godziny 14.00 w zaklejonych kopertach. Wybrane firmy będą powiadomione o terminie dalszych negocjacji.

Oferta musi zawierać:

- propozycję cenową w tym określenie kosztów dostawy urządzeń

- koszt montażu i uruchomienia urządzeń (wraz  z kosztami szkolenia)

- roczny kosz serwisu wraz kosztami materiałów eksploatacyjnych

- określenie prac, które przygotowuje inwestor

- alternatywnie, koszt modernizacji odgazowywacza

- wyciąg z działalności gospodarczej/KRS

- termin i warunki płatności

- warunki gwarancji

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania przedsiębiorcy. MESKO S.A. zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert na każdym etapie postępowania.

Osobą do kontaktu z oferentami jest Pan Piotr Smolarczyk tel. (041) 253 6720 lub tel. kom. 662 186 106

OGŁOSZENIE  Nr 32/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę frezarki z możliwością obróbki w 4-ch osiach..

Pełna treść Ogłoszenia do pobrania poniżej:

Załączniki:  - Ogłoszenie L.dz.  TI/022/133/15 z dnia 13.04.2015r.

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

 

OGŁOSZENIE  Nr 31/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę pH-metru.

Pełna treść Ogłoszenia do pobrania poniżej:

Załączniki:  - Ogłoszenie L.dz.  TI/022/132/15 z dnia 13.04.2015r.

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

 

OGŁOSZENIE  Nr 30/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę pompki (aspiratora) do poboru prób powietrza na stanowiskach pracy.

Pełna treść Ogłoszenia do pobrania poniżej:

Załączniki:  - Ogłoszenie L.dz.  TI/022/131/15 z dnia 13.04.2015r.

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 


OGŁOSZENIE 29/15

MESKO SA, Zakład Z-8 zaprasza zainteresowane Pracownie projektowe do składania oferty na:

Wykonanie dokumentacji projektowej przystosowania pomieszczeń bud. 53C do produkcji elementów metalowych z obróbką cieplną i galwaniczna wg. założeń technologicznych - I etap.

 

Załącznik

 

------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE 28/15

MESKO SA, Zakład Z-8 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania oferty na  wykonanie: Remont budynku Sp-8 Skarżysko-Kam ul Ekonomii 8 - Etap II

Załącznik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE 27/15

MESKO SA, Zakład Z-8 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania oferty na  wykonanie: Roboty Remontowo-budowlane w Zakładzie Budowy Maszyn Z-5 MESKO S.A.

załacznik

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE 26/15

 

MESKO S.A w Skarżysku-Kamiennej 26-110 ul. Legionów 122.

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż pakietu wszystkich następujących maszyn, urządzeń,  nakładów budowlanych i złomu stalowego wchodzących w skład mienia znajdującego się w Oddziale w Lubiczowie MESKO S.A. przy ul. Podskarbińskiej 32/34 w Warszawie 03-829.

pobierz - załącznik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE 25/15

MESKO S.A w Skarżysku-Kamiennej 26-110 ul. Legionów 122.

ogłasza pisemny przetarg ogłaszają konkurs Ofert pn. "Przetarg- Ręczniki frote".

Przedmiot zamówienia:

- ręczniki frotte gramatura 500-550/m2 wymiar: 50x100 i 70x 140

- przewidywana roczna ilość zakupu -około 1300 sztuk

- wyroby muszą spełniać wymagania ART. 2376 Kodeksu Pracy i do każdej dostawy musi być dołączone Świadectwo Jakości.

- z wybranym Oferentem zostanie podpisana umowa na okres 2 lat

- w okresie obowiązywania umowy będą obowiązywać stałe ceny

- dostawy na koszt i staraniem Dostawcy

Miejsce i termin złożenia ofert oraz wymagania jakim powinny odpowiadać oferty:

Ofertę wraz z wymienionymi poniżej dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem  "NIE OTWIERAĆ - OFERTA W PRZETARGU Ręczniki frotte" osobiście pod adresem:

Skarżysko Kam. ul. Ekonomii 8 pokój - Sekretariat HZ 
Termin uznaje się za zachowany, jeżeli oferta wpłynie

do dnia 08.04.2015r. do godz. 14.00

Oferta jest wiążąca w okresie 30 dni, licząc od dnia otwarcia ofert.

Oferta, czytelnie podpisana przez oferenta osobiście lub przez osobę uprawnioną do reprezentacji
oferenta, powinna zawierać:

 1. Imię i nazwisko lub nazwę ( firmę) oferenta;
 2. adres oraz numer telefonu oferenta;
 3. oferowaną cenę sprzedaży stałą na okres współpracy;
 4. nie dopuszcza się ofert wariantowych
 5. nie dopuszcza się ofert częściowych;
 6. kopię dokumentu tożsamości, jeżeli oferent jest osobą fizyczną;
 7. odpis z właściwego rejestru sądowego potwierdzający prawo do występowania w imieniu 
  oferenta, jeżeli oferent jest osobą prawna;
 8. pełnomocnictwo do występowania w imieniu oferenta, jeżeli ofertę w jego imieniu składa inna osoba;
 9. oświadczenie, podpisane przez oferenta osobiście lub przez osobę uprawnioną do  reprezentacji oferenta, o zapoznaniu się z Ogłoszeniem;
 10. oświadczenie, podpisane przez oferenta osobiście lub przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta, o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu lub że oferent ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin
 11. zaświadczenie o nie zaleganiu opłat z US i ZUS.
 12. wykaz ewentualnych poddostawców lub konsorcjantów

Oferta może zawierać oświadczenie, podpisane przez oferenta osobiście lub przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta, o wyrażeniu zgody na poinformowanie o wynikach przetargu drogą elektroniczną lub za pośrednictwem faksu. W takim przypadku, oferent powinien podać także adres  e-mail lub numer faksu.

Dopuszcza się składanie ofert przez konsorcjum i podzlecać część prac poddostawcom. Wówczas
konsorcjanci i poddostawcy zobowiązani są do dostarczenia dokumentów wymienionych powyżej w
punktach 1, 2, 6,7,11. Konsorcjum musi przedstawić umowę konsorcjum ze wskazaniem LIDERA
konsorcjum działającego w jego imieniu i reprezentacji.


MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU

Przetarg zostanie przeprowadzony- Komisja dokona otwarcia kopert w dniu 09.04.2015r w
Skarżysku-Kamiennej o godzinie 11.00. Z postępowania komisja sporządzi protokół

Wadium - Nie przewiduje się wnoszenia wadium.

Odrzucenie oferty:

Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

 1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu przez oferenta lub w
  niewłaściwy sposób inny niż w ogłoszeniu;
 2. nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w Ogłoszeniu o przetargu. Komisja
  przetargowa może wzywać oferenta telefonicznie do jej uzupełnienia w terminie l-go dnia.
 3. Po bezskutecznym upływie tego terminu, oferta ulega odrzuceniu z przyczyn formalnych.

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadomi oferenta w terminie 3 dni od dnia odrzucenia.

ZA WARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

Osoby wybrane jako Dostawcy zostaną zawiadomieni o terminie i miejscu zawarcia umowy
najpóźniej w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Brak podpisania umowy w ciągu 7 dni automatycznie eliminuje oferenta od dalszego postępowania i stanowi możliwość wyboru kolejnej najlepszej oferty.

OPŁATY I KOSZTY

W szystkie opłaty i podatki związane z zawarciem umowy i przygotowaniem oferty ponosi w całości
Oferent.

INFORMACJE DODATKOWE

Przetarg odbędzie się na warunkach określonych w Ogłoszeniu o przetargu.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwołania, unieważnienia oraz zamknięcia przetargu
bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn i na każdym etapie postępowania.
Dokumenty złożone w postępowaniu przetargowym nie będą zwracane.

----------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE  Nr 24/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę zestawów komputerowych, laptopów i urządzeń peryferyjnych.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania poniżej:

Załączniki:  - Ogłoszenie L.dz.  TI/022/101/15 z dnia 18.03.2015r.

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE  Nr 23/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego.

Pełna treść Ogłoszenia do pobrania poniżej:

Załączniki:  - Ogłoszenie L.dz.  TI/022/91/15 z dnia 16.03.2015r.

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OGŁOSZENIE  Nr 22/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę gwinciarki pneumatycznej.

Pełna treść Ogłoszenia do pobrania poniżej:

Załączniki:  - Ogłoszenie L.dz.  TI/022/89/15 z dnia 11.03.2015r.

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE  Nr 21/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę tokarki CNC.

Pełna treść Ogłoszenia do pobrania poniżej:

Załączniki:  - Ogłoszenie L.dz.  TI/022/88/15 z dnia 11.03.2015r.

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE  Nr 20/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę oprzyrządowania handlowego.

Pełna treść Ogłoszenia  do pobrania poniżej:

Załączniki:  - Ogłoszenie L.dz.  TI/022/83/15 z dnia 6.03.2015r.

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

do pobrania

 

-------------------------------------------------------

 

OGŁOSZENIE  Nr 19/15

MESKO S.A. Oddział Kraśnik –Bolechowo w Kraśniku, ul. Fabryczna 6, 23-210 Kraśnik  zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę komputerów.

Pełna treść Ogłoszenia do pobrania poniżej:

Załączniki:  - Ogłoszenie L.dz.  120/2015 z dnia 3.03.2015r.

 

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: zmkrasnik@zmkrasnik.pl

do pobrania

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE  Nr  18/15

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE  Nr  17/15

 

----------------------------------------------------

OGŁOSZENIE  Nr  16/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na mieszalnika laboratoryjnego.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikiem do pobrania poniżej:

Załączniki:  - Ogłoszenie L.dz.  TI/022/54/15 z dnia 19.02.2015r.

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

OGŁOSZENIE  Nr 15/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę wagi EX o zakresie ważenia do 60kg.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikiem do pobrania poniżej:

Załączniki:  - Ogłoszenie L.dz.  TI/022/60/15 z dnia 19.02.2015r.

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

 

OGŁOSZENIE  Nr 14/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę wagi platformowej o nośności do 300kg.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikiem do pobrania poniżej:

Załączniki:  - Ogłoszenie L.dz.  TI/022/62/15 z dnia 19.02.2015r.

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

 

OGŁOSZENIE  Nr 13/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę pieca próżniowo-wodorowego do prób spiekania.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikiem do pobrania poniżej:

Załączniki:  - Ogłoszenie L.dz.  TI/022/56/15 z dnia 19.02.2015r.

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

Odpowiedz: - załącznik


 


OGŁOSZENIE  Nr 11/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę aparaty Fishera do analizy wielkości cząstek proszku metodą przepływową.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikiem do pobrania poniżej:

Załączniki:  - Ogłoszenie L.dz.  TI/022/65/15 z dnia 19.02.2015r.

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

 

OGŁOSZENIE  Nr 10/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę wózka paletowego ręcznego.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikiem do pobrania poniżej:

Załączniki:  - Ogłoszenie L.dz.  TI/022/64/15 z dnia 19.02.2015r.

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

 

OGŁOSZENIE  Nr 9/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę wolumetru Scotta.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikiem do pobrania poniżej:

Załączniki:  - Ogłoszenie L.dz.  TI/022/63/15 z dnia 19.02.2015r.

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

 

OGŁOSZENIE  Nr 8/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę wagi hydrostatycznej.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikiem do pobrania poniżej:

Załączniki:  - Ogłoszenie L.dz.  TI/022/61/15 z dnia 19.02.2015r.

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

 

OGŁOSZENIE  Nr 7/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę urządzenia do taśmowania prętów.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikiem do pobrania poniżej:

Załączniki:  - Ogłoszenie L.dz.  TI/022/59/15 z dnia 19.02.2015r.

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

 

OGŁOSZENIE  Nr 6/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę twardościomierza Rockwella.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikiem do pobrania poniżej:

Załączniki:  - Ogłoszenie L.dz.  TI/022/58/15 z dnia 19.02.2015r.

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

odpwiedzi na pytania

 

OGŁOSZENIE  Nr 5/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę piły taśmowej.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikiem do pobrania poniżej:

Załączniki:  - Ogłoszenie L.dz.  TI/022/57/15 z dnia 19.02.2015r.

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

 

OGŁOSZENIE  Nr 4/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na  dostawę młynka nożowego.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikiem do pobrania poniżej:

Załączniki:  -  Ogłoszenie L.dz.  TI/022/55/15 z dnia 19.02.2015r.

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

OGŁOSZENIE 03/15

MESKO S.A., Zakład Z-8 (DM-8) zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na wykonanie remontu Osadnika Wód Deszczowych ZD w Skarżysku – Kam. przy ul. Ekonomii 8.
Zakres prac do wykonania oraz rysunek poglądowy osadnika są załączone do ogłoszenia jako załączniki.
Szczegółowych informacji na powyższy temat można uzyskać w Oddziale Infrastruktury Zakładu Z-8 informacji udziela Pan Edward Głowacki tel. (041) 253 68 34.
W ofercie należy podać cenę netto na wykonanie całości prac.
Ponadto do oferty należy dołączyć:
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej,
- nr Regon i NIP,
- zaświadczenie  z  ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami,
- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,
- zaświadczenie z banku, że firma nie jest obciążona żadnym długiem egzekucyjnym,
- referencje.
Oferta powinna być złożona do dnia 02.03.2015 r. do godz.1500 w siedzibie DM-8, Mesko S.A. w Skarżysku – Kam., ul. Ekonomii 8 w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,, oferta na wykonanie remontu osadnika ZD‘’.
Mesko S.A. zastrzega sobie prawo anulowania konkursu ofert na każdym etapie  postępowania bez podania przyczyny.
Kontakt: Nr. faksu:  (041) 253 68 06
Tel. (041) 253 68 34, Edward Głowacki
Załączniki  Zał nr 1; zał nr 2

 

 

OGŁOSZENIE 02/15

MESKO S.A., Zakład Z-8 (DM-8) zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na wykonanie n/w robót w Zakładzie Budowy Maszyn i Narzędzi Specjalnych (Z-5) w Skarżysku – Kam. przy ul. Mościckiego 42.
Prace do wykonania:
 1. 1. Wykonanie zasilania rozdzielnicy oraz oświetlenia pomieszczenia oprawami typu LED wg projektu wykonawczego.
 2. 2. Wykonanie posadzki w pomieszczeniach z żywicy epoksydowej typu ,,schomburg’’.
Szczegółowy zakres robót znajduje się w Oddziale Infrastruktury Zakładu Z-8, niezbędnych informacji na powyższy temat udziela Pan Edward Głowacki tel. (041) 253 68 34.
W ofercie należy podać cenę netto osobno na każdy temat robót oraz cenę łączną na wykonanie całości prac.
Ponadto do oferty należy dołączyć:
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej,
- nr Regon i NIP,
- zaświadczenie  z  ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami,
- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,
- zaświadczenie z banku, że firma nie jest obciążona żadnym długiem egzekucyjnym,
- referencje.
Oferta powinna być złożona do dnia 02.03.2015 r. do godz.1500 w siedzibie DM-8, Mesko S.A. w Skarżysku – Kam., ul. Ekonomii 8 w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,, oferta na wykonanie robót w Z-5‘’.
Mesko S.A. zastrzega sobie prawo anulowania konkursu ofert na każdym etapie  postępowania bez podania przyczyny.
Kontakt: Nr. faksu:  (041) 253 68 06
Tel. (041) 253 68 34, Edward Głowacki

OGŁOSZENIE 01/15

 

Skarżysko-Kam. 16.01.2015

 

 

MESKO S.A., Zakład Z-8 (DM-8) zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na likwidację dzikiego wysypiska śmieci za budynkiem nr 6 w Skarżysku – Kam. przy ul. Ekonomii 8

Zakres prac do wykonania:

 1. Wywiezienie różnego rodzaju odpadów jak: drewniane skrzynie, opakowania metalowe po farbach, wióry i inny złom metalowy, tworzywo, szkło, itp.
 2. Uporządkowanie terenu po uprzątnięciu odpadów.
 3. Likwidacja pozostałości starego ogrodzenia z siatki.
 4. Wykonanie ogrodzenia z bramą pomiędzy budynkiem 130 a ogrodzeniem zewnętrznym zakładu.
 5. Jak w pkt.4 lecz pomiędzy budynkiem 6a a magazynem 97.
 6. Sprzątanie wskazanych obszarów w zakładzie z zalegającego złomu metali.

Pozyskany złom metali w ramach realizacji pkt.1-5 zakresu prac pozostaje w gestii wykonawcy. Na realizację pkt. 6 zakresu  prac należy podać proponowana cenę za pozyskany złom.

Z uzyskanymi odpadami należy postępować zgodnie z ustawą o odpadach. Szczegółowych informacji na powyższy temat udziela Pan Edward Głowacki tel. (041) 253 68 34.

W ofercie należy podać cenę netto dla całego zakresu robót oraz proponowaną cenę za pozyskany złom metali na realizację pkt.6 zakresu prac.

Ponadto do oferty należy dołączyć:

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej,

- nr Regon i NIP,

- zaświadczenie  z  ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami,

- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,

- zaświadczenie z banku, że firma nie jest obciążona żadnym długiem egzekucyjnym,

- referencje.

 

Oferta powinna być złożona do dnia 20.01.2015 r. do godz.1500 w siedzibie DM-8, Mesko S.A. w Skarżysku – Kam., ul. Ekonomii 8 w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,, oferta na likwidację dzikiego wysypiska śmieci za bud.6 ‘’.

Mesko S.A. zastrzega sobie prawo anulowania konkursu ofert na każdym etapie  postępowania bez podania przyczyny.

 

Kontakt: Nr. faksu:  (041) 253 68 06

Email: e.glowacki@mesko.com.pl

Tel. (041) 253 68 34, Edward Głowacki