Pozostałe ogłoszenia

OGŁOSZENIE  Nr 62/15

MESKO S.A., Zakład Z-8 (DM-8) zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na:

Remont elewacji bud. 27C1 i 27 C3

 

Załącznik: pobierz

 

 

OGŁOSZENIE  Nr 61/15

MESKO S.A., Zakład Z-8 (DM-8) zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na:

Remont przepompowni scieków PPS, Zbiornika ZD-2 oraz bud. nr 8

 

Załącznik: pobierz

 

 

OGŁOSZENIE  Nr 60/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę 2 kpl. zestawów komputerowych, laptopa i drukarek.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikiem do pobrania poniżej:

Załączniki:  - Ogłoszenie L.dz.  TI/022/231/15 z dnia 19.06.2015r.

 

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

 

OGŁOSZENIE  Nr 59/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę młyna strumieniowego wraz z wyposażeniem dla potrzeb utworzenia linii do mielenia materiałów wybuchowych w ramach realizacji projektu pn. „Utworzenie Polskiego Centrum Paliw Rakietowych”

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania poniżej:

Załączniki do pobrania:  - Ogłoszenie o zamówieniu

- SIWZ  L.dz.  229/TI/15 z dnia 19.06.2015r.

- Zał. Nr 1 – Warunki przetargowe

- Zał. Nr 2 – Druk oferty

- Zał. Nr 3 – Projekt umowy

- Zał. Nr 4 – Druk oświadczenia

- Zał. Nr 5 – Założenia techniczne

 

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl


 

 

OGŁOSZENIE  Nr 58/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę trójwalcarki dla potrzeb utworzenia linii do produkcji modyfikatorów właściwości balistycznych w ramach realizacji projektu pn. „Utworzenie Polskiego Centrum Paliw Rakietowych”

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania poniżej:

Załączniki do pobrania:  - Ogłoszenie o zamówieniu

- SIWZ  L.dz.  228/TI/15 z dnia 19.06.2015r.

- Zał. Nr 1 – Warunki przetargowe

- Zał. Nr 2 – Druk oferty

- Zał. Nr 3 – Projekt umowy

- Zał. Nr 4 – Druk oświadczenia

- Zał. Nr 5 – Założenia techniczne

 

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

OGŁOSZENIE 57/15

 

MESKO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 122

 

ogłasza nieograniczony

PRZETARG OFERTOWY

na sprzedaż:

 

Prawa użytkowania wieczystego n/w nieruchomości położonych   w Bolechowie przy
ul. Obornickiej 1, Gmina Czerwonak,  powiat poznański, tj:

 

 1. działki nr 45/26 o pow. 4 121 m2 zabudowanej budynkiem hali magazynowej o pow.
  2118,00 m2 wraz z rampą wyładowczą. Dla nieruchomości urządzona jest Księga Wieczysta Nr PO1P/00212463/6 prowadzona przez V Wydział Ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu.

 

Cena wywoławcza  – 1 409 600,00 zł netto

słownie: jeden  milion czterysta dziewięć tysięcy sześćset złotych netto

 1. działki nr 45/21 o pow. 8 680 m2 z częściowo utwardzonym terenem w postaci dróg i chodników. Dla nieruchomości urządzona jest Księga Wieczysta Nr PO1P/00227433/5 prowadzona przez V Wydział Ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu.

Cena wywoławcza  – 571 650,00 zł netto

słownie: pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych netto

 1. działki nr 45/14 o pow. 210 m2 niezabudowanej. Dla nieruchomości urządzona jest Księga Wieczysta Nr KW Nr PO1P/00227432/8 prowadzona przez V Wydział Ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu.

 

Cena wywoławcza  – 2 230,00 zł netto

słownie: dwa tysiące dwieście trzydzieści złotych netto

 

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie
z dopiskiem, odpowiednio: „przetarg – Bolechowo działka 45/26”, „przetarg – Bolechowo działka 45/21”, „przetarg – Bolechowo działka 45/14”, w siedzibie MESKO S.A. w Skarżysku-Kamiennej 26-111, przy ul. Legionów 122, Sekretariat Prezesa oraz wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto MESKO S.A. PKO BP S.A. Warszawa

17 1020 1097 0000 7102 0128 7408
w terminie do dnia 17.07.2015r. (decyduje data wpływu oferty i uznania rachunku).

Podana cena wywoławcza jest ceną netto, do której zostanie doliczony właściwy podatek
w obowiązującej wysokości

Oferta winna zawierać:

- imię, nazwisko i adres albo nazwę (firmę) i siedzibę oferenta wraz z odpisem KRS,

- dokładne określenie przedmiotu oferty wraz z oferowaną ceną nabycia,

- dowód wpłaty wadium,

- oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu określonymi w Regulaminie oraz ogłoszeniu i akceptuje je bez zastrzeżeń.

 

Cena nabycia nieruchomości winna być zapłacona najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem umowy ponosi Kupujący.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.07.2015 r. o godz. 1200 w siedzibie MESKO S.A.  w Skarżysku-Kamiennej.

W terminie 7 dni od otwarcia ofert oferent, którego oferta zostanie wybrana do dalszego postępowania zostanie o tym powiadomiony, a pozostałym oferentom zostanie zwrócone wadium.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli żaden z oferentów nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej, lub oferent, którego oferta została wybrana nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Sprzedającego.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn, prawo swobodnego wyboru oferty, a w razie zaoferowania zbliżonej ceny o różnicy nieprzekraczającej 10% ceny wywoławczej przez kilku oferentów, przeprowadzenie dodatkowej licytacji ustnej. Szczegółowe zasady, warunki oraz tryb przeprowadzenia przetargu reguluje Regulamin Przetargu, dostępny w siedzibie Spółki oraz na stronie  www.mesko.com.pl

Bliższe informacje dotyczące przedmiotu przetargu i możliwości jego oględzin można uzyskać pod numerami tel. 519150364 w Bolechowie lub 609300185 w Skarżysku-Kamiennej.

 

 

Załąłcznik: regulamin

 

 

OGŁOSZENIE 56/15

MESKO S.A., Zakład Z-8 (DM-8) zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na: Remont pokrycia dachowego GSZ I o GSZ II ul. Ekonomi 8, Skarżysko-Kamienna

 

Szczegóły ogłoszenia: załącznik

 

 

OGŁOSZENIE 55/15

Konkurs ofert na wykonanie audytu energetycznego.

MESKO S.A. ogłasza konkurs ofert na wykonie audytu energetycznego dla Spółki MESKO wraz z Oddziałami zamiejscowymi w Pionkach i Kraśniku, który powinien zostać przeprowadzony wedle poniższych parametrów:

 1. Wykonując audyt należy wskazać miejsca szczególnie odpowiedzialne za znaczące zużycie energii ze wskazaniem możliwych do zastosowania rozwiązań, umożliwiających redukcję zużycia występujących nośników energetycznych i podniesienia efektywności energetycznej Spółki.
 2. W przedstawionej analizie należy określić opłacalność poszczególnych zaproponowanych przedsięwzięć modernizacyjnych oraz wskazać rozwiązania najbardziej opłacalne i efektywne

Audyt powinien obejmować następujące obszary:

1. Gospodarki cieplna:

a. Źródła ciepła/chłodu/układy kogeneracyjne

b. Sieci cieplne

c. Instalacje wewnętrzne

d. Budynki użytkowe/przemysłowe/obiekty kubaturowe

e. Obszary i miejsca generujące możliwość wykorzystania ciepła odpadowego

2. Infrastruktura elektroenergetyczna

a. Urządzenia elektroenergetyczne

b. Sieci przesyłowe i dystrybucyjne

c. Układy transformatorowe

3.Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne

4. Systemy i napędy hydrauliczne

5. Sieci i instalacje gazowe/paliw ciekłych

6. Systemy sprężonego powietrza

7. Układy wentylacji mechanicznej w tym układy odpylające

8. Procesy/urządzenia/instalacje technologiczne

9.Inne obszary odpowiedzialne za ponadnormatywne zużycie nośników energii

 

 

 

 

Oferty należy złożyć w sekretariacie Głównego Energetyka, Szefa Zakładu ul. Legionów 122, 26-111 Skarżysko-Kamienna do dnia 14.07.2015r. do godziny 14.00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Oferty na wykonanie audytu energetycznego”. Wybrane firmy będą powiadomione o terminie dalszych negocjacji.

Oferta musi zawierać:

- identyfikację aktualnych źródeł i nośników energii

- zebranie i analizę danych pomiarowych

- określenie aktualnego rzeczywistego poziomu zużycia energii

- identyfikację miejsc mających znaczący wpływ na zużycie energii

- określenie wskaźników energetycznych i efektu energetycznego

- identyfikację niezgodności oraz wskazanie przyczyn ich powstawania

- obliczenie wielkości potencjału możliwej do osiągnięcia redukcji energii

- propozycję kierunków zmian i ulepszeń zgodnych z BAT

- optymalizację przyjętych rozwiązań

- analizę ekonomiczno-finansową zaproponowanych rozwiązań modernizacyjnych

- właściwe rekomendacje audytowe

- wskazanie możliwych do pozyskania środków finansowych/metod finansowania wdrożenia rekomendowanych rozwiązań technicznych

- propozycję cenową wykonania audytu dla poszczególnych   budynków/procesó/instalacji w zakresie wskazanym powyżej

- wyciąg z działalności gospodarczej/KRS

- termin i warunki płatności

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania przedsiębiorcy. MESKO S.A. zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert na każdym etapie postępowania.

Osobą do kontaktu z oferentami są:

Pan Tomasz Gębura tel.(041) 253 6700 lub tel. kom. 662 299 465

Pan Marcin Ożóg tel. (041) 253 6701 lub tel. kom. 695 202 114

 

 

OGŁOSZENIE 54/15

Konkurs ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.

MESKO S.A. ogłasza konkurs ofert na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami inwestorskimi instalacji solarnych lub alternatywnie pomp ciepła na potrzeby poszczególnych wydziałów naszej Spółki. Zaprojektowane instalacje dotyczyć mają budynków o numerach – KW-87, 84, 85, R60, 70C, 72C, 73C, 42C, 43C, 48/49C w których ciepło wykorzystywane jest do celów technologicznych głównie poza sezonem grzewczym.

Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w godz. 8:00 – 14:00.

Oferty należy złożyć w sekretariacie Głównego Energetyka, Szefa Zakładu ul. Legionów 122, 26-111 Skarżysko-Kamienna do dnia 18.06.2015r. do godziny 14.00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Oferty na wykonanie dokumentacji projektowej instalacji solarnych”. Wybrane firmy będą powiadomione o terminie dalszych negocjacji.

Oferta musi zawierać:

- propozycję cenową

- wyciąg z działalności gospodarczej/KRS

- termin wykonania i warunki płatności

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania przedsiębiorcy. MESKO S.A. zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert na każdym etapie postępowania. Przy wyborze najlepszej oferty pod uwagę będzie brana cena oraz termin płatności.

Osobą do kontaktu z oferentami jest Pan Radosław Materek tel. kom. 695 204 861

 

 

 

OGŁOSZENIE 53/15

Konkurs ofert na dostawę i montaż lamp oświetleniowych.

MESKO S.A. ogłasza konkurs ofert na dostawę i montaż kompletnych lamp oświetleniowych w technologii LED w ramach prowadzonego remontu oświetlenia budynku hali produkcyjnej  wedle parametrów określonych poniżej.

- remont zostanie przeprowadzony w hali produkcyjnej o wymiarach 61x48 metrów

- wysokość zawieszenia lamp 3m.

- światło barwy ciepłej (4500-5000oK)

- natężenie oświetlenia na wysokości 1,5m minimum 200lx

Konieczne jest przeprowadzenia wizji lokalnej w godz. 8:00 – 14:00 po wcześniejszym umówieniu z osobą wyznaczoną do kontaktu.

Oferty należy złożyć w sekretariacie Głównego Energetyka, Szefa Zakładu ul. Legionów 122, 26-111 Skarżysko-Kamienna do dnia 23.06.2015r. do godziny 14.00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Oferty na dostawę lamp oświetleniowych LED”. Wybrane firmy będą powiadomione o terminie dalszych negocjacji.

Oferta musi zawierać:

- projekt oświetlenia hali

- typ i ilość lamp wraz z określoną mocą

- propozycję cenową zakupu lamp

- koszt montażu lamp wraz z ich podłączeniem

- wyciąg z działalności gospodarczej/KRS

- termin i warunki płatności

- warunki gwarancji

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania przedsiębiorcy. MESKO S.A. zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert na każdym etapie postępowania. Przy wyborze najlepszej oferty pod uwagę będzie brana cena, okres gwarancji,  moc lamp i natężenie oświetlenia.

Osobą do kontaktu z oferentami jest Pan Tadeusz Połeć tel. kom. 662 062 745.

 

 

 

OGŁOSZENIE 52/15

 

MESKO S.A. Zakład Z-8 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania

ofert na:

Wykonanie przeprowadzki maszyn i urządzeń, przyrządów, narzędzi technologicznych i innego oprzyrządowania do MESKO S.A. ul. Legionów 122, 26-111 Skarżysko-Kamienna.

Maszyny, urządzenia i inne pozycje znajdują się aktualnie w firmie Nitroerg S.A., lokalizacjach Plac Alfreda Nobla 1, 43-150 Bieruń oraz ul. Zawadzkiego 1, 42-693 Krupski Młyn.

W zakresie prac przewidziane jest odłączenie maszyn i urządzeń, ich demontaż na wydziałach produkcyjnych, przygotowanie wszystkich pozycji do transportu, załadunku na samochody i przewiezienie do Skarżyska-Kamiennej ul. Ekonomii 8.

Wraz z zapytaniem dołączone są wykazy maszyn i urządzeń:

Załącznik Nr 1 – Nitroerg Bieruń

Załącznik Nr 2 – Nitroerg Krupski Młyn.

 

W ofercie należy podać cenę netto i brutto za wykonanie całego zadania oraz przewidywany czas realizacji zadania.

Ponadto do oferty należy dołączyć:

– zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej

– zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłatami

– polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości, co najmniej 100 000zł

– zaświadczenie z banku, że firma nie jest obciążona żadnym długiem egzekucyjnym

– referencje

 

Oferta powinna być złożona do dnia 19.06.2015r.do godz.15oo w siedzibie DM-8 MESKO S.A. Skarżysko-Kamienna ul. Ekonomii 8 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Przeprowadzka maszyn i urządzeń z Nitroerg Bieruń i Krupski Młyn do MESKO S.A. Skarżysko-Kamienna”

MESKO S.A. zastrzega sobie prawo anulowania konkursu ofert na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn.

Szczegółowych informacji udziela P. Bogdan Bilski tel. 41 253 6820, email: b.bilski@mesko.com.pl fax – 41 253 6806 lub Adam Rzuchowski tel. 41 253 6802, email: a.rzuchowski@mesko.com.pl.

 

 

 

OGŁOSZENIE  Nr 51/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę pieca komorowego do pracy w temperaturze do 14000C.

Pełna treść Ogłoszenia do pobrania poniżej:

Załączniki:  - Ogłoszenie L.dz.  TI/022/206/15 z dnia 28.05.2015r.

 

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

 

OGŁOSZENIE  Nr 50/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę pieca komorowego do pracy w temperaturze do 9000C.

Pełna treść Ogłoszenia do pobrania poniżej:

Załączniki:  - Ogłoszenie L.dz.  TI/022/205/15 z dnia 28.05.2015r.

 

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

 

 

OGŁOSZENIE  Nr 49/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę urządzenia do wytwarzania stałego pola magnetycznego (magneśnica).

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikiem do pobrania poniżej:

Załączniki:  - Ogłoszenie L.dz.  TI/022/204/15 z dnia 28.05.2015r.

 

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

OGŁOSZENIE  Nr 48/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę zasilaczy, oscyloskopów, multimetrów i częstościomierza.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikiem do pobrania poniżej:

Załączniki:  - Ogłoszenie L.dz.  TI/022/195/15 z dnia 25.05.2015r.

 

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

 

OGŁOSZENIE  Nr 47/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na realizację projektu „Modernizacja produkcji prochu i amunicji  w MESKO S.A. Oddział w Pionkach” w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania poniżej:

Załączniki:

Zał. Nr 2 – Program funkcjonalno-użytkowy cz1; cz2; cz3

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

Załącznik  Nr 2a tj. Uzupełnienie do programu funkcjonalno-użytkowego.

 

Odpowiedzi na pytania: cz1; cz2; cz3; cz4; cz5

zał nr 1; zał nr 2

 

OGŁOSZENIE  Nr 46/15

MESKO S.A., Zakład Z-8 (DM-8) zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na: Roboty gospodarcze na terenie placu nr 2 przy ulicy Ekonomii 8 w Skarżysku-Kam.

 

Załącznik

OGŁOSZENIE  Nr 45/15

MESKO S.A., Zakład Z-8 (DM-8) zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na: Remont pomieszczeń WC i natrysków przy szatni damskiej i męskiej w bud. Centralnej Galwanizerni przy ulicy Ekonomii 8 Skarżysko-Kamienna

Załącznik

OGŁOSZENIE  Nr 44/15

MESKO S.A., Zakład Z-8 (DM-8) zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na: Wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w bud. 27C1; 27C2; 27C3 przy ulicy Ekonomii 8 Skarżysko-Kamienna

Załącznik

 

 

OGŁOSZENIE  Nr 43/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę wolumetru Scotta.

Pełna treść Ogłoszenia do pobrania poniżej:

Załączniki:  - Ogłoszenie L.dz.  TI/022/175/15 z dnia 11.05.2015r.

 

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

 

OGŁOSZENIE  Nr 42/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę wagi hydrostatycznej do wyznaczania gęstości ciał stałych.

Pełna treść Ogłoszenia do pobrania poniżej:

Załączniki:  - Ogłoszenie L.dz.  TI/022/174/15 z dnia 11.05.2015r.

 

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

 

OGŁOSZENIE  Nr 41/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę wózka paletowego ręcznego.

Pełna treść Ogłoszenia do pobrania poniżej:

Załączniki:  - Ogłoszenie L.dz.  TI/022/173/15 z dnia 11.05.2015r.

 

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

 

OGŁOSZENIE  Nr 40/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę urządzenia do  taśmowania prętów.

Pełna treść Ogłoszenia do pobrania poniżej:

Załączniki:  - Ogłoszenie L.dz.  TI/022/172/15 z dnia 11.05.2015r.

 

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

 

OGŁOSZENIE  Nr 39/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę piły taśmowej.

Pełna treść Ogłoszenia do pobrania poniżej:

Załączniki:  - Ogłoszenie L.dz.  TI/022/171/15 z dnia 11.05.2015r.

 

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

Ogłoszenie 38/15

MESKO S.A. ogłasza konkurs ofert na dostawę kompletnych lamp oświetleniowych w technologii LED w ramach prowadzonego remontu oświetlenia dróg wewnętrznych zakładu przemysłowego. Lampy w ilości 21szt. do zainstalowania na słupach o wysokości 8m. + 1,5m. wysięgnik. Dodatkowo 6szt. lamp parkowych do zainstalowania na słupach o wysokości 3m.

Oferty należy złożyć w sekretariacie Głównego Energetyka, Szefa Zakładu ul. Legionów 122, 26-111 Skarżysko-Kamienna do dnia 26.05.2015r. do godziny 13.00 w zaklejonych kopertach. Wybrane firmy będą powiadomione o terminie dalszych negocjacji.

Oferta musi zawierać:

- typ i ilość lamp wraz z określoną mocą

- propozycję cenową

- wyciąg z działalności gospodarczej/KRS

- termin i warunki płatności

- warunki gwarancji

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania przedsiębiorcy. MESKO S.A. zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert na każdym etapie postępowania. Przy wyborze najlepszej oferty pod uwagę będzie brana cena, moc lamp, natężenie oświetlenia oraz warunki gwarancji.

Osobą do kontaktu z oferentami jest Pan Tomasz Stępień tel. kom. 662 186 101.

 

 

Ogłoszenie 37/15

MESKO S.A., Zakład Z-8 (DM-8) informuje, że Ogłoszenie nr 29/15 zostało anulowane ze względu na konieczność poszerzenia zakresu prac.

MESKO S.A., Zakład Z-8 (DM-8) zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na wykonanie: Dokumentacji projektowej przystosowania pomieszczeń Bud. 53C-12C

 

Treść ogłoszenia: załącznik

 

Ogłoszenie 36/15

MESKO S.A., Zakład Z-8 (DM-8) zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na wykonanie: "Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy i klatek schodowych w Biurze Głównym przy ulicy Legionów 122 w Skarżysku-Kamiennej."

Załącznik: pobierz

 

 

Ogłoszenie 35/15

MESKO S.A., Zakład Z-8 (DM-8) zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na realizację zadania pn.: „Przegląd techniczny komina żelbetowego h=70m”.

Zakres prac będących przedmiotem postępowania konkursowego:

−        Przegląd płaszcza zewnętrznego trzonu komina,

−        Przegląd powierzchni wewnętrznej drąży kominowej,

−        Przegląd osprzętu stalowego (galerie, drabiny),

−        Przegląd zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych,

−        Geodezyjny pomiar pionowości osi trzonu komina,

−        Przegląd instalacji odprowadzania kondensatu,

−        Przegląd instalacji oświetlenia przeszkodowego,

−        Przegląd instalacji odgromowej,

−        Wykonanie dokumentacji fotograficznej,

−        Opracowanie sprawozdania z przeglądu

Komin znajduje się za budynkiem Elektrociepłowni w Skarżysku Kamiennej przy ulicy Mościckiego 14. Budowlę wykonano w konstrukcji żelbetowej monolitycznej. Wykładzinę wewnętrzną do wysokości + 68 m stanowi żarobeton, powyżej cegła kominówka. Zakończenie komina tworzy wyprofilowana głowica wyłożona płytami stalowymi, służącymi do zbierania wydobywających się z trzonu skroplin, które odprowadzane są systemem odwadniającym.

Komin posiada: oznakowanie przeszkodowe dzienne i nocne (lampy na barierkach podestów), dwie galerie do jego obsługi, drabinę z koszem ochronnym, instalację oświetleniową i odgromową.

Dodatkowo na trzonie komina zainstalowano infrastrukturę telefonii komórkowej.

Szczegółowych informacji udzielają:

Pan Edward Głowacki tel. (041) 253 68 34, 604 287 276 (w sprawach ofertacji),

Pan Radosław Materek tel. (041) 253 67 02, 695 204 861 (w sprawach technicznych)

W ofercie należy podać:

−        cenę netto i brutto za realizację całego zadania.

Ponadto do oferty należy dołączyć:

−        zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej,

−        nr Regon i NIP,

−        zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami,

−        polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,

−        zaświadczenie z banku, że firma nie jest obciążona żadnym długiem egzekucyjnym,

−        referencje.

Oferta powinna być złożona do dnia 22.05.2015r. do godz. 1400 w siedzibie Zakładu Z-8 (DM-8),     MESKO S.A. w Skarżysku–Kam., ul. Ekonomii 8 w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Przegląd techniczny komina żelbetowego h=70m"

MESKO S.A. zastrzega sobie prawo anulowania konkursu ofert na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Kontakt: Nr  faksu: (041) 253 68 06

Email: e.glowacki@mesko.com.pl

Tel. (041) 253 68 34, Edward Głowacki

Email: r.materek@mesko.com.pl

Tel. (041) 253 67 02, Radosław Materek

 

OGŁOSZENIE 34/15

MESKO S.A. ogłasza konkurs ofert na dostawę kompletnych lamp oświetleniowych w technologii LED lub indukcyjnych w ramach prowadzonego remontu oświetlenia hali Zakładu Budowy Maszyn i Narzędzi Specjalnych Z- 5 wedle parametrów określonych poniżej.

- remont zostanie przeprowadzony w trzech częściach hali produkcyjnej każda   o wymiarach 15x40 metrów

- wysokość zawieszenia lamp 7m.

- światło barwy ciepłej

- natężenie oświetlenia na wysokości 1,5m minimum 200lx

Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w godz. 8:00 – 14:00.

Oferty należy złożyć w sekretariacie Głównego Energetyka, Szefa Zakładu ul. Legionów 122, 26-111 Skarżysko-Kamienna do dnia 13.05.2015r. do godziny 14.00 w zaklejonych kopertach. Wybrane firmy będą powiadomione o terminie dalszych negocjacji.

Oferta musi zawierać:

- typ i ilość lamp wraz z określoną mocą

- propozycję cenową

- wyciąg z działalności gospodarczej/KRS

- termin i warunki płatności

- warunki gwarancji

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania przedsiębiorcy. MESKO S.A. zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert na każdym etapie postępowania. Przy wyborze najlepszej oferty pod uwagę będzie brana cena, moc lamp oraz natężenie oświetlenia.

Osobą do kontaktu z oferentami jest Pan Jan Strzelec tel. kom. 793 210 973

 

 

Uzupełnienie do ogłoszenia nr 33/15 z dnia 16.04.2015r.

dotyczącego konkurs ofert na wykonanie/modernizację stacji do produkcji wody zdemineralizowanej.

 

W powyższym ogłoszeniu zmianie ulegają parametry wody zdemineralizowanej

Właściwe wartości podajemy poniżej:

Twardość mval/l                       < 0,02

Przewodność µS/cm                  < 20

pH przy 200 8,5 – 9,5

W związku z powyższym zmianie ulega termin składania ofert, które należy złożyć w sekretariacie Głównego Energetyka, Szefa Zakładu ul. Legionów 122, 26-111 Skarżysko-Kamienna do dnia 06.05.2015r. do godziny 14.00 w zaklejonych kopertach.

Pozostała treść ogłoszenia nie ulega zmianie.

Przypominamy, że osobą do kontaktu z oferentami jest Pan Piotr Smolarczyk tel. (041) 253 6720 lub tel. kom. 662 186 106

OGŁOSZENIE  Nr 33/15

Konkurs ofert na wykonanie/modernizację stacji

do produkcji wody zdemineralizowanej.

 

MESKO S.A. ogłasza konkurs ofert na wykonie/modernizację stacji do produkcji wody zdemineralizowanej na potrzeby zakładowej elektrociepłowni wedle parametrów określonych poniżej.

- dostawa/modernizacja urządzenia o wydajności 12m³/h z automatycznym

pomiarem twardości i odczyny pH.

- parametry jakości wody zdemineralizowanej:

Twardość mval/l                       < 0,02

Przewodność µS/cm                 < 0,2

pH przy 200 8,5 – 9,5

- czas pracy stacji wyłącznie w okresie grzewczym tj. ok 6-7 miesięcy/rok.

Od potencjalnego wykonawcy wymaga się przeprowadzenia wizji lokalnej celem zapoznania się z warunkami zabudowy i ewentualną możliwością wykorzystania części bądź całości obecnie pracujących urządzeń do demineralizacji wody.

Oferty należy złożyć w sekretariacie Głównego Energetyka, Szefa Zakładu ul. Legionów 122, 26-111 Skarżysko-Kamienna do dnia 04.05.2015r. do godziny 14.00 w zaklejonych kopertach. Wybrane firmy będą powiadomione o terminie dalszych negocjacji.

Oferta musi zawierać:

- propozycję cenową w tym określenie kosztów dostawy urządzeń

- koszt montażu i uruchomienia urządzeń (wraz  z kosztami szkolenia)

- roczny kosz serwisu wraz kosztami materiałów eksploatacyjnych

- określenie prac, które przygotowuje inwestor

- alternatywnie, koszt modernizacji odgazowywacza

- wyciąg z działalności gospodarczej/KRS

- termin i warunki płatności

- warunki gwarancji

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania przedsiębiorcy. MESKO S.A. zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert na każdym etapie postępowania.

Osobą do kontaktu z oferentami jest Pan Piotr Smolarczyk tel. (041) 253 6720 lub tel. kom. 662 186 106

OGŁOSZENIE  Nr 32/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę frezarki z możliwością obróbki w 4-ch osiach..

Pełna treść Ogłoszenia do pobrania poniżej:

Załączniki:  - Ogłoszenie L.dz.  TI/022/133/15 z dnia 13.04.2015r.

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

 

OGŁOSZENIE  Nr 31/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę pH-metru.

Pełna treść Ogłoszenia do pobrania poniżej:

Załączniki:  - Ogłoszenie L.dz.  TI/022/132/15 z dnia 13.04.2015r.

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

 

OGŁOSZENIE  Nr 30/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę pompki (aspiratora) do poboru prób powietrza na stanowiskach pracy.

Pełna treść Ogłoszenia do pobrania poniżej:

Załączniki:  - Ogłoszenie L.dz.  TI/022/131/15 z dnia 13.04.2015r.

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 


OGŁOSZENIE 29/15

MESKO SA, Zakład Z-8 zaprasza zainteresowane Pracownie projektowe do składania oferty na:

Wykonanie dokumentacji projektowej przystosowania pomieszczeń bud. 53C do produkcji elementów metalowych z obróbką cieplną i galwaniczna wg. założeń technologicznych - I etap.

 

Załącznik

 

------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE 28/15

MESKO SA, Zakład Z-8 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania oferty na  wykonanie: Remont budynku Sp-8 Skarżysko-Kam ul Ekonomii 8 - Etap II

Załącznik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE 27/15

MESKO SA, Zakład Z-8 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania oferty na  wykonanie: Roboty Remontowo-budowlane w Zakładzie Budowy Maszyn Z-5 MESKO S.A.

załacznik

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE 26/15

 

MESKO S.A w Skarżysku-Kamiennej 26-110 ul. Legionów 122.

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż pakietu wszystkich następujących maszyn, urządzeń,  nakładów budowlanych i złomu stalowego wchodzących w skład mienia znajdującego się w Oddziale w Lubiczowie MESKO S.A. przy ul. Podskarbińskiej 32/34 w Warszawie 03-829.

pobierz - załącznik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE 25/15

MESKO S.A w Skarżysku-Kamiennej 26-110 ul. Legionów 122.

ogłasza pisemny przetarg ogłaszają konkurs Ofert pn. "Przetarg- Ręczniki frote".

Przedmiot zamówienia:

- ręczniki frotte gramatura 500-550/m2 wymiar: 50x100 i 70x 140

- przewidywana roczna ilość zakupu -około 1300 sztuk

- wyroby muszą spełniać wymagania ART. 2376 Kodeksu Pracy i do każdej dostawy musi być dołączone Świadectwo Jakości.

- z wybranym Oferentem zostanie podpisana umowa na okres 2 lat

- w okresie obowiązywania umowy będą obowiązywać stałe ceny

- dostawy na koszt i staraniem Dostawcy

Miejsce i termin złożenia ofert oraz wymagania jakim powinny odpowiadać oferty:

Ofertę wraz z wymienionymi poniżej dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem  "NIE OTWIERAĆ - OFERTA W PRZETARGU Ręczniki frotte" osobiście pod adresem:

Skarżysko Kam. ul. Ekonomii 8 pokój - Sekretariat HZ 
Termin uznaje się za zachowany, jeżeli oferta wpłynie

do dnia 08.04.2015r. do godz. 14.00

Oferta jest wiążąca w okresie 30 dni, licząc od dnia otwarcia ofert.

Oferta, czytelnie podpisana przez oferenta osobiście lub przez osobę uprawnioną do reprezentacji
oferenta, powinna zawierać:

 1. Imię i nazwisko lub nazwę ( firmę) oferenta;
 2. adres oraz numer telefonu oferenta;
 3. oferowaną cenę sprzedaży stałą na okres współpracy;
 4. nie dopuszcza się ofert wariantowych
 5. nie dopuszcza się ofert częściowych;
 6. kopię dokumentu tożsamości, jeżeli oferent jest osobą fizyczną;
 7. odpis z właściwego rejestru sądowego potwierdzający prawo do występowania w imieniu 
  oferenta, jeżeli oferent jest osobą prawna;
 8. pełnomocnictwo do występowania w imieniu oferenta, jeżeli ofertę w jego imieniu składa inna osoba;
 9. oświadczenie, podpisane przez oferenta osobiście lub przez osobę uprawnioną do  reprezentacji oferenta, o zapoznaniu się z Ogłoszeniem;
 10. oświadczenie, podpisane przez oferenta osobiście lub przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta, o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu lub że oferent ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin
 11. zaświadczenie o nie zaleganiu opłat z US i ZUS.
 12. wykaz ewentualnych poddostawców lub konsorcjantów

Oferta może zawierać oświadczenie, podpisane przez oferenta osobiście lub przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta, o wyrażeniu zgody na poinformowanie o wynikach przetargu drogą elektroniczną lub za pośrednictwem faksu. W takim przypadku, oferent powinien podać także adres  e-mail lub numer faksu.

Dopuszcza się składanie ofert przez konsorcjum i podzlecać część prac poddostawcom. Wówczas
konsorcjanci i poddostawcy zobowiązani są do dostarczenia dokumentów wymienionych powyżej w
punktach 1, 2, 6,7,11. Konsorcjum musi przedstawić umowę konsorcjum ze wskazaniem LIDERA
konsorcjum działającego w jego imieniu i reprezentacji.


MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU

Przetarg zostanie przeprowadzony- Komisja dokona otwarcia kopert w dniu 09.04.2015r w
Skarżysku-Kamiennej o godzinie 11.00. Z postępowania komisja sporządzi protokół

Wadium - Nie przewiduje się wnoszenia wadium.

Odrzucenie oferty:

Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

 1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu przez oferenta lub w
  niewłaściwy sposób inny niż w ogłoszeniu;
 2. nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w Ogłoszeniu o przetargu. Komisja
  przetargowa może wzywać oferenta telefonicznie do jej uzupełnienia w terminie l-go dnia.
 3. Po bezskutecznym upływie tego terminu, oferta ulega odrzuceniu z przyczyn formalnych.

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadomi oferenta w terminie 3 dni od dnia odrzucenia.

ZA WARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

Osoby wybrane jako Dostawcy zostaną zawiadomieni o terminie i miejscu zawarcia umowy
najpóźniej w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Brak podpisania umowy w ciągu 7 dni automatycznie eliminuje oferenta od dalszego postępowania i stanowi możliwość wyboru kolejnej najlepszej oferty.

OPŁATY I KOSZTY

W szystkie opłaty i podatki związane z zawarciem umowy i przygotowaniem oferty ponosi w całości
Oferent.

INFORMACJE DODATKOWE

Przetarg odbędzie się na warunkach określonych w Ogłoszeniu o przetargu.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwołania, unieważnienia oraz zamknięcia przetargu
bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn i na każdym etapie postępowania.
Dokumenty złożone w postępowaniu przetargowym nie będą zwracane.

----------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE  Nr 24/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę zestawów komputerowych, laptopów i urządzeń peryferyjnych.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania poniżej:

Załączniki:  - Ogłoszenie L.dz.  TI/022/101/15 z dnia 18.03.2015r.

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE  Nr  18/15

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE  Nr  17/15

 

----------------------------------------------------


 


 

 

OGŁOSZENIE 03/15

MESKO S.A., Zakład Z-8 (DM-8) zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na wykonanie remontu Osadnika Wód Deszczowych ZD w Skarżysku – Kam. przy ul. Ekonomii 8.
Zakres prac do wykonania oraz rysunek poglądowy osadnika są załączone do ogłoszenia jako załączniki.
Szczegółowych informacji na powyższy temat można uzyskać w Oddziale Infrastruktury Zakładu Z-8 informacji udziela Pan Edward Głowacki tel. (041) 253 68 34.
W ofercie należy podać cenę netto na wykonanie całości prac.
Ponadto do oferty należy dołączyć:
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej,
- nr Regon i NIP,
- zaświadczenie  z  ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami,
- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,
- zaświadczenie z banku, że firma nie jest obciążona żadnym długiem egzekucyjnym,
- referencje.
Oferta powinna być złożona do dnia 02.03.2015 r. do godz.1500 w siedzibie DM-8, Mesko S.A. w Skarżysku – Kam., ul. Ekonomii 8 w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,, oferta na wykonanie remontu osadnika ZD‘’.
Mesko S.A. zastrzega sobie prawo anulowania konkursu ofert na każdym etapie  postępowania bez podania przyczyny.
Kontakt: Nr. faksu:  (041) 253 68 06
Tel. (041) 253 68 34, Edward Głowacki
Załączniki  Zał nr 1; zał nr 2

 

 

OGŁOSZENIE 02/15

MESKO S.A., Zakład Z-8 (DM-8) zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na wykonanie n/w robót w Zakładzie Budowy Maszyn i Narzędzi Specjalnych (Z-5) w Skarżysku – Kam. przy ul. Mościckiego 42.
Prace do wykonania:
 1. 1. Wykonanie zasilania rozdzielnicy oraz oświetlenia pomieszczenia oprawami typu LED wg projektu wykonawczego.
 2. 2. Wykonanie posadzki w pomieszczeniach z żywicy epoksydowej typu ,,schomburg’’.
Szczegółowy zakres robót znajduje się w Oddziale Infrastruktury Zakładu Z-8, niezbędnych informacji na powyższy temat udziela Pan Edward Głowacki tel. (041) 253 68 34.
W ofercie należy podać cenę netto osobno na każdy temat robót oraz cenę łączną na wykonanie całości prac.
Ponadto do oferty należy dołączyć:
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej,
- nr Regon i NIP,
- zaświadczenie  z  ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami,
- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,
- zaświadczenie z banku, że firma nie jest obciążona żadnym długiem egzekucyjnym,
- referencje.
Oferta powinna być złożona do dnia 02.03.2015 r. do godz.1500 w siedzibie DM-8, Mesko S.A. w Skarżysku – Kam., ul. Ekonomii 8 w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,, oferta na wykonanie robót w Z-5‘’.
Mesko S.A. zastrzega sobie prawo anulowania konkursu ofert na każdym etapie  postępowania bez podania przyczyny.
Kontakt: Nr. faksu:  (041) 253 68 06
Tel. (041) 253 68 34, Edward Głowacki

OGŁOSZENIE 01/15

 

Skarżysko-Kam. 16.01.2015

 

 

MESKO S.A., Zakład Z-8 (DM-8) zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na likwidację dzikiego wysypiska śmieci za budynkiem nr 6 w Skarżysku – Kam. przy ul. Ekonomii 8

Zakres prac do wykonania:

 1. Wywiezienie różnego rodzaju odpadów jak: drewniane skrzynie, opakowania metalowe po farbach, wióry i inny złom metalowy, tworzywo, szkło, itp.
 2. Uporządkowanie terenu po uprzątnięciu odpadów.
 3. Likwidacja pozostałości starego ogrodzenia z siatki.
 4. Wykonanie ogrodzenia z bramą pomiędzy budynkiem 130 a ogrodzeniem zewnętrznym zakładu.
 5. Jak w pkt.4 lecz pomiędzy budynkiem 6a a magazynem 97.
 6. Sprzątanie wskazanych obszarów w zakładzie z zalegającego złomu metali.

Pozyskany złom metali w ramach realizacji pkt.1-5 zakresu prac pozostaje w