Pozostałe ogłoszenia

OGŁOSZENIE nr 99/15

MESKO S.A. w Skarżysku-Kamiennej zaprasza do składania ofert na uzyskanie zamówienia
w przedmiocie „Remont dwóch mieszarko-ugniatarek do produkcji prochów wielobazowych w ramach inwestycji pn. „Modernizacja produkcji prochu i amunicji w MESKO S.A. Oddział w Pionkach”

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania poniżej

Załączniki:

1.   Ogłoszenie o zamówieniu

2.   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), znak L.dz. DPi/279/2015

Zał. Nr 1 – Warunki przetargowe
Zał. Nr 2 – Specyfikacja techniczna
Zał. Nr 3 – Druk oferty
Zał. Nr 4 – Projekt umowy
Zał. Nr 5 – Druk oświadczenia

 

 

Informaja do ogłoszenia 90/15 i 91/15

Zawiadomienie o przedłużeniu składania ofert 90 i 91

Pytania i odpowiedzi TI.022.401.15 - Ogl. 90.15

Pytania i odpowiedzi TI.022.402.15 Ogl. 91_15

 

OGŁOSZEWNIE 98/15

MESKO S.A. Oddział Kraśnik-Bolechowo w Kraśniku zaprasza zainteresowane podmioty do składania oferty na wykonanie:

„Remont tokarki numerycznej PORĘBA Typ TRP63MN nr maszyny 7402-09-02020-07
ul. Fabryczna 6, 23-210 Kraśnik”

Szczegółowy zakres robót zawiera Załącznik do ogłoszenia.

W ofercie należy podać cenę netto i brutto dla całego zagadnienia  oraz termin realizacji.

Do oferty należy dołączyć Kosztorys Ofertowy zawierający wszystkie punkty przedmiaru robót z Załącznika do ogłoszenia.

 

Ponadto do oferty należy dołączyć:

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności  gospodarczej,

- nr REGON i NIP,

- zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłatami,

- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości co najmniej 100 000 zł,

- zaświadczenie z banku, że firma nie jest obciążona żadnym długiem egzekucyjnym,

- referencje.

 

Oferta powinna być złożona do dnia 22.09.2015 r. do godziny 15.00 w MESKO S.A. Oddział Kraśnik-Bolechowo, ul. Fabryczna 6, 23-210 Kraśnik w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Remont tokarki PORĘBA”

Mesko S.A. zastrzega sobie prawo anulowania konkursu ofert na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Pan Marcin Mazurkiewicz

Kontakt: tel. 81 825 75 87

Email: m.mazurkiewicz@mesko.com.pl.

Załącznik nr 1

Lp.

Opis i wyliczenia

1

Szlifowanie łoża

2

Wymiana podajnika wiór

3

Wymiana uszkodzonych przycisków

4

Sprawdzenie luzu suportu:

a)wzdłużny

b)poprzeczny

5

Sprawdzenie głowicy

6

Inne naprawy konieczne do prawidłowej pracy obrabiarki

 

 

 

OGŁOSZENIE 97/15

MESKO S.A. Oddział Kraśnik-Bolechowo w Kraśniku zaprasza zainteresowane podmioty do składania oferty na wykonanie:

Remontu pokrycia dachowego części budynku hali 202 ul. Fabryczna 6, 23-210 Kraśnik

Szczegółowy zakres robót zawiera Załącznik do ogłoszenia.

W ofercie należy podać cenę netto i brutto dla całego zagadnienia oraz termin realizacji.

Do oferty należy dołączyć Kosztorys Ofertowy zawierający wszystkie punkty przedmiaru robót z Załącznika do ogłoszenia.

 

Ponadto do oferty należy dołączyć:

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej,

- nr REGON i NIP,

- zaświadczenie z US i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłatami,

- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości co najmniej 100 000 zł,

- zaświadczenie z banku, że firma nie jest obciążona żadnym długiem egzekucyjnym,

- referencje.

 

Oferta powinna być złożona do dnia 22.09.2015 r. do godziny 15.00 w Mesko S.A. Odział Kraśnik-Bolechowo, ul. Fabryczna 6, 23-210 Kraśnik w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Remont pokrycia dachowego budynek hala 202”

MESKO S.A. zastrzega sobie prawo anulowania konkursu ofert na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Pan Marcin Mazurkiewicz

Kontakt: tel. 81 825 75 87

Email: m.mazurkiewicz@mesko.com.pl.

Załącznik

Lp.

Opis i wyliczenia

j.m.

Obmiar

1

Rozebranie obróbek blacharskich

m2

640

2

Pokrycie dachu papą termozgrzewalną dwoma warstwami

m2

6000

3

Udrożnienie rur spustowych

m2

200

4

Wymiana rur spustowych nie nadających się do użytku z rewizją

m2

200

5

Obróbki z blach ocynkowanej

m2

640

 

 

 

OGŁOSZENIE  96/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na wykonanie "Remont układu chłodzenia wody DEMI urządzeń obróbki indukcyjnej"- generatory z wzbudnikami.

do pobrania pełna treść ogłoszenia

 

OGŁOSZENIE  95/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę odkurzacza przemysłowego.

Pełna treść Ogłoszenia  do pobrania poniżej:

Załączniki do pobrania:  - Ogłoszenie   L.dz.  TI/022/364/15 z dnia 08.09.2015r.

 

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

 

-------------------------------------------

OGŁOSZENIE  94/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę eksykatora szafkowego.

Pełna treść Ogłoszenia  do pobrania poniżej:

Załączniki do pobrania:  - Ogłoszenie   L.dz.  TI/022/363/15 z dnia 08.09.2015r.

 

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert do 15.10.2015r do porania

------------------------

Ogłoszenie 93/15

Konkurs ofert na remont oświetlenia w budynku nr 8 na Placu nr 2

 

MESKO S.A. ogłasza konkurs ofert na wykonanie remontu oświetlenia w technologii LED wraz z częściową wymianą instalacji elektrycznej w Budynku 8 Zakładu nr 8 w zakresie określonym poniżej:

a)     w placówkach: konstrukcyjnej, frezarek, szlifierek, ostrzałek,
SIP-ów – wymiana samych opraw oświetleniowych – ok. 100
opraw (dokładna ilość lamp zostanie dobrana przez oferenta z uwzględnieniem opisanych niżej wymagań natężenia oświetlenia);

b)     w placówkach: tokarek, gilotyny, wypożyczalni, rozdzielni, magazynku,
ślusarni – wymiana opraw oświetleniowych oraz instalacji elektrycznej – ok.110 opraw (dobranie dokładnej ilości lamp jak w podpunkcie a);

c)     w placówce stolarni (zagrożenie pyłami drewna)
– wymiana opraw oraz instalacji elektrycznej – 30 opraw w wykonaniu Ex oraz instalacja elektryczna dostosowane  do strefy zagrożenia „22”.

Wymagania dotyczące natężenia oświetlenia:

a)     natężenie oświetlenia mierzone na wysokości 1 m: spawalnia, tokarki, frezarki,
stolarnia - 300 lx; szlifierki, ostrzałki, ślusarnia, SIP - 500 lx; pozostałe placówki
i pomieszczenia - 300 lx;

b)     światło barwy ciepłej (4500-5000°K).

Konieczne jest przeprowadzenie wizji lokalnej w godz. 8:00 – 14:00 po wcześniejszym umówieniu z osobą wyznaczoną do kontaktu.

Oferty należy złożyć w sekretariacie Głównego Energetyka, Szefa Zakładu ul. Legionów 122, 26-111 Skarżysko-Kamienna do dnia 29.09.2015r. do godziny 14.00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Oferta na dostawę i remont oświetlenia w budynku nr 8 na Placu nr 2”. Wybrane firmy będą powiadomione o terminie dalszych negocjacji.

Oferta musi zawierać:

c)     projekt oświetlenia budynku,

d)     typ i ilość lamp wraz z określoną mocą,

e)     propozycję cenową,

f)      koszt montażu lamp i instalacji wraz z ich podłączeniem,

g)     wyciąg z działalności gospodarczej/KRS,

h)     termin i warunki płatności,

i)      warunki gwarancji,

j)      oświadczenie o wykonaniu wizji lokalnej.

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania przedsiębiorcy. MESKO S.A. zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert na każdym etapie postępowania. Przy wyborze najlepszej oferty pod uwagę będzie brana cena, okres gwarancji,  moc lamp
i natężenie oświetlenia.

Osobą do kontaktu z oferentami jest Pan Tadeusz Połeć tel. kom. 41 25 36 774.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE92/15

MESKO S.A. w Skarżysku-Kamiennej zaprasza do składania ofert na

 

wykonanie dokumentacji projektowej przystosowania pomieszczeń bud. 53c-12c do:

- produkcji elementów metalowych z obróbką cieplną i galwaniczną

- elaboracji wyrobów pirotechnicznych w/g założeń technologicznych

- adaptacje pom. do wykonania trójnitrorezorcyjanu ołowiu i azydku ołowiu w bud.53c-5

Treść o zamówieniu do pobrania

 

OGŁOSZENIE 91/15

MESKO S.A. w Skarżysku-Kamiennej zaprasza do składania ofert na uzyskanie zamówienia
w przedmiocie „Udzielenie licencji o korzystanie z technologii do produkcji elementów spalających się łuski
CCC w ramach inwestycji pn. „Modernizacja produkcji prochu i amunicji w MESKO S.A. Oddział w Pionkach”

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania poniżej

1.      Ogłoszenie o zamówieniu

2.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Nr  L.dz. DPi/243/2015

 

Zał. Nr 1 – Warunki przetargowe

 

Zał. Nr 2 – Specyfikacja techniczna

Zał. Nr 3 – Druk oferty

Zał. Nr 4 – Druk oświadczenia

 

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania
z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres  
e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

-----------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE nr 90/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza do składania ofert na uzyskanie zamówienia w
przedmiocie „Udzielenie licencji o korzystanie z technologii do produkcji prochów wielobazowych w
ramach inwestycji pn. „Modernizacja produkcji prochu i amunicji w MESKO S.A. Oddział w Pionkach”

 

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania poniżej

Załączniki:

1.      Ogłoszenie o zamówieniu

 

2.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Nr  L.dz. DPi/242/2015

 

Zał. Nr 1 – Warunki przetargowe

 

Zał. Nr 2 – Specyfikacja techniczna


Zał. Nr 3 – Druk oferty
Zał. Nr 4 – Druk oświadczenia

 

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania
z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres  
e-mail: inwestycje@mesko.com.pl


OGŁOSZENIE  Nr 89/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa instalacji zamkniętego obiegu wody chłodniczej dla urządzeń obróbki cieplnej w bud. 27C”.

Pełna treść Ogłoszenia  wraz z załącznikiem do pobrania poniżej:

Załączniki do pobrania:  - Ogłoszenie   L.dz.  TI/022/342/15 z dnia 28.08.2015r.

 

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

------------------------------------------

OGŁOSZENIE  Nr 88/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na wykonanie: Remontdaxhu budynku nr 70 ul Mościckiego 8, Skarżysko-Kamienna

Załącznik

 

 

OGŁOSZENIE  Nr 87/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na wykonanie: Remont instalacji odgromowejbud SP.8 ul Mościckiego 8, Skarżysko-Kamienna

Załącznik

 

OGŁOSZENIE  Nr 86/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na wykonanie: Remont dróg dojazdowych i wykonanie placu manewrowego przy bud SP.8 ul Mościckiego 8, Skarżysko-Kamienna

Załącznik

 

OGŁOSZENIE  Nr 85/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na wykonanie: Remont zadaszenia zbiornika wody obiegowej ul Mościckiego 14, Skarżysko-Kamienna

Załącznik

OGŁOSZENIE  Nr 84/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na wykonanie: Remont elewacji bud EC - nowa kotłownia (101/0088) przy ul. Mościckiego Skarżysko Kamienna

Załąłcznik

OGŁOSZENIE  Nr 83/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na wykonanie: Wykonanie wymiany stolarki okiennej w bud 27C1, 27C2, 27C3 przy ul. Ekonomi 8, Skarżysko-Kamienna

Załacznik

 

OGŁOSZENIE  Nr 82/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na wykonanie Wentylacji magazynów chemicznych w bud. Centralnej Galwanzernii ulicy Ekonomii 8 w Skarzysku-Kam.

Załącznik

OGŁOSZENIE  Nr 81/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na wykonanie Wentylacji nawiewnej w budynku Elektropolerowni przy ulicy Ekonomii 8 w Skarzysku-Kam.

Załącznik

OGŁOSZENIE  Nr 80/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji  pn. „Utworzenie Polskiego Centrum Pali Rakietowych”.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania poniżej:

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Nr  L.dz. 302/TI/15 – 21.07.2015r.
 3. Zał. Nr 1 – Warunki przetargowe,
 4. Zał. Nr 2 – Specyfikacja techniczna cz. 1, 2, 3
 5. Zał. Nr 2cd – Rysunki do Specyfikacji technicznej - Zał nr 1,  1A, 1B, 2, 2A, 2B, 3, 3A, 3B, 4, 4A ,4B, 4C, 4D, 5, 5A, 6, 6A, 7, 7A, 8, 8A, 9
 6. Zał. Nr 3 – Druk oferty,
 7. Zał. Nr 4 – Projekt umowy,
 8. Zał. Nr 5 – Druk oświadczenia

 

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

OGŁOSZENIE  Nr 79/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę programu symulacyjnego ANSYSY PROFESSIONAL NLT .

Pełna treść Ogłoszenia  do pobrania poniżej:

Załączniki do pobrania:  - Ogłoszenie   L.dz. TI/022/304/15 z dnia 22.07.2015r.

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

 

OGŁOSZENIE  Nr 78/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę aparatury do analizy i pomiaru napięć i prądów generowanych przez urządzenia FCG oraz pomiarów pól elektrycznych i magnetycznych.

Pełna treść Ogłoszenia  do pobrania poniżej:

Załączniki do pobrania:  - Ogłoszenie   L.dz.  TI/022/305/15 z dnia 22.07.2015r.

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

OGŁOSZENIE  Nr 77/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę aparatury do pomiaru prędkości detonacji.

Pełna treść Ogłoszenia  do pobrania poniżej:

Załączniki do pobrania:  - Ogłoszenie   L.dz.  TI/022/306/15 z dnia 22.07.2015r.

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

 


OGŁOSZENIE 76/15

Konkurs ofert na wykonanie remontu infrastruktury ciepłowniczej

Oddziału w Pionkach

 

MESKO S.A. ogłasza konkurs ofert na wykonie remontu infrastruktury ciepłowniczej Oddziału w Pionkach, którego zakres rzeczowy obejmuje:

 1. Remont węzłów cieplnych:
  1. węzła W-16 i  W-16A – moc 873kW
  2. węzła BO-1 – moc 560kW
  3. węzła BO-2 – moc 260kW

Należy zdemontować istniejące urządzenia i zamontować węzły kompaktowe oparte
o wymienniki płytowe z automatyką pogodową. W zakres rzeczowy zadań związanych z montażem nowych węzłów wchodzi również remont budynków w minimalnym zakresie tj.

- naprawa ubytków tynków, posadzki,

- malowanie ścian farbami emulsyjnymi, lamperii farbami olejnymi,

posadzki farbami do betonu,

- pomieszczenia wymiennikowni powinny mieć odpowiednią wentylację grawitacyjną oraz instalacje elektryczne (oświetleniowe i gniazd wtykowych), a także ochrony przeciwporażeniowej i instalacje wod-kan.

 1. Remont sieci cieplnej:

Sieci WP w technologii spiro na istniejących estakadach długości łącznej 2 280 mb.
od węzła BO-1 do węzła BO-2 DN-125 i od węzła BO-1 do węzła W-20A DN-100.

W zakres remontu sieci wchodzi również naprawa lub wymiana elementów estakady oraz jej konserwacja farbami chlorokauczukowymi.

 1. Remont przyłączy:

Przyłącza NP do budynków:

 1. 1.    134A i 134B – DN 25 - 80 mb. i DN 20 - 18mb (9+9 mb.)
 2. 2.    162B – DN-50 - 42 mb.

Przyłącza należy wykonać w technologii rur preizolowanych z włączeniem do rozdzielaczy w budynkach i do istniejącej sieci NP.

Parametry pracy sieci WP – 135/800C; NP – 90/700C

Oferty należy złożyć w sekretariacie Oddziału w Pionkach u. Zakładowa 7
do dnia 30.07.2015 r. do godziny 14.00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Oferty
na wykonie remontu infrastruktury ciepłowniczej Oddziału w Pionkach”. Wybrane firmy będą powiadomione o terminie dalszych negocjacji.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na wykonanie:

- remontu węzłów,

- remontu sieci,

- remontu przyłączy.

Oferta musi zawierać:

- propozycję cenową wykonania remontu

- wyciąg z działalności gospodarczej/KRS

- termin i warunki płatności

- referencje

- gwarancje

Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu wykonania dokładnych pomiarów. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione
do reprezentowania przedsiębiorcy. MESKO S.A. zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert na każdym etapie postępowania.

Osobami do kontaktu z oferentami są:

Pan  Jacek Zając – telefon 662 257 885

Pan Tomasz Gębura – telefon 662 299 465

 

 

OGŁOSZENIE  Nr 75/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji  projektu „Modernizacja produkcji prochu i amunicji  w MESKO S.A. Oddział w Pionkach” .

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania poniżej:

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Nr  L.dz. 297/TI/15 – 17.07.2015r.
 3. Zał. Nr 1 – Warunki przetargowe,
 4. Zał. Nr 2 – Specyfikacja techniczna cz. 1, 2, 3, 4
 5. Zał. Nr 3 – Druk oferty,
 6. Zał. Nr 4 – Projekt umowy,
 7. Zał. Nr 5 – Druk oświadczenia

 

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

 

 

Zmiana terminu nadsyłania ofert – dotyczy Ogłoszenia Nr 64/15

MESKO S.A. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Legionów 122, 26-111 Skarżysko-Kamienna przedłuża termin składania ofert na realizację zadania pn.: „Przebudowa przyłącza elektroenergetycznego w Bolechowie” do dnia 28.07.2015r. do godz. 1400.

Pozostałe warunki postępowania konkursowego pozostają niezmienione.

 

OGŁOSZENIE  Nr 74/15

MESKO S.A. Zakład Z-8 (DM-8) zaprasza zainteresowane pracownie projektowe do składania ofert na:
Wykonanie dokumentacji projektowej remontu budynków 27C, 2C1, 2C3 w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Ekonomii 8.

Załącznik: pobierz

 

 

OGŁOSZENIE  Nr 73/15

Konkurs ofert na połączenie systemu wodociągowego.

 

MESKO S.A. ogłasza konkurs ofert na wykonanie inwestycji polegającej na budowie połączenia systemu wodociągowego MESKO S.A. z miejską siecią wodociągową na działce nr ewid. 1/53 położonej w Skarżysku-Kamiennej w rejonie ulicy Ekonomii, od sieci wodociągowej z rur PCV Ø 225mm należącej do MPWiK SP. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej do sieci wodociągowej z rur PCV Ø 225mm należącej do MESKO S.A. według posiadanego projektu technicznego

Oferty należy złożyć w sekretariacie Głównego Energetyka, Szefa Zakładu ul. Legionów 122, 26-111 Skarżysko-Kamienna do dnia 22.07.2015r. do godziny 14.00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Oferty na połączenie systemu wodociągowego”.

Oferta musi zawierać:

- propozycję cenową

- termin i warunki płatności

- wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej/KRS

- referencje

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania przedsiębiorcy. MESKO S.A. zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert na każdym etapie postępowania.

Osobą do kontaktu z oferentami jest:

Pan Tadeusz Hajdak tel. kom. 507 069 909.

 

 

 

OGŁOSZENIE  Nr 72/15

MESKO S.A.  Zakład Z-4 (DM-4)  zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania  ofert  na   wykonanie    „Pomiarów  ochrony  przeciwporażeniowej od urządzeń elektroenergetycznych  o napięciu 6 kV zasilanych  ze  stacji  GPZ ZM1 110/6   lub  GPZ ZM2 110/6 kV  i  z  generatora 6 kV oraz zasilanych  ze stacji  GPZ Południe 110/15 kV w  MESKO S.A.”

Zakresem prac będących przedmiotem postępowania konkursowego są pomiary ochrony przeciwporażeniowej w stacjach elektroenergetycznych wg Załącznika.

W ofercie należy podać:

-  cenę netto i brutto za realizację całego zadania

-  termin i warunki płatności

Ponadto do oferty należy dołączyć:

−  zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej,

−  nr Regon i NIP,

−  zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłatami,

−  polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

−  zaświadczenie, że firma nie jest obciążona żadnym długiem egzekucyjnym,

−  referencje.

Oferty należy złożyć do dnia 24.07.2015r. do godziny 13.00 w sekretariacie Głównego Energetyka, Szefa Zakładu ul. Legionów 122,  26-111 Skarżysko-Kamienna w zaklejonych kopertach z dopiskiem „ Pomiary ochrony przeciwporażeniowej”.

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania przedsiębiorcy. MESKO S.A. zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny

Osobą do kontaktu z oferentami jest Pan Tomasz Stępień tel. kom. 662 186 101.

 

Załącznik: pobierz

 

 

OGŁOSZENIE  Nr 71/15

MESKO S.A. Zakład Z-8 (DM-8) zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na wykonanie:

Roboty gospodarcze - koszenie trawy i wycięcie odrostów drzew na terenie placu nr 2 przy ul. Ekonomii 8 Skarżysko-Kamienna

Treść ogłoszenia: załącznik

 

 

OGŁOSZENIE  Nr 70/15

MESKO S.A. Zakład Z-8 (DM-8) zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na wykonanie:

Remont instalacji wentylacji mechanicznej w budynku produkcyjnym 40C1

 

Treść ogłoszenia: załącznik

 

 

OGŁOSZENIE  Nr 69/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę urządzenia do czyszczenia powierzchni po obróbce cieplnej.

Pełna treść Ogłoszenia  wraz z załącznikami do pobrania poniżej:

Załączniki do pobrania:  - Ogłoszenie   L.dz.  TI/022/262/15 z dnia 6.07.2015r.

 

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 


OGŁOSZENIE  Nr 68/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę automatu spawalniczego z robotem.

Pełna treść Ogłoszenia  wraz z załącznikami do pobrania poniżej:

Załączniki do pobrania:  - Ogłoszenie   L.dz.  TI/022/261/15 z dnia 6.07.2015r.

 

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

Odpowiedzi na pytania: pobierz

 

OGŁOSZENIE  Nr 67/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę urządzenia do wytwarzania stałego pola magnetycznego (magneśnicy).

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania poniżej:

Załączniki do pobrania:  - Ogłoszenie   L.dz.  TI/022/260/15 z dnia 6.07.2015r.

 

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

 

OGŁOSZENIE  Nr 66/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę pieca komorowego do pracy w temperaturze do 1400oC.

Pełna treść Ogłoszenia  do pobrania poniżej:

Załączniki do pobrania:  - Ogłoszenie   L.dz.  TI/022/259/15 z dnia 6.07.2015r.

 

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

 

OGŁOSZENIE  Nr 65/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę pieca komorowego do pracy w temperaturze do 900oC.

Pełna treść Ogłoszenia  do pobrania poniżej:

Załączniki do pobrania:  - Ogłoszenie   L.dz.  TI/022/258/15 z dnia 6.07.2015r.

 

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

OGŁOSZENIE  Nr 64/15

MESKO S.A. w Skarżysku Kamiennej ogłasza konkurs ofert na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie rzeczowe przyłącza energetycznego (zmiana zasilania z 110 kV na 15 kV z likwidacją stacji GPZ 110/15 kV) w  Zakładzie Produkcyjnym w Bolechowie k/Poznania.

Do podstawowych obowiązków projektanta i wykonawcy należeć będzie:

 1. Opracowanie  projektu i wykonanie rzeczowe zadania zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Nr OD5/RR6/473/2015 wydanymi przez ENEA Operator Spółka z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań;
 2. Uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami uzgodnień i opinii w tym pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, nr 0 poz. 1409           z późniejszymi zmianami) oraz akceptacji Zamawiającego;
 3. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej z wprowadzeniem jej do zasobów geodezyjnych;

 

Przedmiotowe Warunki Techniczne dostępne są w siedzibie MESKO S.A., Zakład Produkcyjny     w Bolechowie. Bolechowo, ul Obornicka 1 z możliwością przeprowadzenia wizji lokalnej               w godz. od 800 do 1400 po uprzednim uzgodnieniu.

Szczegółowych informacji udziela:

Pan Włodzimierz Grześkowiak tel. kom. 515 212 343

W ofercie należy podać:

−       cenę netto i brutto za realizację całego zadania.

Ponadto do oferty należy dołączyć:

−       zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej,

−       nr Regon i NIP,

−       zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłatami,

−       polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,

−       zaświadczenie, że firma nie jest obciążona żadnym długiem egzekucyjnym,

−       referencje.

Oferta powinna być złożona do dnia 21.07.2015 r. w siedzibie Zakładu Z-4 (DM-4),        MESKO S.A. 26-111 Skarżysku–Kam., ul. Legionów 122 w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Przebudowa przyłącza elektroenergetycznego − Bolechowo”

MESKO S.A. zastrzega sobie prawo anulowania konkursu ofert na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

----------------------------------------------------

OGŁOSZENIE  Nr 63/15 - Invitation to Tender 63/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę linii do produkcji nitroestrów w ramach realizacji projektu pn. „Utworzenie Polskiego Centrum Paliw Rakietowych”

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania poniżej:

Załączniki do pobrania:  - Ogłoszenie o zamówieniu – 25.06.2015r.

- SIWZ  L.dz.  254/TI/15 z dnia 25.06.2015r.

- Zał. Nr 1 – Warunki przetargowe

- Zał. Nr 2 – Druk oferty

- Zał. Nr 3 – Projekt umowy

- Zał. Nr 4 – Druk oświadczenia

- Zał. Nr 5 – Założenia techniczne

 

Files to download-    Tłumaczenie załączników do pobrania (w języku angielskim):

- Call For Tenders – 25th June 2015

- Specification Of Relevant Order Requirements No 254/TI/15 – 25th June 2015

- Attachment 1 – Tender Requirements

- Attachment 2 – Offer

- Attachment 3 – Contract Draft

- Attachment 4 – Statament

- Attachment 5 – Technical Requirements

 

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

Confirmation of the files download shall be sent to email:inwestycje@mesko.com.pl

 

-------------------------------------------------

OGŁOSZENIE  Nr 62/15

MESKO S.A., Zakład Z-8 (DM-8) zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na:

Remont elewacji bud. 27C1 i 27 C3

 

Załącznik: pobierz

 

 

OGŁOSZENIE  Nr 61/15

MESKO S.A., Zakład Z-8 (DM-8) zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na:

Remont przepompowni scieków PPS, Zbiornika ZD-2 oraz bud. nr 8

 

Załącznik: pobierz

 

 

OGŁOSZENIE  Nr 60/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę 2 kpl. zestawów komputerowych, laptopa i drukarek.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikiem do pobrania poniżej:

Załączniki:  - Ogłoszenie L.dz.  TI/022/231/15 z dnia 19.06.2015r.

 

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

 

OGŁOSZENIE  Nr 59/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę młyna strumieniowego wraz z wyposażeniem dla potrzeb utworzenia linii do mielenia materiałów wybuchowych w ramach realizacji projektu pn. „Utworzenie Polskiego Centrum Paliw Rakietowych”

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania poniżej:

Załączniki do pobrania:  - Ogłoszenie o zamówieniu

- SIWZ  L.dz.  229/TI/15 z dnia 19.06.2015r.

- Zał. Nr 1 – Warunki przetargowe

- Zał. Nr 2 – Druk oferty

- Zał. Nr 3 – Projekt umowy

- Zał. Nr 4 – Druk oświadczenia

- Zał. Nr 5 – Założenia techniczne

 

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

 

Odpowiedzi na pytania: pobierz

Przedłużenie terminu składania ofert do dnia 18.08.2015r. dot. dostawy młyna strumieniowego wraz z wyposażeniem dla potrzeb utworzenia linii do mielenia materiałów wybuchowych. pobierz


 

 

OGŁOSZENIE  Nr 58/15

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 122 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę trójwalcarki dla potrzeb utworzenia linii do produkcji modyfikatorów właściwości balistycznych w ramach realizacji projektu pn. „Utworzenie Polskiego Centrum Paliw Rakietowych”

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania poniżej:

Załączniki do pobrania:  - Ogłoszenie o zamówieniu

- SIWZ  L.dz.  228/TI/15 z dnia 19.06.2015r.

- Zał. Nr 1 – Warunki przetargowe

- Zał. Nr 2 – Druk oferty

- Zał. Nr 3 – Projekt umowy

- Zał. Nr 4 – Druk oświadczenia

- Zał. Nr 5 – Założenia techniczne

 

Firmy, które pobrały „Ogłoszenie” ze strony internetowej zobowiązane są do przesłania potwierdzenia pobrania z podaniem nazwy i adresu firmy, nr tel. i faxu oraz osoby do kontaktu. Potwierdzenie należy przesłać na adres   e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

Odpowiedzi na pytania: pobierz


 

OGŁOSZENIE 57/15

 

MESKO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 122