Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 
Amunicja jutra dla dzisiejszego żołnierza
Nasza amunicja osiąga gwarantowane efekty
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Nasze wyroby są gwarancja osiągnięcia celu
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 

Polityka prywatności, wykorzystania cookies


Polityka prywatności tj. zasada przetwarzania danych osobowych w Mesko S.A. oraz plików cookies na stronie internetowej MESKO S.A.
Szanując prawo do prywatności osób, których dane dotyczą firma MESKO S.A. zapewnia zgodność procesu przetwarzania danych osobowych z obowiazujacymi przepisami prawa.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO” informujemy, że:
 
1. Administratorem Państwa danych osobowych („ADO”) jest MESKO S.A. z siedzibą
w Skarżysku-Kamiennej, przy ul. Legionów 122, KRS: 0000041811, NIP: 6630002096, tel. 41 253 30 01
 
2. W sprawie ochrony Państwa danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez kontakt elektroniczny, pod adresem e-mail: iodo@mesko.com.pl,  kontakt telefoniczny pod numerem telefonu +48 41 253 67 90.
 
3. Cele i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych przez MESKO S.A.
1)       Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:
a)       podjęcia działań przed zawarciem umowy,
b)       wykonania umowy,
c)       wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
2)       Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)  RODO – prawnie uzasadnione interesy MESKO S.A. w celu:
a)       nawiązania współpracy i utrzymania kontaktów biznesowych,
b)       przetwarzania danych osobowych osób wyznaczonych przez kontrahenta do kontaktów
przy realizacji umowy,
c)       konieczności wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO,
takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski,
d)       dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, jeśli takie powstaną w ramach postępowań pozasądowych, sądowych, arbitrażowych, mediacyjnych, egzekucyjnych,
e)       identyfikacji osoby wchodzącej/wychodzącej na teren MESKO S.A., min. za pośrednictwem systemu monitoringu wizyjnego,
f)        archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.
 
4. Odbiorcy danych. Odbiorcą Państwa danych osobowych są uprawnione instytucje określone przez przepisy prawa oraz podmioty przetwarzające, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych, czyli MESKO S.A.
i którym te dane są powierzane np. firmom prawniczym, informatycznym, audytorom zewnętrznym, podmiotom świadczącym usługi ochrony, PGZ S.A., instytucjom naukowym. Od podmiotów, którym mogą zostać udostępnione dane osobowe, wymagamy zachowania poufności oraz wdrożenia odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych, gwarantujących ochronę powierzonych danych osobowych.

5. Przesyłanie danych osobowych do państwa trzeciego. Dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców
w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („państwa trzecie”) wyłącznie jeśli jest to niezbędne do wykonywania umów z kontrahentami Administratora. Jakiekolwiek inne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego może mieć miejsce po uzyskaniu Państwa zgody.

6. Czas przetwarzania danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania.
W związku z powyższym dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych.

7. Prawo osoby, której dane dotyczą. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymanie ich kopii, do sprostowania (poprawienia) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych.
 
8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 606-950-000

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do kontaktów biznesowych, wejścia na teren zakładu MESKO S.A. oraz prawidłowej realizacji umowy. Podanie danych osobowych wynika
z przepisów wewnętrznych obowiązujących w MESKO S.A. oraz wymienionych w klauzuli powyżej przepisów Unii Europejskiej.

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych,
o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instrukcja dla osób, które żądają usunięcia danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest MESKO S.A. w  Skarżysku-Kamiennej (26-111), przy ul. Legionów 122.
Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych jest Inspektor Ochrony Danych.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: a.jaworek@mesko.com.pl; nr tel.: 41 253 67 90 .


Osobie, której dane dotyczą, zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do:
 1. dostępu do informacji dotyczących zakresu przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności o:
  1. celach przetwarzania,
  2. okresie przetwarzania danych bądź kryteriach ustalania tego okresu,
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 4. żądania usunięcia danych osobowych gdy:
  1. dane te nie są już niezbędne do celów, w których były zbierane lub w inny sposób przetwarzane,
  2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę,
  3. wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych jej dotyczących,
  4. jeżeli przetwarzanie jej danych osobowych nie jest z innego powodu zgodne z niniejszym rozporządzeniem.
 5. żądania przeniesienia danych osobowych w postaci kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
 6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


  Wniosek o dostęp/sprostowanie/usunięcie/przeniesienie/ograniczenie przetwarzania  - pobierz  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Polityka prywatności

  MESKO S.A.  informuje, że w niniejszym serwisie internetowym (Serwis) używa mechanizmu plików cookies. Serwis nie zbiera automatycznie żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies przeważnie zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz indywidualny numer. Podmiotem, który zamieszcza na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuje do nich dostęp, jest operator Serwisu, tj. MESKO S.A. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w następujących celach:

  - przystosowanie treści stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika, a także optymalizacja używania stron internetowych; pliki te pozwalają określić w szczególności typ urządzenia Użytkownika Serwisu i zgodnie z nim wyświetlić stronę internetową, dopasowaną do jego indywidualnych potrzeb,

  - tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych; umożliwia to ulepszanie struktury i zawartości stron.

  W ramach Serwisu stosowane są dwa podstawowe rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” to pliki tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookies „stałe” to pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies potrafią oddziaływać na niektóre funkcje dostępne na stronach internetowych Serwisu.


  Zastrzeżenia prawne


  MESKO S.A.  zastrzega, że materiały zamieszczone w niniejszym serwisie internetowym (Serwis) nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Podawane dane mają charakter jedynie ogólnoinformacyjny.

  Użytkownicy Serwisu mają prawo do korzystania z materiałów zamieszczanych w Serwisie wyłącznie w zakresie tzw. dozwolonego użytku, zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Każde inne wykorzystanie wymaga uprzedniej zgody MESKO  S.A.

  Prawa do Serwisu jako całości przysługują MESKO S.A., zaś prawa do poszczególnych elementów zamieszczonych w Serwisie należą do MESKO S.A. lub innych osób fizycznych lub prawnych. Serwis zawiera między innymi znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały. Serwis jako całość oraz poszczególne jego elementy podlegają ochronie wynikającej z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa własności przemysłowej i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.