Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 
Amunicja jutra dla dzisiejszego żołnierza
Nasza amunicja osiąga gwarantowane efekty
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Nasze wyroby są gwarancja osiągnięcia celu
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 

Więcej ogłoszeń

25.05.2020
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 19.06.2020 r.
Zarząd MESKO S.A. informuje, że zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2020 r., o godz. 1000, w lokalu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., ul. Nowy Świat 4A, w Warszawie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy MESKO S.A.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: Sprawozdania finansowego MESKO S.A. za rok obrotowy 2019 i Sprawozdania Zarządu z działalności MESKO S.A.
w roku obrotowym 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019.
7. Przedłożenie Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2019 rok.
8. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz Sprawozdania finansowego MESKO S.A. sporządzonego za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej MESKO za 2019 rok i Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MESKO za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.
11. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
12. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok 2019.
13. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
14. Powołanie Rady Nadzorczej X kadencji.
15. Przedstawienie informacji dotyczącej wydatkowania środków ze zbycia nieruchomości zgodnie z Uchwałą nr 5/2019 NWZ z dnia 25.10.2019 r.
16. Przedstawienie informacji o liczbie i wartości nabytych akcji własnych oraz wykorzystaniu kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
           
Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 100/2020 (5990) z 25 maja 2020 r. pod pozycją 22919.
Powrót

Zobacz także