Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 
Amunicja jutra dla dzisiejszego żołnierza
Nasza amunicja osiąga gwarantowane efekty
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Nasze wyroby są gwarancja osiągnięcia celu
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 

Zakład Dużego Ryzyka

Informacja Zakładu o Dużym Ryzyku (ZDR) w zakresie bezpieczeństwa zapobiegania poważnym awariom przemysłowym.
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ( KW PSP Kielce) w dniu  8 maja 2009r (pismo WZ-5514/1/09) zatwierdziła  „Raport o bezpieczeństwie MESKO S.A." i „Wewnętrzny plan operacyjno ratowniczy MESKO S.A. " . – natomiast  w dniu  04.03.2010r KW PSP Kielce przyjęła „Zewnętrzny plan operacyjno ratowniczy MESKO S.A." . (opublikowany  na stronie internetowej KW PSP Kielce - http://www.straz.kielce.pl/awaria.php )

Mając powyższe na uwadze MESKO S.A. jest świadoma spoczywającej na niej odpowiedzialności za bezpieczeństwo w zakładzie, w tym przede wszystkim za przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym.

Kierownictwo Spółki zdając sobie sprawę ze zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej uwarunkowanego skupieniem na terenie zakładu dużych ilości materiałów niebezpiecznych – materiałów wybuchowych, widzi potrzebę opracowania i wdrożenia wszelkich systemów (w tym Programu Zapobiegania Awariom, Zintegrowanego Systemu Zarządzania, o który opiera się System Bezpieczeństwa) mających na celu ukształtowanie „Zasad Polityki Bezpieczeństwa”, która bezpośrednio oddziaływać będzie na globalną politykę zarządzania zakładem. Polityka ta prowadzi do maksymalnego ograniczenia prawdopodobieństwa wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a tym samym zapewnia skuteczną ochronę życia i zdrowia ludzkiego, środowiska i mienia.

Zarząd Spółki zobowiązuje się stale podejmować przedsięwzięcia mające na celu obniżenie ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej do poziomu tak niskiego jak jest to możliwe - ekonomicznie uzasadnionego tzn. takiego, przy którym nakłady inwestycyjne na poprawę bezpieczeństwa powodowały będą realne i widoczne obniżenie ryzyka wystąpienia awarii. Kierownictwo zakładu zdaje sobie sprawę, że prowadząc zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ma specjalne – większe zobowiązania w stosunku do pracowników, sąsiedztwa i środowiska. Realizując te zobowiązania stawia sobie na pierwszym miejscu bezpieczeństwo, a co za tym idzie obniżenie poziomu ryzyka wystąpienia awarii do poziomu akceptowalnego. W tym celu stosuje nie tylko rozwiązania organizacyjne (system zarządzania bezpieczeństwem), ale i techniczne opierające się na najlepszej dostępnej obecnie wiedzy technicznej.

Wszelkie inwestycje jak i zmiany zachodzące w zakładzie prowadzone są i będą zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami Spółki – spełniając zawsze pod względem bezpieczeństwa surowsze z wymagań. Wszystkie te czynności uzgadniane będą z personelem oraz z lokalnymi władzami.

MESKO S.A w celu realizacji zapisów „Prawo ochrony środowiska”   Dz.U. 2016 roku poz. 672. ze zm. :

1) Prowadzi regularne, co najmniej raz na 5 lat, dostarczanie informacji na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii jednostkom wymienionym w art. 261 ust. 5.

2) Weryfikuje informacje co najmniej raz na 3 lata i każdorazowo w przypadku dokonania zmian o których mowa w art. 257 ust. 1.

3) Udostępnia niniejszą informację na stronie internetowej zakładu; w postaci „Informacja zakładu o dużym ryzyku w zakresie bezpieczeństwa – zapobiegania poważnym awariom przemysłowym” i „Instrukcji postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej” instrukcja do pobrania poniżej.

4) Ogłasza informację o ZDR w siedzibie zakładu; - w postaci zamieszczenia jej na tablicy informacyjnej w siedzibie Spółki.

5) Przekazuje informacje wójtowi gminy Skarżysko-Kościelne i prezydentowi miasta Skarżysko-Kamienna, - wysyłając pisma informacyjne o zamieszczeniu powyższej informacji na stronie internetowej MESKO S.A.

6) Przekazuje informacje o Zakładzie Dużego Ryzyka (ZDR) w formie pisemnej lub elektronicznej, jednostkom , podmiotom oraz instytucjom , o których mowa w art. 261 ust. 5 pkt. 1 w  sposób, określony w art. 261  pkt. 1–3.

Ponadto MESKO S.A., jako Zakład o dużym ryzyku, zgodnie z art. 263 ustawy Prawo ochrony środowiska zobowiązany jest  do corocznego przekazywania  Wojewódzkiemu Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, wykazu zawierającego dane o rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się na terenie zakładu wg stanu na dzień 31 grudnia .w terminie do końca stycznia roku następnego.