Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 
Amunicja jutra dla dzisiejszego żołnierza
Nasza amunicja osiąga gwarantowane efekty
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Nasze wyroby są gwarancja osiągnięcia celu
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 

Dematerializacja akcji

Od dnia 1  marca 2021 r. obowiązywać będzie zasada tzw. dematerializacji akcji przysługujących akcjonariuszom we wszystkich spółkach akcyjnych, także w MESKO S.A. 
     Od dnia 1 marca 2021 r. obowiązywać będzie zasada tzw. dematerializacji akcji przysługujących akcjonariuszom we wszystkich spółkach akcyjnych, także w MESKO S.A. Polega to na zastąpieniu papierowej wersji dokumentów akcji (odcinków zbiorowych) zapisem elektronicznym w systemie informatycznym, w ramach tzw. rejestru akcjonariuszy.

     Oznacza to, że od 1 marca 2021 r. akcje nie będą mogły mieć formy papierowego dokumentu. Odpowiednikiem dokumentu akcji będą zapisy w rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym przez profesjonalny podmiot zewnętrzny za pomocą systemu informatycznego (wyboru tego podmiotu MESKO S.A. dokona najpóźniej we wrześniu 2020 r.). Obrazowo można porównać to do sytuacji, gdy zamiast gotówki ta sama kwota środków pieniężnych zostaje zapisana w elektronicznym systemie bankowym. Co najważniejsze, akcjonariusz będzie miał nadal tę samą liczbę akcji, o tej samej wartości nominalnej, co dotychczas. Akcjonariusz będzie mógł wykonywać te same uprawnienia wynikające z akcji: prawo do dywidendy uchwalonej przez walne zgromadzenie, prawo do udziału i głosowaniu na walnym zgromadzeniu, itd. Jedyna w zasadzie różnica w sytuacji akcjonariusza będzie polegać na braku dysponowania dokumentem akcji. Jeżeli jednak akcjonariusz będzie chciał potwierdzić swoje uprawnienia do akcji (np. żeby wziąć udział w walnym zgromadzeniu, wykazać stan majątku bankowi lub innej instytucji finansowej), na wniosek akcjonariusza podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy wyda dokument – tzw. imienne świadectwo rejestrowe, w którym potwierdzi m.in. liczbę akcji przysługujących akcjonariuszowi i ich wartość nominalną. Dokument ten będzie wskazywał cel wystawienia świadectwa oraz termin jego ważności: termin ten będzie istotny, gdyż na czas ważności świadectwa (ale tylko na ten czas) obowiązywał będzie zakaz zbycia akcji. Jeżeli akcjonariusz będzie chciał wykazać prawo do akcji w celu ich sprzedaży, darowizny czy ustanowienia zabezpieczenia (zastawu, zastawu rejestrowego) kredytu lub pożyczki, na jego żądanie podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy wyda w formie pisemnej lub elektronicznej aktualną informację z rejestru akcjonariuszy (uzyskanie świadectwa rejestrowego będzie w tym wypadku niecelowe, gdyż w okresie ważności świadectwa nie można dokonywać zbycia akcji).
  
     W celu doprowadzenia do dematerializacji akcji i zapewnienia, że od 1 marca 2021 r. akcjonariusze MESKO S.A. zostaną ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy wraz ze wskazaniem przysługujących im akcji, konieczne będzie złożenie przez nich dokumentów akcji (odcinków zbiorowych) oraz podanie danych akcjonariusza, które będą potrzebne dla rejestracji. Podkreślić należy, że złożenie dokumentów akcji (odcinków zbiorowych) jest konieczne dla ujawnienia w rejestrze akcjonariuszy, gdyż nie będzie dopuszczalne dokonanie wpisu w tym rejestrze „z urzędu” na podstawie danych zawartych w księdze akcyjnej. Wraz ze złożeniem dokumentów akcji (odcinków zbiorowych) akcjonariusz uzyska pisemne potwierdzenie złożenia dokumentu. O miejscu i terminie, od którego dokumenty akcji (odcinki zbiorowe) będą mogły być składane, MESKO S.A. poinformuje 5-krotnie, po raz pierwszy we wrześniu 2020 r. Zawiadomienie to będzie również określać, jakie dane akcjonariusz będzie musiał podać w celu ujawnienia ich w rejestrze akcjonariuszy. Stosowna Informacja ukaże się na stronie internetowej spółki www.mesko.com.pl, w zakładce „Dla akcjonariuszy”. Ogłoszenie ukazywać się będzie także w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Informacje te będą wskazywać, że czas na złożenie dokumentów wyniesie 3 lata od dnia pierwszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W praktyce, aby zapewnić sprawność wpisów w rejestrze akcjonariuszy najlepiej będzie złożyć dokumenty akcji do końca lutego 2021 r. Nie istnieje potrzeba składania dokumentów niezwłocznie po ogłoszeniu: pierwsze dni będą mogły wiązać się z istnieniem dużych kolejek, więc prosimy o wybór dogodnego dnia spośród kilku miesięcy na złożenie dokumentów (najlepiej pomiędzy październikiem a lutym 2021 r.).
  
      Z powyższych względów dokumenty akcji (odcinki zbiorowe) istniejące w dniu 1 marca 2021 r.,
w tym dniu utracą moc prawną, a nowe dokumenty akcji (odcinki zbiorowe) nie będą wydawane. Jednocześnie od dnia 1 marca 2021 r. moc prawną będą posiadać zapisy w rejestrze akcjonariuszy. Rejestr ten zastąpi księgę akcyjną prowadzoną do tego czasu przez MESKO S.A.
   Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn akcjonariusz nie złoży dokumentów akcji (odcinków zbiorowych) przed dniem 1 marca 2021 r., nie pozbawi go to praw do akcji i możliwości wpisania akcjonariusza do rejestru akcjonariuszy. Dokumenty nadal będą mogły być składane w MESKO S.A., a spółka niezwłocznie przekaże informacje o akcjonariuszu i liczbie jego akcji podmiotowi prowadzącemu rejestr. Moc dowodowa dokumentów akcji wygaśnie jednak 1 marca  2026 r. Złożenie dokumentów już w 2020 r. jest jednak istotne, gdyż do czasu ujawnienia w rejestrze akcjonariuszy nie będzie możliwe wykonywanie uprawnień z akcji (w tym uzyskanie dywidendy).
     Zbycie akcji (sprzedaż, darowizna) będzie oczywiście nadal możliwe. Nadal będzie obowiązywała procedura określona w Statucie MESKO S.A., przewidująca ewentualne prawo pierwokupu Spółki, zaś w każdym przypadku wymagająca zgody Zarządu Spółki na zbycie akcji, a przy braku zgody Zarząd powinien wskazać innego nabywcę akcji. W razie istnienia podstaw przewidzianych ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego obowiązywać będzie także prawo pierwokupu przysługujące Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa (nie dotyczy ono zbycia, w tym darowizny, na rzecz osoby bliskiej, tj. zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz pasierbów). Zbycie następować będzie na podstawie stosownej umowy, która ze względów praktycznych powinna być zawarta przynajmniej w formie pisemnej. Skutek nabycia akcji nastąpi dopiero z momentem wpisu do rejestru akcjonariuszy: w tym celu zainteresowany powinien złożyć odpowiedni wniosek podmiotowi prowadzącemu rejestr, załączając dowód przejścia akcji (art. 3284 k.s.h.).
  
Uwaga: zbycie akcji przed 1 marca 2021 r. wymaga wydania dokumentu akcji (art. 339 k.s.h.) i zgłoszenia wniosku o wpis do księgi akcyjnej (art. 341 k.s.h.); wówczas w celu dematerializacji nabywca powinien złożyć w Spółce dokument akcji (odcinek zbiorowy). Oznacza to, że po złożeniu w Spółce dokumentu akcji (odcinka zbiorowego) aż do 1  marca 2021 r. nie będzie możliwa sprzedaż akcji (z uwagi na treść art. 339 k.s.h. warunkiem sprzedaży jest bowiem w tym czasie wydanie nabywcy dokumentu akcji, względnie: odcinka zbiorowego akcji imiennych).
 
Podstawa prawna:
- obowiązujące od 1 marca 2021 r. przepisy art. 3281 – art. 32815 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”),
- ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798).

Najczęstsze pytania i odpowiedzi.