Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 
Nasza amunicja osiąga gwarantowane efekty
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Amunicja jutra dla dzisiejszego żołnierza
Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 
Nasze wyroby są gwarancja osiągnięcia celu
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  

Informacja zakładu o dużym ryzyku

Informacja Zakładu o Dużym Ryzyku (ZDR) w zakresie środków bezpieczeństwa i sposobu zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w przypadku wystąpienia poważnych awarii.
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ( KW PSP Kielce) w dniu  8 maja 2009r (pismo WZ-5514/1/09) zatwierdziła  „Raport o bezpieczeństwie MESKO S.A." i „Wewnętrzny plan operacyjno ratowniczy MESKO S.A. " . – natomiast  w dniu  04.03.2010r KW PSP Kielce przyjęła „Zewnętrzny plan operacyjno ratowniczy MESKO S.A."
W latach 2017 do 2020 Mesko S.A. było nadzorowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej MON i  z tego tytułu wyłączone z  konieczności opracowywania dokumentacji ZDRMesko S.A. w Skarżysku Kamiennej jak i Mesko S.A. Wydział w Pionkach  ponownie stały się Zakładem o Dużym Ryzyku:

Mesko S.A.- Skarżysko -  Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ( KW PSP Kielce) złożony ponownie „Program Zapobiegania Awariom”(PZA) z dniem  22 luty 20021r uznała za pozytywnie zaopiniowany - https://www.gov.pl/web/kwpsp-kielce/seveso-iii    „Informacja dotycząca zakładów dużego ryzyka 2021
Mesko S.A. Wydział w Pionkach  Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie ( KW PSP Warszawa ) złożone ponownie „Zgłoszenie zakładu o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej” (Zgłoszenie) z dniem  14 lipca 2021r uznała za pozytywnie zaopiniowany. - https://www.gov.pl/web/kwpsp-warszawa/informacje-rejestry-i-wykazy-dotyczace-zakladow-o-duzym-ryzyku -„Pozytywnie zaopiniowane programy zapobiegania poważnym awariom przemysłowym
 
Mając powyższe na uwadze MESKO S.A. jest świadoma spoczywającej na niej odpowiedzialności za bezpieczeństwo w zakładzie, w tym przede wszystkim za przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym.
Kierownictwo Spółki zdając sobie sprawę z dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej uwarunkowanego skupieniem na terenie zakładu dużych ilości materiałów niebezpiecznych – materiałów wybuchowych, widzi potrzebę opracowania i wdrożenia wszelkich  systemów  (w tym Programu Zapobiegania  Awariom, Zintegrowanego Systemu Zarządzania, o który opiera się System Bezpieczeństwa) mających na celu ukształtowanie „Zasad Polityki Bezpieczeństwa”, która bezpośrednio oddziaływać będzie na globalną politykę zarządzania zakładem. Polityka ta prowadzi do maksymalnego ograniczenia prawdopodobieństwa wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a tym samym zapewnia skuteczną ochronę życia i zdrowia ludzkiego, środowiska i mienia.
Zarząd Spółki zobowiązuje się stale podejmować przedsięwzięcia mające na celu obniżenie ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej do poziomu tak niskiego jak jest to możliwe -ekonomicznie  uzasadnionego  tzn.  takiego,  przy  którym  nakłady  inwestycyjne  na  poprawę  bezpieczeństwa  powodowały  będą  realne  i  widoczne  obniżenie  ryzyka  wystąpienia  awarii.
Kierownictwo  zakładu  zdaje  sobie  sprawę,  że  prowadząc  zakład  o  dużym  ryzyku  wystąpienia  poważnej  awarii  przemysłowej  ma  specjalne  –  większe  zobowiązania  w  stosunku  do pracowników, sąsiedztwa i środowiska. Realizując te zobowiązania stawia sobie na pierwszym miejscu bezpieczeństwo, a co za tym idzie obniżenie poziomu ryzyka wystąpienia awarii do poziomu akceptowalnego. W tym celu stosuje nie tylko rozwiązania organizacyjne (system zarządzania bezpieczeństwem), ale i techniczne opierające się na najlepszej dostępnej obecnie wiedzy technicznej.
MESKO S.A w celu realizacji zapisów „Ustawy - Prawo ochrony środowiska” - t.j. Dz.  U.  z  2021  r. poz. 1973. ze zm. ,zobowiązane jest do.:
1) Wszelkie inwestycje jak i zmiany zachodzące w zakładzie po uzgodnieniu i zatwierdzeniu ich w drodze „Decyzji” z KW PSP i WIOŚ wprowadzone są i będą zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami Spółki – spełniając zawsze pod względem bezpieczeństwa surowsze z wymagań -art. 255 i art. 258.  Wszystkie te czynności konsultowane będą z personelem oraz z lokalnymi władzami -art. 262
2) Prowadzi regularne, co najmniej raz na 5 lat, dostarczanie informacji na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii jednostkom wymienionym w art. 261 ust. 5 w sposób określony w art.261a.
3) Weryfikuje informacje co najmniej raz na 3 lata i każdorazowo w przypadku dokonania zmian o których mowa w art. 257 ust. 1.
4)  Udostępnia  niniejszą informację na stronie internetowej zakładu; w postaci „Informacja zakładu  o dużym  ryzyku w  zakresie bezpieczeństwa –  zapobiegania poważnym  awariom przemysłowym” i „Informacji o postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej - informacja dla społeczeństwa”,( dla każdej z lokalizacji zakładu) do pobrania poniżej tego oświadczenia.
5) Ogłasza informację o ZDR w siedzibie zakładu (dla każdej z lokalizacji zakładu),; - w postaci zamieszczenia jej na tablicy informacyjnej w siedzibie Spółki.
6) Przekazuje (dla każdej z lokalizacji zakładu), informacje wójtowi gminy i prezydentowi miasta, - wysyłając pisma informacyjne o zamieszczeniu powyższej informacji na stronie internetowej MESKO S.A.
7) Przekazuje informacje o Zakładzie Dużego Ryzyka (ZDR) (dla każdej z lokalizacji zakładu),  w formie pisemnej lub elektronicznej, jednostkom , podmiotom oraz instytucjom , o których mowa w art. 261 ust. 5 i 6 pkt. 1 do 4 w  sposób, określony w art. 261a.
Ponadto MESKO S.A., jako Zakład o dużym ryzyku (dla każdej z lokalizacji zakładu), zgodnie z art. 263 ustawy Prawo ochrony środowiska zobowiązany jest  do corocznego przekazywania  Wojewódzkiemu Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, wykazu zawierającego dane o rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się na terenie zakładu wg stanu na dzień 31 grudnia .w terminie do końca stycznia roku następnego.

MESKO S A- Skarżysko – Informacja dla społ. -2021          Pobierz
MESKO S A- Wydział Pionki - Informacja dla społ. -2021    Pobierz