w ramach działania:

 • 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1
  Badania i rozwój nowoczesnych technologii

oraz

 • 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4
  Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia


Beneficjent: MESKO S.A.

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.01.04.00-26-016/09-00 UDA-POIG.04.01.00-26-016/09-00
W wyniku realizacji projektu Spółka zaoferuje na rynek nowy produkt w postaci innowacyjnego stopu ciężkiego - kompozytu wolframowego. Stopy ciężkie wytwarza się metodą metalurgii proszków. Proces technologiczny wytwarzania prętów ze stopów ciężkich składa się z następujących operacji technologicznych:

 • komponowanie składu – naważanie porcji proszków metali w ilościach odpowiednich dla uzyskania stopu o wymaganych właściwościach (gęstość, wytrzymałość, plastyczność itp.),
 • mieszanie składników (proszków metali) i naważanie porcji mieszanek przeznaczonych do formowania,
 • formowanie kształtek (prętów),
 • spiekanie w atmosferze wodoru,
 • obróbka cieplna w próżni,
 • kontrola właściwości spieczonych kształtek.

 


Termin realizacji projektu: 2010 – 2015

Całkowity koszt realizacji Projektu: 20.974.172,73 PLN

W tym wysokość dofinansowania z PARP: 10.214.861,36 PLN