Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 
Amunicja jutra dla dzisiejszego żołnierza
Nasza amunicja osiąga gwarantowane efekty
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Nasze wyroby są gwarancja osiągnięcia celu
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 

Obowiązek informacyjny dla Akcjonariuszy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016 r., str. 1, nazwanego dalej RODO informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych („ADO”) jest MESKO S.A. z siedzibą
w Skarżysku-Kamiennej (26-111), przy ul. Legionów 122, KRS: 0000041811, NIP: 663 000 20 96,
tel. 41 253 30 01, e-mail: info@mesko.com.pl
W sprawie ochrony Państwa danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez kontakt elektroniczny, pod adresem e-mail: iodo@mesko.com.pl,  kontakt telefoniczny pod numerem telefonu +48 41 253 67 90.

Cele i podstawy przetwarzania. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań związanych z obsługą osób fizycznych posiadających akcje spółki MESKO S.A. min. prowadzeniem Księgi Akcyjnej, wydawaniem odpisów i wyciągów z księgi akcyjnej.
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz art. 6 ust.1 lit. f) RODO – realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi przedmiotową kwestię jest Kodeks Spółek Handlowych, Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym, Statut Spółki.

Kategorie danych osobowych zawartych w księdze akcyjnej: imię, nazwisko akcjonariusza i/lub pełnomocnika akcjonariusza, imiona rodziców, adres, PESEL, seria i numer dokumentu  potwierdzającego tożsamość, rachunek bankowy.

Zbiór danych osobowych jest prowadzony w formie elektronicznej i papierowej.

Czas przetwarzania danych osobowych Akcjonariuszy związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. W związku z powyższym dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych.

Odbiorcy danych. Odbiorcami danych osobowych są Akcjonariusze. Każdy akcjonariusz ma prawo przeglądać księgę akcyjną i żądać wydania odpisu z księgi. Dane osobowe Akcjonariuszy będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane np. firmom prawniczym, informatycznym, podmiotom świadczącym usługi ochrony, PGZ S.A.

Przesyłanie danych osobowych do państwa trzeciego. Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („państwa trzecie”).

Prawo osoby, której dane dotyczą. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych, do sprostowania (poprawienia) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe:
Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 606-950-00

Podanie danych osobowych jest warunkiem nabycia uprawnień Akcjonariusza. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości spełnienia obowiązku ciążącego na Administratorze oraz brak możliwości egzekucji praw Akcjonariusza przez osobę, której dane dotyczą.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że Państwa dane nie będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.