OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
na stanowisko Członka Zarządu Spółki ds. rozwoju
spółki pod firmą MESKO S.A. z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej.

RADA NADZORCZA
Spółki MESKO S.A. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej

działając na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza spółki pod firmą MESKO S.A. (dalej
„Spółka”) ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego
na stanowisko Członka Zarządu Spółki ds. rozwoju.

1. Kandydaci na stanowisko Członka Zarządu Spółki ds. rozwoju powinni spełniać następujące
kryteria:
a. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznawane
w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
b. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania,
wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie
innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
c. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych albo
wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub w spółkach
3 lata doświadczenia, jako urzędujący członek organu zarządzającego, wspólnik spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurent.
d. nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania
stanowiska członka zarządu w innych spółkach (Kandydat zobowiązany jest do złożenia
oświadczenia z informacją o aktualnie zajmowanych stanowiskach w innych spółkach
handlowych, prowadzonej działalności gospodarczej, pracy wykonywanej dla innych
podmiotów),
e. korzystać z pełni praw publicznych,
f. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
g. posiadać obywatelstwo polskie.
2. Kandydaci nie mogą:
a. pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudnieni w biurze poselskim,
senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na
podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej
umowy o podobnym charakterze,
b. wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz
oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
c. być zatrudnieni przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczeniu pracy
na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
d. pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji
związkowej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka,
e. wykonywać aktywności społecznej lub zarobkowej rodzącej konflikt interesów wobec
działalności Spółki,
f. spełniać przesłanek wyłączających jego Kandydaturę na podstawie art. 18 § 2 Kodeksu spółek
handlowych (tj. skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach
rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591
Kodeksu spółek handlowych).
3. Dodatkowo Kandydaci powinni :
a. posiadać dostęp do informacji niejawnych z klauzulą co najmniej „poufne”/„tajne” –
Kandydat nie posiadający ww. dostępu, w przypadku wyboru jego kandydatury na funkcję
Członka Zarządu będzie zobowiązany do wypełnienia Ankiety bezpieczeństwa osobowego w
terminie 21 dni od powołania na tę funkcję,
b. po zakwalifikowaniu przez Radę Nadzorczą na stanowisko Członka Zarządu rozpocząć
w terminie 21 dni a następnie ukończyć z wynikiem pozytywnym szkolenie w instytucji
upoważnionej do prowadzenia szkolenia, potwierdzające posiadanie przez nią przygotowania
zawodowego do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami
i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (w przypadku braku możliwości
rozpoczęcia szkolenia w wymaganym terminie, rozpocząć go w pierwszym możliwym
terminie),
c. posługiwać się językiem obcym w stopniu komunikatywnym (preferowany język angielski),
d. posiadać udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu projektami.
4. Zgłoszenie Kandydata powinno obejmować:
a. życiorys (CV), zawierający informacje na temat wykształcenia, opis dotychczasowych
osiągnięć kandydata w pracy zawodowej, dane kontaktowe, tj. numer telefonu, adres
zamieszkania, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, informację o
preferowanym sposobie kontaktowania się w sprawie Postępowania kwalifikacyjnego,
oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z
przedmiotowym Postępowaniem oraz potwierdzenie zapoznania się z klauzulami
informacyjnymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z przedmiotowym
Postępowaniem,
b. list motywacyjny,
c. oświadczenie o spełnieniu kryteriów, o których mowa w ust. 1 i 2,
d. dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 3,
e. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (nie starszą niż 3 miesiące
przed datą złożenia oferty przez Kandydata),
f. aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań zajmowania
stanowiska kierowniczego (nie starsze niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty przez
Kandydata),
g. inne dokumenty według uznania Kandydata, potwierdzające kwalifikacje lub umiejętności,
h. oświadczenie Kandydata, iż nie został skazany przez Sąd I Instancji za przestępstwa określone
w przepisach rozdziałów XXXIII-ZZZVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590
i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych (formularz oświadczenia dostępny jest na stronie
Spółki),
i. oświadczenie Kandydata, iż przeciwko niemu nie toczyło się i nie toczy postępowanie za
przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art.
585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych (formularz oświadczenia
dostępny jest na stronie Spółki).
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4, powinny być składane w oryginałach lub odpisach
poświadczonych przez Kandydata za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem, że na każde żądanie
Rady Nadzorczej Spółki, będzie on zobowiązany do przedstawienia oryginałów dokumentów, pod
rygorem pominięcia dokumentu, a w skrajnych przypadkach wykluczenia z dalszego Postępowania
kwalifikacyjnego.
6. W toku Postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza Spółki może wezwać Kandydata do
przedstawienia dodatkowych, niewymienionych powyżej oraz w ogłoszeniu dokumentów.
7. Zgłoszenia należy składać osobiście lub listem poleconym, w siedzibie Spółki, adres: Lubiczów, ul.
Warszawska 51b, 05-082 Stare Babice w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie
kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Spółki ds. rozwoju - nie otwierać".
8. Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane w dni robocze, w godz. od 8 do 13 w terminie do dnia
13 stycznia 2021 r. W przypadku składania zgłoszenia listem poleconym na adres Spółki
o dochowaniu terminu decyduje dzień doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.
9. Zgłoszenia Kandydatów złożone po terminie określonym w ust. 8 oraz zgłoszenia niespełniające
wymogów określonych w ust. 4-5, nie będą rozpatrywane w dalszej części Postępowania
kwalifikacyjnego.
10. Otwarcie zgłoszeń kandydatów nastąpi w ciągu 3 dni od terminu określonego do składania
zgłoszeń.
11. Rada Nadzorcza Spółki dokona weryfikacji otrzymanych zgłoszeń pod względem terminowości
złożenia oraz ich zgodności z wymogami określonymi w niniejszej uchwale oraz ogłoszeniu
o Postępowaniu kwalifikacyjnym oraz sporządzi wykaz Kandydatów dopuszczonych do rozmowy
kwalifikacyjnej.
12. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą Spółki choćby jednego Kandydata jest wystarczające do
przeprowadzenia dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.
13. Kandydaci zakwalifikowani i niezakwalifikowani do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego
zostaną o tym fakcie powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, w zależności od wskazanego
preferowanego sposobu kontaktowania się. Zawiadomienie kończy I etap postępowania.
14. Z kandydatami zakwalifikowanymi do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego Rada
Nadzorcza przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne.
15. Rozmowy będą przeprowadzone w siedzibie Spółki w Lubiczowie, począwszy od dnia 18 stycznia
2021 roku. O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni
pisemnie lub telefonicznie, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktowania
się, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.
16. Rada Nadzorcza Spółki przeprowadzi z Kandydatem rozmowę kwalifikacyjną.
17. W toku rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza oceni się w szczególności:
a. wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
b. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, w szczególności spółek z udziałem
Skarbu Państwa,
c. doświadczenie niezbędne do pracy na stanowisku Członka Zarządu ds. rozwoju Spółki,
d. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
18. W razie potrzeby możliwe jest przeprowadzenie dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej.
19. Rada Nadzorcza postanawia udostępnić wybranym do II etapu Kandydatom do wglądu
następujące dokumenty:
a. wydruk odpowiadający odpisowi aktualnemu z KRS Spółki,
b. Statut Spółki,
c. sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy.
20. Osobą upoważnioną do kontaktu z Kandydatami uczestniczącymi w Postępowaniu
kwalifikacyjnym, w tym do udostępniania informacji, o których mowa w ust. 20, jest Sekretarz
Rady Nadzorczej Karolina Pietrzyk, tel. 605 917 165 (w godz. Od 9 do 14 w dni robocze), adres email:
[email protected]
21. Rada Nadzorcza powiadomi każdego Kandydata uczestniczącego w Postępowaniu kwalifikacyjnym
o jego wynikach w sposób wskazany przez Kandydata jako preferowany sposób kontaktowania
się.
22. Rada Nadzorcza może, w każdym czasie, zmienić treść ogłoszenia, zakończyć postępowanie
kwalifikacyjne bez wyłonienia Kandydata oraz bez podania przyczyn.
23. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. 2016, poz. 2259), w celu pozyskania opinii na temat Kandydata.
24. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany w kwalifikacji na stanowisko do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, po wcześniejszym uzyskaniu zgody Kandydata z zastrzeżeniem, że Kandydat spełnia określone w ogłoszeniu warunki.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
na stanowisko Członka Zarządu Spółki ds. rozwoju spółki pod firmą MESKO S.A. z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej.


FORMULARZ-OŚWIADCZENIA KANDYDATA NA STANOWISKO CZŁONKA ZARZĄDU DS. ROZWOJU
WZÓR ZGODY DLA PGZ
WZÓR KLAUZULI ZGODY DLA KANDYDATÓW