OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
na stanowisko Członka Zarządu Spółki ds. finansowych.
spółki pod firmą MESKO S.A. z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej.


RADA NADZORCZA
Spółki  MESKO S.A. z siedzibą  w Skarżysku - Kamiennej

działając na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza spółki pod firmą MESKO S.A. (dalej „Spółka”) ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego
na stanowisko Członka Zarządu Spółki ds. finansowych.

1. Kandydaci na stanowisko Członka Zarządu Spółki ds. finansowych powinni spełniać następujące kryteria:
a. posiadać wykształcenie wyższe kierunkowe lub wykształcenie wyższe kierunkowe uzyskane za granicą uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
b. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
c. posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie na samodzielnych stanowiskach z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw lub instytucji finansowych,
d. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, jako urzędujący członek organu zarządzającego, wspólnik spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurent,
e. nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w innych spółkach (Kandydat zobowiązany jest do złożenia oświadczenia z informacją o aktualnie zajmowanych stanowiskach w innych spółkach handlowych, prowadzonej działalności gospodarczej, pracy wykonywanej dla innych podmiotów),
f. korzystać z pełni praw publicznych,
g. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
h. posiadać obywatelstwo polskie.

2. Kandydaci nie mogą:
a. pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudnieni w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
b. wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
c. być zatrudnieni przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczeniu pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
d. pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka,
e. wykonywać aktywności społecznej lub zarobkowej rodzącej konflikt interesów wobec działalności Spółki,
f. spełniać przesłanek wyłączających jego Kandydaturę na podstawie art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych (tj. skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych).
3. Dodatkowo Kandydaci powinni :
a. posiadać dostęp do informacji niejawnych z klauzulą co najmniej „poufne”/„tajne” – Kandydat nie posiadający ww. dostępu, w przypadku wyboru jego kandydatury na funkcję Członka Zarządu będzie zobowiązany do wypełnienia Ankiety bezpieczeństwa osobowego w terminie 21 dni od powołania na tę funkcję,
b. po zakwalifikowaniu przez Radę Nadzorczą na stanowisko Członka Zarządu rozpocząć
w terminie 21 dni a następnie ukończyć z wynikiem pozytywnym szkolenie w instytucji upoważnionej do prowadzenia szkolenia, potwierdzające posiadanie przez nią przygotowania zawodowego do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami
i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (w przypadku braku możliwości rozpoczęcia szkolenia w wymaganym terminie, rozpocząć go w pierwszym możliwym terminie),
c. posługiwać się językiem obcym w stopniu komunikatywnym (preferowany język angielski),
d. posiadać wiedzę i doświadczenie z zakresu rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstw, kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rozliczania kontraktów długoterminowych.
4. Zgłoszenie Kandydata powinno obejmować:
a. życiorys (CV), zawierający informacje na temat wykształcenia, opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej, dane kontaktowe, tj. numer telefonu, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, informację o preferowanym sposobie kontaktowania się w sprawie Postępowania kwalifikacyjnego, oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z przedmiotowym Postępowaniem oraz potwierdzenie zapoznania się z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z przedmiotowym Postępowaniem,
b. list motywacyjny,
c. oświadczenie o spełnieniu kryteriów, o których mowa w ust. 1 i 2,
d. dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 3,
e. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (nie starszą niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty przez Kandydata),
f. aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań zajmowania stanowiska kierowniczego (nie starsze niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty przez Kandydata),
g. inne dokumenty według uznania Kandydata, potwierdzające kwalifikacje lub umiejętności,
h. oświadczenie Kandydata, iż nie został skazany przez Sąd I Instancji za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-ZZZVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590
i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych (formularz oświadczenia dostępny jest na stronie Spółki),
i. oświadczenie Kandydata, iż przeciwko niemu nie toczyło się i nie toczy postępowanie za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych (formularz oświadczenia dostępny jest na stronie Spółki).
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4, powinny być składane w oryginałach lub odpisach poświadczonych przez Kandydata za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem, że na każde żądanie Rady Nadzorczej Spółki, będzie on zobowiązany do przedstawienia oryginałów dokumentów, pod rygorem pominięcia dokumentu, a w skrajnych przypadkach wykluczenia z dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.
6. W toku Postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza Spółki może wezwać Kandydata do przedstawienia dodatkowych, niewymienionych powyżej oraz w ogłoszeniu dokumentów.
7. Zgłoszenia należy składać osobiście lub listem poleconym, w siedzibie Spółki, adres: Lubiczów, ul. Warszawska 51b, 05-082 Stare Babice w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Spółki ds. finansowych - nie otwierać".
8. Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane w dni robocze, w godz. od 8 do 13 w terminie do dnia 13 stycznia 2021 r. W przypadku składania zgłoszenia listem poleconym na adres Spółki
o dochowaniu terminu decyduje dzień doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.
9. Zgłoszenia Kandydatów złożone po terminie określonym w ust. 8 oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ust. 4-5, nie będą rozpatrywane w dalszej części Postępowania kwalifikacyjnego.
10. Otwarcie zgłoszeń kandydatów nastąpi  w ciągu 3 dni od terminu określonego do składania zgłoszeń.
11. Rada Nadzorcza Spółki dokona weryfikacji otrzymanych zgłoszeń pod względem terminowości złożenia oraz ich zgodności z wymogami określonymi w niniejszej uchwale oraz ogłoszeniu
o Postępowaniu kwalifikacyjnym oraz sporządzi wykaz Kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej.
12. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą Spółki choćby jednego Kandydata jest wystarczające do przeprowadzenia dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.
13. Kandydaci zakwalifikowani i niezakwalifikowani do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego zostaną o tym fakcie powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktowania się. Zawiadomienie kończy I etap postępowania.
14. Z kandydatami zakwalifikowanymi do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne.
15. Rozmowy będą przeprowadzone w siedzibie Spółki w Lubiczowie, począwszy od dnia 18 stycznia 2021 roku. O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktowania się, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.
16. Rada Nadzorcza Spółki przeprowadzi z Kandydatem rozmowę kwalifikacyjną,
17. W toku rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza oceni się w szczególności:
a. wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
b. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, w szczególności spółek z udziałem Skarbu Państwa,
c. doświadczenie niezbędne do pracy na stanowisku Członka Zarządu ds. finansowych Spółki,
d. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
e. znajomość zasad kalkulacji kosztów wytworzenia produktów,
f. znajomość zasad rachunkowości i strategicznego zarządzania finansami.
18. W razie potrzeby możliwe jest przeprowadzenie dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej. 
19. Rada Nadzorcza postanawia udostępnić wybranym do II etapu Kandydatom do wglądu następujące dokumenty:
a. wydruk odpowiadający odpisowi aktualnemu z KRS Spółki,
b. Statut Spółki,
c. sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy.
20. Osobą upoważnioną do kontaktu z Kandydatami uczestniczącymi w Postępowaniu kwalifikacyjnym, w tym do udostępniania informacji, o których mowa w ust. 20, jest Sekretarz Rady Nadzorczej Karolina Pietrzyk, tel. 605 917 165 (w godz. Od 9 do 14 w dni robocze), adres e-mail: [email protected]
21. Rada Nadzorcza powiadomi każdego Kandydata uczestniczącego w Postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach w sposób wskazany przez Kandydata jako preferowany sposób kontaktowania się.
22. Rada Nadzorcza może, w każdym czasie, zmienić treść ogłoszenia, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia Kandydata oraz bez podania przyczyn.
23. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. 2016, poz. 2259), w celu pozyskania opinii na temat Kandydata.
24. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany w kwalifikacji na stanowisko do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, po wcześniejszym uzyskaniu zgody Kandydata z zastrzeżeniem, że Kandydat spełnia określone w ogłoszeniu warunki.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
na stanowisko Członka Zarządu Spółki ds. finansowych. spółki pod firmą MESKO S.A. z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej.


FORMULARZ-OŚWIADCZENIA KANDYDATA NA STANOWISKO CZŁONKA ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH
WZÓR ZGODY DLA PGZ
WZÓR KLAUZULI ZGODY DLA KANDYDATÓW