Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 
Nasza amunicja osiąga gwarantowane efekty
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Amunicja jutra dla dzisiejszego żołnierza
Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 
Nasze wyroby są gwarancja osiągnięcia celu
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  

Polityka prywatności, wykorzystania cookies


Polityka prywatności tj. zasada przetwarzania danych osobowych w Mesko S.A. oraz plików cookies na stronie internetowej MESKO S.A.
Szanując prawo do prywatności osób, których dane dotyczą firma MESKO S.A. zapewnia zgodność procesu przetwarzania danych osobowych z obowiazujacymi przepisami prawa.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L. 119
z 04.05.2016 r., str. 1, nazwanego dalej RODO informujemy, że:
 

   1. Administratorem Państwa danych osobowych („ADO”) jest MESKO S.A. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej (26-111), przy ul. Legionów 122, KRS: 0000041811, NIP: 663 000 20 96, tel. 41 253 30 01, e-mail: info@mesko.com.pl
   1. W sprawie ochrony Państwa danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez kontakt elektroniczny, pod adresem e-mail: iodo@mesko.com.pl, kontakt telefoniczny pod numerem telefonu
    +48 41 253 67 90.                  
   1. Cele i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych przez MESKO S.A.
   1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:
   1. podjęcia działań przed zawarciem umowy,
   2. wykonania umowy,
   3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
   1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)  RODO – prawnie uzasadnione interesy MESKO S.A. w celu:
   1. nawiązania współpracy i utrzymania kontaktów biznesowych, działań marketingowych
   2. przetwarzania danych osobowych osób wyznaczonych przez kontrahenta do kontaktów przy realizacji umowy,
   3. konieczności wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO, takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski,
   4. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, jeśli takie powstaną w ramach postępowań pozasądowych, sądowych, arbitrażowych, mediacyjnych, egzekucyjnych,
   5. identyfikacji osoby wchodzącej/wychodzącej na teren MESKO S.A., min. za pośrednictwem systemu monitoringu wizyjnego,
   6. archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.
   1. Czas przetwarzania danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania.
    W związku z powyższym dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celów wskazanych w p. 3, a następnie  przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych.
   1. Prawo osoby, której dane dotyczą. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych, do sprostowania (poprawienia) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych. Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, osobie której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych ani prawo do wniesienia sprzeciwu.
  • Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek, który jest zamieszczony na naszej stronie internetowej
   w Polityce prywatności – drogą pocztową na adres siedziby Administratora, drogą e-mail na adres: dn@mesko.com.pl lub osobiście w siedzibie Spółki.
   1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 606-950-000, http://www.uodo.gov.pl/pl
   1. Odbiorcy danych. Odbiorcą Państwa danych osobowych są podmioty współdziałające z Administratorem przy realizacji celów przetwarzania określonych w p. 3., które świadczą usługi na rzecz Administratora danych, czyli MESKO S.A. i którym te dane są udostępniane/powierzane np. dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznym, adwokatom i radcom prawnym, podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, szkoleniowe, organizacyjne, pocztowe, kurierskie, podmiotom świadczącym usługi ochrony, Spółkom
    w ramach Grupy PGZ, instytucjom naukowym, organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Podmioty, którym zostaną udostępnione dane osobowe, zobowiązują się do zachowania poufności oraz wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, gwarantujących ochronę powierzonych danych osobowych.
   1. Przesyłanie danych osobowych do państwa trzeciego. Dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców
    w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („państwa trzecie”) wyłącznie jeśli jest to niezbędne do wykonywania umów z kontrahentami Administratora. Jakiekolwiek inne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego może mieć miejsce po uzyskaniu Państwa zgody.
   1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów np. kontaktów biznesowych, wejścia na teren zakładu MESKO S.A. oraz prawidłowej realizacji umowy.
  • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa, nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust 1 i 4 RODO    

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016 r., str. 1, nazwanego dalej RODO informujemy, że:
    1. Administratorem Państwa danych osobowych („ADO”) jest MESKO S.A. z siedzibą
     w Skarżysku-Kamiennej (26-111), przy ul. Legionów 122, KRS: 0000041811, NIP: 663 000 20 96,
     tel. 41 253 30 01, e-mail: info@mesko.com.pl
   1.  
    1. W sprawie ochrony Państwa danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez kontakt elektroniczny, pod adresem e-mail: iodo@mesko.com.pl,  kontakt telefoniczny pod numerem telefonu +48 41 253 67 90.
     
    1. Cele i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych przez MESKO S.A.
     
    1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:
    1. podjęcia działań przed zawarciem umowy,
    2. wykonania umowy,
    3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
    1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)  RODO – prawnie uzasadnione interesy MESKO S.A. w celu:
    1. nawiązania współpracy i utrzymania kontaktów biznesowych, działań marketingowych
    2. przetwarzania danych osobowych osób wyznaczonych przez kontrahenta do kontaktów przy realizacji umowy,
    3. konieczności wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO, takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski,
    4. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, jeśli takie powstaną w ramach postępowań pozasądowych, sądowych, arbitrażowych, mediacyjnych, egzekucyjnych,
    5. identyfikacji osoby wchodzącej/wychodzącej na teren MESKO S.A., min. za pośrednictwem systemu monitoringu wizyjnego,
    6. archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.
    1. Czas przetwarzania danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. W związku z powyższym dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celów wskazanych w p. 3, a następnie  przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych.
    1. Kategorie danych osobowych Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Państwa danych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, zajmowane stanowisko.
    1. Prawo osoby, której dane dotyczą. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych, do sprostowania (poprawienia) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych. Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1
     lit. c RODO, osobie której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych ani prawo do wniesienia sprzeciwu.
    Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek, który jest zamieszczony na naszej stronie      
    internetowej w Polityce prywatności – drogą listowną na adres siedziby Administratora, drogą e-mail na     
    adres: dn@mesko.com.pl lub osobiście w siedzibie Spółki.
    1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 606-950-000, http:// www.uodo.gov.pl/pl
     
    1. Odbiorcy danych. Odbiorcą Państwa danych osobowych są podmioty współdziałające
     z Administratorem przy realizacji celów przetwarzania określonych w p. 3., które świadczą usługi na rzecz Administratora danych, czyli MESKO S.A. i którym te dane są udostępniane/powierzane np. dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznym, adwokatom i radcom prawnym, podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, szkoleniowe, organizacyjne, pocztowe, kurierskie, podmiotom świadczącym usługi ochrony, Spółkom w ramach Grupy PGZ, instytucjom naukowym, organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Podmioty, którym zostaną udostępnione dane osobowe, zobowiązują się do zachowania poufności oraz wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, gwarantujących ochronę powierzonych danych osobowych.
    1. Przesyłanie danych osobowych do państwa trzeciego. Dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („państwa trzecie”) wyłącznie jeśli jest to niezbędne do wykonywania umów z kontrahentami Administratora. Jakiekolwiek inne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego może mieć miejsce po uzyskaniu Państwa zgody.
    1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów np. kontaktów biznesowych, wejścia na teren zakładu MESKO S.A. oraz prawidłowej realizacji umowy.
    1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa, nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust 1 i 4 RODO.
    1. Źródło danych. Państwa dane osobowe pochodzą z informacji pozyskanych w wyniku nawiązanej współpracy z Państwa firmą.   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Wniosek o dostęp/sprostowanie/usunięcie/przeniesienie/ograniczenie przetwarzania

   Administratorem Danych Osobowych jest MESKO S.A. w  Skarżysku-Kamiennej (26-111), przy ul. Legionów 122.
   Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych jest Inspektor Ochrony Danych.
   Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iodo@mesko.com.pl; nr tel.: 41 253 67 90 .


   Osobie, której dane dotyczą, zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do:
   1. dostępu do informacji dotyczących zakresu przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności o:
    1. celach przetwarzania,
    2. okresie przetwarzania danych bądź kryteriach ustalania tego okresu,
   2. sprostowania swoich danych osobowych,
   3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
   4. żądania usunięcia danych osobowych gdy:
    1. dane te nie są już niezbędne do celów, w których były zbierane lub w inny sposób przetwarzane,
    2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę,
    3. wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych jej dotyczących,
    4. jeżeli przetwarzanie jej danych osobowych nie jest z innego powodu zgodne z niniejszym rozporządzeniem.
   5. żądania przeniesienia danych osobowych w postaci kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
   6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


    Wniosek o dostęp/sprostowanie/usunięcie/przeniesienie/ograniczenie przetwarzania  - pobierz    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Polityka prywatności

    MESKO S.A.  informuje, że w niniejszym serwisie internetowym (Serwis) używa mechanizmu plików cookies. Serwis nie zbiera automatycznie żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies przeważnie zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz indywidualny numer. Podmiotem, który zamieszcza na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuje do nich dostęp, jest operator Serwisu, tj. MESKO S.A. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w następujących celach:

    - przystosowanie treści stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika, a także optymalizacja używania stron internetowych; pliki te pozwalają określić w szczególności typ urządzenia Użytkownika Serwisu i zgodnie z nim wyświetlić stronę internetową, dopasowaną do jego indywidualnych potrzeb,

    - tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych; umożliwia to ulepszanie struktury i zawartości stron.

    W ramach Serwisu stosowane są dwa podstawowe rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” to pliki tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookies „stałe” to pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies potrafią oddziaływać na niektóre funkcje dostępne na stronach internetowych Serwisu.


    Zastrzeżenia prawne


    MESKO S.A.  zastrzega, że materiały zamieszczone w niniejszym serwisie internetowym (Serwis) nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Podawane dane mają charakter jedynie ogólnoinformacyjny.

    Użytkownicy Serwisu mają prawo do korzystania z materiałów zamieszczanych w Serwisie wyłącznie w zakresie tzw. dozwolonego użytku, zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Każde inne wykorzystanie wymaga uprzedniej zgody MESKO  S.A.

    Prawa do Serwisu jako całości przysługują MESKO S.A., zaś prawa do poszczególnych elementów zamieszczonych w Serwisie należą do MESKO S.A. lub innych osób fizycznych lub prawnych. Serwis zawiera między innymi znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały. Serwis jako całość oraz poszczególne jego elementy podlegają ochronie wynikającej z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa własności przemysłowej i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.